5 Απριλίου 2020

Ε' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ε' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δείτε το βίντεο "Ε' ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ  ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ" στο YouTube

Δ' ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Δ' ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Δείτε το βίντεο "Δ' ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΥΧΗ" στο YouTube

https://youtu.be/TznfiEGqiJY 

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Δείτε το βίντεο "Γ' ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" στο YouTube

https://youtu.be/67pJG5dOOiU 

ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Δείτε το βίντεο "Β' ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ" στο YouTube


https://youtu.be/GQz4f_oSQEo 

ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.


Δείτε το βίντεο "Α'  ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΟΣ" στο YouTube

4 Απριλίου 2020

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ


ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ : 1) ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 2) ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 3) ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.


ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΤΕ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.

Ἡ καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο:
«Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός.
Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).

Ὑπέρ τῆς καθημερινῆς Θείας Κοινωνίας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων συνηγορεῖ καί ἡ μαρτυρία τοῦ Τερτυλλιανοῦ (155 - 240 μ. Χ.), τοῦ ἀποκαλουμένου «Πατρός τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας», ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ περί τῆς συνηθείας τῶν πιστῶν νά λαμβάνουν κατ’ ἰδίαν μερίδες καθαγιασμένου Ἄρτου, ὥστε νά μεταλαμβάνουν καθημερινά (Τερτυλλιανοῦ, “Ad uxorem”, 2, 5). Ἡ πρακτική αὐτή διατηρήθηκε γιά μέν τούς λαϊκούς μέχρι τόν 7ο αἰώνα, γιά δέ τούς μοναχούς ἐπί μεγαλύτερο διάστημα (Taft, ὅπ. παρ., σελ. 62).
Τό αὐτό δέχεται καί ὁ Μέγας Βασίλειος: «Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἔστιν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἀφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν· ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ ἕκαστος καί τῶν ἐν λαῷ τελούντων, ὡς ἐπί τῷ πλεῖστον, ἔχει Κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ» (Ἐπιστολή 93η. Βλ. Νικ. Καλογερᾶ, «Χριστιανική Ἀρχαιολογία», σελ. 437).
Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνει καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν «Εἰσηγητική Ἔκθεση» τοῦ ἔτους 1970 (μεταξύ τῶν συντακτῶν της ἦταν καί ὁ Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης), μέ τήν ὁποία ἀπάντησε στούς μοναχούς ἐκείνους πού πρέσβευαν τήν συνεχῆ Θεία Κοινωνία. «Καίτοι δέ αἱ τῶν πιστῶν συνάξεις ἐπαύσαντο καθ’ ἡμέραν γινόμεναι, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, ἀλλ’ ὅμως ἡ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν μετάληψις τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐνομίζετο παρά τοῖς Χριστιανοῖς ἀναγκαιοτάτη καί ἀπαραίτητος πρός σωτηρίαν. Τούτου δέ ἔνεκα καί τῆς β’ καί γ’ ἑκατονταετηρίδος, ἐπεκράτησε τό ἔθος τοῦ παραλαμβάνειν ἕκαστον ἀπό τοῦ Ἱερέως Ἄρτον ἡγιασμένον καί τηρεῖν αὐτόν κατ’ οἶκον, ἵνα ἑκάστης ἡμέρας αὐτός τε καί οἱ ἑαυτοῦ οἰκεῖοι μεταλαμβάνουσιν… Ἀλλά καί κατά τήν δ’ καί ε’ ἑκατονταετηρίδα, εὑρίσκομεν τό ἔθος τοῦτο ἐπικρατοῦν ἐν ταῖς κατ’ Αἴγυπτον Ἐκκλησίαις».
Ὁ πόθος αὐτός τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων γιά τήν καθημερινή συμμετοχή στά Ἄχραντα Μυστήρια, ὁδήγησε πρός τό τέλος τοῦ 2ου αἰ. στήν συχνότερη τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας/ Λειτουργίας.
Ἡ σχεδόν καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο:
«Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός.
Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).
Τό αὐτό μαρτυρεῖ καί ὁ Ὅσιος Βαρσανούφιος ὁ Μέγας. Ἀπαντῶντας στήν ἐρώτηση ἄν κάποιος μπορεῖ νά κοινωνεῖ στό κελλί του κάθε ἡμέρα, λέγει: «Περί δέ τοῦ ἔρχεσθαι τήν Θείαν Κοινωνίαν, ὁπότε κατά καταφρόνησιν οὐ γίνεται, ἀλλά κατά ἀσθένειαν, οὐκ ἐστι κατάκρισις· καί γάρ ὁ ἀρχίατρος πρός τούς πάνυ κάμνοντας καί κακῶς ἔχοντας, ἀφ’ ἑαυτοῦ ἦλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

Δείτε το βίντεο "ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΘΛΙΨΕΩΝ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ(22-3-2020)π.Γεώργιος Αγγελακάκης" στο YouTube

Δείτε το βίντεο "ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΘΛΙΨΕΩΝ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ(22-3-2020)π.Γεώργιος Αγγελακάκης" στο YouTube
https://youtu.be/tAgaSLIYPIg 

ΥΠΗΡΧΑΝ ΛΥΣΕΙΣ; Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε όλοι αδελφοί μου (θρησκευόμενοι και μη) τον τελευταίο καιρό. Το αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέγονται και γράφονται θα φανεί από το επόμενο (άγνωστο για μας) βήμα στο οποίο θα προχωρήσουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου.

ΥΠΗΡΧΑΝ ΛΥΣΕΙΣ;


          Πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε όλοι αδελφοί μου (θρησκευόμενοι και μη) τον τελευταίο καιρό. Το αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέγονται και γράφονται θα φανεί από το επόμενο (άγνωστο για μας) βήμα στο οποίο θα προχωρήσουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου. 

          Για άλλη μια φορά δυστυχώς η κοινωνία μας αποδεικνύει ότι δεν ελπίζει πλέον στον ζωντανό Θεό μας αλλά εξ ολοκλήρου και μόνο στην επιστήμη. Σε περιόδους επιδημιών από ιστορικές αναφορές, οι πρόγονοί μας όντος πιστοί, εμπιστεύονταν την δύναμη του Θεού. Επιστήμη ανθρωπιστική και Θεός τουλάχιστον αλληλο-αναγνωρίζονται, διότι εκεί που τελειώνει η επιστήμη, αρχίζει (μάλλον συνεχίζει) ο Θεός, (ως βοηθός της επιστήμης). Επιστήμη που δεν αναγνωρίζει την δύναμη και την ύπαρξη του Θεού δεν ωφελεί ποτέ τον άνθρωπο, αντιθέτως τον ζημιώνει. 

          Πολύ γρήγορα και χωρίς σύνεση αποκλείσαμε τον Χριστό μας από τις λύσεις αυτού του προβλήματος. Το λυπηρό δε σε όλο αυτό είναι ότι δεν υπερασπιστήκαμε την παντοδυναμία του Θεού μας, ούτε εμείς οι κληρικοί, ώστε να μην κλείσουν οι Ναοί του Θεού και σταματήσουν οι παρακλήσεις και οι ικεσίες μας. Αλήθεια μήπως και εμείς (οι της εκκλησίας του Χριστού) πιστεύουμε ότι την λύση στην επιδημία θα δώσει η επιστήμη; Αν αυτό πιστεύουμε, τότε ας αναλογιστεί ο καθένας μας τι ρόλο παίζει ο Θεός στη ζωή μας. Μήπως υιοθετούμε μια προτεσταντική γραμμή ότι η εκκλησία είναι και λειτουργεί και έτσι (δηλαδή χωρίς Θεό και μυστήρια, αφού διά εκείνους έχει πεθάνει προ αιώνων). Εκκλησία νομίζω είναι ένα σώμα ανθρώπων και όχι καθένας μόνος του. Σήμερα στις ημέρες που ζούμε, υπάρχει στην πατρίδα μας  η Εκκλησία Χριστού ως σώμα; Ως διοίκηση υπάρχει σίγουρα. Ως σώμα προσευχομένων πιστών υπάρχει; Μήπως το ένα έχει καταλυθεί; Ας αναρωτηθεί ο καθένας μας και ας προβληματιστεί. Μήπως το σενάριο είναι να περάσουμε σε μία ατομική πίστη; Με μελλοντικό αποτέλεσμα την σύγχυση και τη σύγκρουση; 

          Και θα ρωτήσει κάποιος: "Και τι θα μπορούσε να προταθεί σε αυτή την κατάσταση; Υπήρχαν λύσεις; Και βέβαια υπήρχαν κάποιες λύσεις αν το θέλανε αυτοί που αποφάσισαν όλα αυτά. Αλλά μάλλον δεν ήθελαν, αφού δεν πιστεύουν στην δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού - Θεού.

1) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες σε ανοιχτούς χώρους (π.χ. σε προαύλια Ιερών Ναών με τις απαραίτητες αποστάσεις των πιστών); Γιατί υπάρχουν τα αντιμήνσια;

2) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες εντός των ναών με αναλογία τετραγωνικών μέτρων και ανάλογη  παρουσία πιστών; Στα σούπερ μάρκετ και σε ανοιχτές αγορές γιατί επιτρέπεται η παρουσία ανθρώπων που μπορεί να ψωνίζουν και δίπλα - δίπλα πολλές φορές; Μήπως πρέπει να κλείσουν και αυτά αργότερα; Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. αστικά) τηρείται η αναλογία τετραγωνικών μέτρων και επιβατών;

3) Δεν θα μπορούσαν να γίνονται ακολουθίες με συμμετοχή αριθμού πιστών εκ περιτροπής μέσα στην εβδομάδα;

4) Δεν θα μπορούσε ο κάθε ιερέας όταν τον καλούν να μπορεί να πηγαίνει στα σπίτια και να τελεί την ακολουθία του αγιασμού ή του ευχελαίου, ή να εξομολογεί και να κοινωνεί έναν πιστό; Αλλά ούτε αυτό επιτρέπεται. Στους γιατρούς για την ίαση του σώματος επιτρέπεται η μετακίνηση. Στους γιατρούς της ψυχής (πνευματικούς) γιατί δεν επιτρέπεται; Είναι ολοφάνερο ότι οι άρχοντες μας δεν πιστεύουν σε πνευματική ζωή και Θεό.

          Αδελφοί μου αδιέξοδα δεν δικαιολογούνται, λύσεις μετά από αλληλοκατανόηση υπάρχουν και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Όλα τα παραπάνω είναι προτάσεις για διαβούλευση από τους έχοντες ευαισθησία και αγωνία για την κατάσταση την οποία ζούμε. Και επίσης είναι ο κατάλληλος χρόνος, εμείς οι ποιμένες να τοποθετηθούμε υπεύθυνα απέναντι στα γεγονότα της σήμερον καθώς και αυτά που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Υπάρχει κόσμος που πονά, που αγωνιά, που ανησυχεί, που κλαίει, που αρρωσταίνει ψυχικά, που πνίγεται, που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Που είναι οι ποιμένες να προστατεύσουν τα πρόβατα και να υπερασπιστούν την θρησκευτική ελευθερία των πιστών; Να απαλύνουν τον πόνο τους, να τους δώσουν θάρρος και κουράγιο, ελπίδα για το αύριο; Μήπως (ως ποιμένες) τους γυρίσαμε την πλάτη και είναι σαν να τους λέμε «σας είπαμε να πιστεύεται, αλλά μέχρι ένα όριο. Η κατάσταση τώρα έχει ξεπεράσει το όριο της πίστης και βρίσκεται στα χέρια της επιστήμης!» Πρέπει ο καθένας μας να ρωτήσει τον εαυτό του το εξής: «Τι είναι δυνατότερο. H πίστη στο Θεό ή η επιστήμη;» Ο Θεός βέβαια γνωρίζει την απάντηση για τον καθένα μας. Εμείς την γνωρίζουμε για τον εαυτό μας; Εκεί ξεκαθαρίζουν όλα για τον καθένα μας. 

Και τελικά τι προτιμάμε; Nα είμαστε με τον Θεό και ανάμεσα σε κινδύνους, ή στην ασφάλειά μας (λογική – επιστήμη) και χωρίς Θεό; 

Λαμία,  1 Απριλίου 2020
π. Σταύρος Βάϊος

ΚΑΘΕ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΦΡΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗΣ


ΚΑΘΕ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ ΦΡΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗΣ


Διαβάζουμε σήμερα στόν όρθρο τού Άκαθίστου ύμνου : 

Άθλούντες οί Μάρτυρες, καί ώς λίθοι έκλεκτοί, έπί γής κυλιόμενοι, οίκοδομίαν άπασαν τού έχθρού, τελείως κατέστρεψαν, καί ναοί Θεού έχρημάτισαν.

Χαίρε, τό τών δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα.

Χαίρε, άοράτων έχθρών άμυντήριον.

Χαίρε, κατάπτωσης τών δαιμόνων.

Χαίρε, τών Άθλοφόρων τό άνίκητον θάρσος.

Χαίρε, ώς βροντή τούς έχθρούς καταπλήττουσα.

Χαίρε, τής βασιλείας τό άπόρθητον τείχος.

Χαίρε, δι' ής έχθροί καταπίπτουσι.

Χαίρε, τής Έκκλησίας ό άσάλευτος πύργος.

Ό μέγας Στρατηγός, 
τό φυλακτήριον πάντων καί χαράκωμα, καί κραταίωμα, καί ίερόν καταφύγιον.

Σώσον τούς θλίψεσι, βυθιζομένους ημάς καί συντήρησον, πάσης έχθρών άλώσεως, τήν σήν πόλιν Θεοτόκε.

Ρήσαι ήμάς πειρασμού βαρβαρικής άλώσεως καί πάσης άλλης πληγής, διά πλήθος.
Ίσχύς καί όχύρωμα.

Χριστώ τώ άθλοθετήσαντι, καί τάς νίκας, κατά τών έχθρών, τούτοις παρέχοντι. 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΤΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ : ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.


ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΤΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ :
ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΡΚΟ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.
Τω Σαββατω της πεμπτης Εβδομαδος των Νηστειων, εορταζομεν τον Ακαθιστον Υμνον της Υπεραγιας Δεσποινης ημων Θεοτοκου, και Αειπαρθενου Μαριας Την Παρασκευη εσπερας ψαλλομεν τον Ορθρον του Σαββατου της Ε' Εβδομαδας Τω Σαββατω της Ε' Εβδομαδος ψαλλομεν την Ικετηριον Ακολουθιαν εις τον Ακαθιστον Υμνον της Υπεραγιας Θεοτοκου.Τω Σαββατω της πεμπτης Εβδομαδος των Νηστειων, εορταζομεν τον Ακαθιστον Υμνον της Υπεραγιας Δεσποινης ημων Θεοτοκου, και Αειπαρθενου Μαριας

Την Παρασκευη εσπερας ψαλλομεν τον Ορθρον του Σαββατου της Ε' Εβδομαδας

Τω Σαββατω της Ε' Εβδομαδος ψαλλομεν  την Ικετηριον 
Ακολουθιαν  εις  τον  Ακαθιστον Υμνον της Υπεραγιας Θεοτοκου.

Και αυθις το Κοντακιον

Τη υπερμαχω στρατηγω τα νικητηρια, ως λυτρωθεισα των δεινων ευχαριστηρια, αναγραφω σοι η πολις σου, Θεοτοκε. Αλλ' ως εχουσα το κρατος απροσμαχητον, εκ παντοιων με κινδυνων ελευθερωσον, ινα κραζω σοι, Χαιρε, Νυμφη ανυμφευτε.

Χαιρε, Νυμφη ανυμφευτε.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 
του Μηναιου, ειτα το παρον.

Τω Σαββατω της πεμπτης Εβδομαδος των Νηστειων, εορταζομεν τον Ακαθιστον Υμνον της Υπεραγιας Δεσποινης ημων Θεοτοκου, και Αειπαρθενου Μαριας.

Στιχ.  Υμνοις αυπνοις ευχαριστως η Πολις,
Την εν μαχαις αγρυπνον υμνει
Προστατιν.

Ταις της σης υπερμαχου τε και απροσμαχου Μητρος πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, των περικειμενων και ημας απαλλαξον συμφορων, και ελεησον ημας, ως μονος φιλανθρωπος.

30 Μαρτίου 2020

ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ : 1) ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 2) ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 3) ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΤΕ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ. Ἡ καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο: «Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός. Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» («Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ : 1) ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 2) ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 3) ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΤΕ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.

Ἡ καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο:

«Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός.
Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Περιεχόμενα
Προλεγόμενα.
Ὁ σκοπός τῆς Θείας Λειτουργίας.
α. Λειτουργικές μαρτυρίες.
β. Πατερικές μαρτυρίες.
Ὁ ἐπιούσιος ἄρτος τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς.
Α. Ἡ πρακτική τῆς Πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Πατέρες καί Ἀπολογητές γιά τήν συχνότητα συμμετοχῆς.
Β. Ἡ ἐκκλησιαστική πρακτική μέχρι τόν 15ο αἰώνα.
Ἱεροκανονικές Διατάξεις.
Τά μοναστηριακά Τυπικά.
Γ. Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννησις τῶν Κολλυβάδων Πατέρων (18ος αἰ.).
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί ἅγ. Μακάριος ἀρχιεπ. Κορίνθου.
Δ. Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννησις στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες καί τήν Ρωσία.
Ἅγ. Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ - Στάρετς τῆς Ὄπτινα - Ἱερομάρτυς Νεκτάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα - ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης.
Ε. Συνοδικές Ἀποφάσεις.
α. Τοῦ Πατριαρχείου ΚΠόλεως.
β. Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
γ. Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.
Στ. Νεώτερες μαρτυρίες.
Ἐπίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος - Πρωτ. Ἰωάννης Ρωμανίδης - Ἀρχιμ. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος - Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος – Ἀρχιμ. Εὐσ. Ματθόπουλος - Πρωτ. Κων. Καλλίνικος - Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας – Καθηγητής Μᾶρκος Σιώτης.

Προλεγόμενα
Ἡ μελέτη τοῦ θέματος τῆς συχνότητος συμμετοχῆς στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προετοιμασίας γιά τήν συμμετοχή, σέ σχέση μέ τήν νηστεία, προέκυψε ἀπό τήν δίωξη Ἱερομονάχου (Σλαυϊκῆς καταγωγῆς) ἀπό τόν Ἐπίσκοπό του (Ἑλληνικῆς  καταγωγῆς), μέ τήν ἐπιβολή μάλιστα πολυμήνου ἀργίας, σέ σχέση μέ τό θέμα αὐτό. Γιά τόν λόγο αὐτό, σέ συννενόηση μέ τόν καθ’ ὕλην ἁρμόδιο Καθηγητή κ. Βλάσιο Σαββίδη, τό θέμα περιελήφθηκε στήν διδακτέα ὕλη τοῦ α’ ἑξαμήνου τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2011 – 2012, μέ σκοπό νά προβληθεῖ ὡς πρόβλημα καί νά προκληθεῖ ἡ συμμετοχή καί ἄλλων ἐνδιαφερομένων (ἐκκλησιαστικῶν  καί  ἀκαδημαϊκῶν  παραγόντων) στήν ἐπεξεργασία του.
Ὅπως φαίνεται, παρά τήν Φιλοκαλική Ἀναγέννηση τοῦ 18ου καί 19ου αἰ., τῶν χλευαστικῶς ὀνομαζομένων Κολλυβάδων Πατέρων, οἱ δύο αὐτές παράμετροι ἐξακολουθοῦν νά ἀπασχολοῦν κάποιους κύκλους τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου. Ἐνῶ τό θέμα θά ἔπρεπε νά θεωρεῖται λυμένο, παρατηροῦνται ἀκρότητες ξένες πρός τό πνεῦμα καί τήν σχετική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν αἰωνόβιο πρακτική τῆς Ἐκκλησίας καί τούς Ἱερούς Κανόνες Της, τόσο σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν συχνότητα συμμετοχῆς, ὅσο καί σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν προετοιμασία γιά τήν συμμετοχή, σέ συνάρτηση μέ τόν θεσμό τῆς νηστείας.
Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, στήν ἔκδοση τοῦ περισπούδαστου ἔργου τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων» (Ἐκδόσεις ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ, σέ νεοελληνική ἀπόδοση, γ’ ἔκδοση 2009· τό ἔργο αὐτό θά χρησιμο-ποιοῦμε στή συνέχεια), σημειώνει στόν Πρόλογό του, ἀναφερόμενος στίς ἐπιπτώσεις τοῦ Φιλοκαλικοῦ Κινήματος στήν σύγχρονη Ἑλληνική ἐκκλησιαστική ζωή:
«Ὁ ἅγ. Νικόδημος καί ὁ ἅγ. Μακάριος, εἶναι οἱ πιο σπουδαῖοι ἐκπρόσωποι τοῦ Φιλοκαλικοῦ Κινήματος, ἑνός κινήματος πνευματικῆς ἀνανεώσεως μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἡ Τουρκοκρατία εἶχε ὁδηγήσει σέ μία παρακμή τήν πνευματική ζωή τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἡ τήρησις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ συχνή συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία, ἡ ἐπιστροφή στούς Πατέρες, ἡ ἄσκησις τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί ἡ ἀναγέννησις τοῦ Μοναχισμοῦ, ἦταν οἱ βασικότεροι σκοποί αὐτοῦ τοῦ Κινήματος…
Δυστυχῶς μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ καθεστηκυΐα νοοτροπία δέν ἀνατράπηκε. Στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἐλάχιστα ἐπηρέασε τό Φιλοκαλικό Κίνημα. Κυρίως οἱ καρποί αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, φάνηκαν στό τέλος τοῦ 19ου καί στόν 20ο αἰώνα. Καί χαρακτηρίζει μία μερίδα λαοῦ πού ἔχει σχέσι μέ τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐκκλησιάζεται, ἐξομολογεῖται, ἀγωνίζεται στήν πνευματική ζωή. Ὁ περισσότερος λαός καί σήμερα εἶναι μακρυά ἀπό τό Ποτήριο τῆς ζωῆς. Καί αὐτός ὁ περισσότερος λαός ἀξακολουθεῖ καί φέρνει τίς ἴδιες δικαιολογίες γιά νά δικαιολογῆ αὐτή τήν ἀπομάκρυνση. Σ’ αὐτή τήν νοοτροπία βρίσκονται οἱ περισσότεροι Χριστιανοί πού ἐκκλησιάζονται μέν, ἀλλά δέν θεωροῦν ἀπαραίτητο νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ζοῦμε σέ μία ἐποχή παρακμῆς στήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου μας. Ἡ ἀκμή ἤ ἡ παρακμή φαίνεται ἀπό τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Κοινωνία. Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ περισσότεροι ἐκκλησιαζόμενοι ἀπέχουν συνειδητά καί πεισματικά ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, ζοῦμε μία ἐκκλησιαστική παρακμή» (ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, «Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων», σελ. 8).
Στό ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει καί ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν: «Ἡ Κοινωνία - γράφει - ἔχει παύσει νά εἶναι αὐταπόδεικτος ὁλοκλήρωσις τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Μυστηρίου (τό 90% τῶν Εὐχαριστιακῶν μας Λειτουργιῶν τελοῦνται χωρίς νά μεταλαμβάνει κανείς), ἀνεπτύχθη μία πρόσθετος καί οὐσιαστικῶς ἀνεξάρτητος Θεολογία τῆς Εὐχαριστίας ὡς θυσίας, ἐγκύρου καθ’ ἑαυτήν, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας ἤ τῆς συμ-μετοχῆς τοῦ λαοῦ» (π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, «Θεολογία τῆς Εὐχαριστίας»· βλ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 1962, σελ. 116).
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ τό α’ μέρος τῆς ὅλης ἐργασίας (τήν συχνότητα συμμετοχῆς στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας). Βασίζεται στίς παραδόσεις τοῦ α’ ἑξαμήνου τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2011 - 2012 καί προσπαθεῖ νά φωτίσει ὅσο τό δυνατόν περισσότερες πτυχές αὐτῶν τῶν δύο ζητημάτων, ὑπό τό φῶς τῆς σχετικῆς Πατερικῆς διδασκαλίας, τῆς αἰωνοβίου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως καί τοῦ Ἱεροκανονικοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας.
Τό κείμενο ἀναρτᾶται πρό τελικῶν διορθώσεων, ὁπότε θά ἦταν «εὐχῆς ἔργον» ἡ καλοπροαίρετος ὑπόδειξις τῶν σημείων πού χρειάζονται μεγαλύτερη ἀνάπτυξη ἤ περισσότερη ἐπεξεργασία.

Καθηγητής Ἀντώνιος Μάρκου

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2012

28 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ.!!!!!!!!! ΚΙΝΔΥΝΟΣ.!!!!!!!! ΘΑΝΑΤΟΣ.!!!!!!!!! ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣΕκτος απο τους Ιερους Κανονες της Αποτειχισεως προ Συνοδικης Διαγνωσεως και Καταδικης : τον ΛΑ' των Αγιων Αποστολων, τον ΙΕ' της Α'Β' Συνοδου και τον  ΙΑ' της εν Καρθαγενης Συνοδου,

Ο δε Γ' της Γ' Οικ. Συνοδου παραγγελει οπως : μηδολως υποκεισθαι τοις αποστατησασιν η αφισταμενοις επισκοποις εκ της Ορθοδοξου Αληθειας.

Τους ουν τολμωντες ετερως (της Ορθοδοξιας) φρονειν η διδασκειν, η κατα τους εναγεις αιρετικους τας εκκλησιαστικας παραδοσεις αθετειν και καινοτομιαν τινα επινοειν, η αποβαλλεσθαι τι εκ των ανατιθεμενων τη Εκκλησια... η επινοειν σκολιως και πανουργως προς το ανατρεψαι εν τι των ενθεσμων παραδοσεων της Καθολικης ( Ορθοδοξου ) Εκκλησιας... επισκοπους μεν οντας η κληρικους καθαιρεισθαι προστασσομεν, μοναζοντας δε η λαικους της κοινωνιας αφοριζεσθαι.
(Ορου Ζ' Οικ. Συνοδου, Mansi, 13,380) Νομοκανονικης Επιτροπης Ελληνων Πολιτων, Αναιδης επιθεσις κατα Ορθοδοξιας και Πολιτειας, σελ.36

Ει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει, μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν, και χαιρειν αυτω μη λεγετε, ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις.
Β' Καθολ. Επιστ. Ιωαν. 10-11

...αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζεται υμιν παρ' ο ευγγελισαμεθα υμιν, αναθεμα εστω. ως προειρηκαμεν, και αρτι παλιν λεγω, ει τις υμας ευαγγελιζεται παρ' ο παρελαβετε, αναθεμα εστω.
( Γαλ. α', 8-9 ).

Και ουκ ειπεν ( ο Αποστολος Παυλος ), εαν εναντια καταγγελωσιν η ανατρεπωσι το παν, αλλα καν μικρον τι ευαγγελιζωνται παρ' ο ευηγγελισαμεθα, καν το τυχον παρακινησωσιν, αναθεμα εστωσαν.
( Ιερου Χρυσοστομου, P.G. 61, 234 ).

Ειμεθα μαθηται Παυλου και Πετρου ; Γινωμεθα γνησιοι παιδες, αλλα μη νοθοι. Προσεχετε απο των αιρετικων. Αυτοι ειναι κυνες ενεοι, λαθροδηκται ( δαγκωνουν χωρις να φωναζουν ), οφεις συρομενοι, δρακοντες, βασιλισκοι, σκορπιοι, ανθρωπομιμοι πιθηκοι. 
( Αγ. Ιγνατιου Θεοφορου, προς Εφεσιους Επιστολη Bihlmeyer p. 82, M. 5 644.)

Οιτινες την υγιη ορθοδοξον πιστην προσποιουντες ομολογειν, κοινωνουσι δε τοις ετεροφροσιν, τους τοιουτους, ει μετα παραγγελιαν μη αποστωσιν, μη μονον ακοινωνητους εχειν, αλλα μηδε αδελφους ονομαζειν.
( Μ. βασιλειου)

Πως ουν ο Παυλος φησι (λεγει) πειθεσθεω τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε ; Ανωτερω ειπων, ων αναθεωρουντες την εβασιν της αναστροφης μιμεισθε την Πιστην , τοτε ειπε πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε. Τι ουν, φησιν, οταν πονηρος η (ειναι) και μη πειθωμεθα; Πονηρος, πως λεγεις; Ει μεν Πιστεως ενεκεν, φευγε αυτον και παραιτησαι, μη μονον αν ανθρωπος η (ειναι), αλλα καν αγγελος εξ ουρανου κατιων (κατελθων), ει δε βιου ενεκεν, μη περιεργαζου, κατακριτικως. Διοτι και το μη κρινετε, ινα μη κριθητε, περι βιου εστιν, ου περι Πιστεως.
( Ιερου Χρυσοστομου, P.G. 63, 231-232).

Ταυτην (την Ορθοδοξον) εν εαυτοις αναζωπυρουντες αει την Πιστην, ασπιλους και αμωμους εαυτους τηρησατε, μητε κοινωνουντες τω μνημονευθεντι (αιρετικω πατριαρχη Κωνσταντινουπολεως Νεστοριω), μητε μην (βεβαιως) ως διδασκαλω προσεχοντες, ει μενει λυκος αντι ποιμενος.
(Αγ. Κυριλλου Πατριαρχου Αλεξανδρειας, Πρακτικα Γ' Οικουμενικης Συνοδου, Mansi, 4, 1096.)

Ο Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος λεγει : 
Φευγετε και υμεις, αδελφοι, την προς τους ακοινωνητους κοινωνιαν και το μνημοσυνο των αμνημονευτων.
Απαντες οι της Εκκλησιας διδασκαλοι, πασαι οι Συνοδοι, πασαι αι θειαι Γραφαι, φευγειν τους ετεροφρονας παραινουσι και της αυτων κοινωνιας διιστασθαι. (P.G. 160, 105 C). 

Ο δε Θεοδωρος ο Στουδιτης γραφων προς τον ηγουμενον Θεοφιλον σημειοι :
Εχθρους γαρ Θεου ο Χρυσοστομος, ου μονον τους αιρετικους, αλλα και τους τοιουτοις κοινωνουντας μεγαλη τη φωνη απεφηνατο.

Επιστολη Οσιομαρτυρων  Αγιορειτων Πατερων προς τον Λατινοφρονα Αυτοκρατορα Μιχαηλ Παλαιολογον (1259-1282) 
Προτιμησαν να καουν ζωντες η να κρεμασθουν, παρα να συλλειτουργησουν με τους συνοδοιπορους του Βεκκου, η να μνημονευσουν απλως τουτου :
Ει γαρ το απλως χαιρειν κοινωνιαν διδωσι τοις εργοις τοις πονηροις, ποσον η διατορος αυτου μνημοσυνη, αυτων των θειων Μυστηριων φρικτως προκειμενων ; Ει δε ο προκειμενος αυτος εστιν η αυτοαληθεια, πως αν το μεγα τουτο ψευδος εικαζειν εικος, το συνταττειν αυτον ως Ορθοδοξον Πατριαρχην, μεταξυ των λοιπων Ορθοδοξων Πατριαρχων, εν καιρω φρικτων Μυστηριων, σκηνικως παιξωμεν ; Και πως ταυτα ανεξεται Ορθοδοξου ψυχη και ουκ αποστησεται της κοινωνιας των μνημονευσαντων αυτικα και ως καπηλευοντας τα θεια τουτους ηγησεται ; Και τι αν ειη ταυτης της οικονομιας ζημιωδεστερον;

Παραγγελιαν γαρ εχομεν εξ αυτου του Αποστολου, εαν τις δογματιζη η προστασση ποιειν ημας, παρ'  ο  οι Κανονες των κατα καιρους Συνοδων, καθολικων τε και τοπικων οριζουσιν, απαραδεκτον αυτου εχειν και μηδε λογιζεσθαι εν κληρω αγιων. Αγ. Θεοδωρος Στουδιτης, ( P.G. 99, 988 Α.)

Εαν ο επισκοπος η ο πρεσβυτερος, οι οντες οφθαλμοι της Εκκλησιας, κακως αναστρεφωνται και σκανδαλιζωσι τον λαο, χρη αυτους εκβαλλεσθαι.
Συμφερον γαρ ανευ αυτων συναθροιζεσθαι εις ευκτηριον οικον, η μετ' αυτων εμβληθηναι, ως μετα Αννα και Καιαφα, εις την γεενναν του πυρος.  Μ. Αθανασιος, ΒΕΠΠΕΣ, 33, 199.

Το μη διαστελλεσθαι κατα τον Θεολογον Γρηγοριον, προδοσια της αληθειας σαφης και των κανονων παραλυσις...
Διο ισθι, μη ειναι σχισμα της Εκκλησιας, αλλ' αληθειας επικρατησιν και Θειων νομων εκδικησιν...

Ο Θειος Βασιλειος λεγει ...Και οι φιλοι κατα Θεον, πως τη κοινωνια των ετεροδοξων κοινωνουντες ;

Ο Μεγας Φωτιος παραγγελει σαφως :   Αιρετικος εστιν ο ποιμην ; λυκος εστιν, φυγειν εξ αυτου και αποπηδαν δεησει, μηδ' απατηθηναι προσελθειν καν ημερον περισαινειν δοκει, φυγε την κοινωνιαν αυτου και την προς αυτον ομιλιαν ως ιον οφεως.

Ο Αγιος Υπατιος λεγει : αφ' ου εγνων οτι αδικα λεγει περι του Κυριου μου, ου κοινωνω αυτω ουτε αναφερω το ονομα αυτου, εκεινος γαρ ουκ εστιν επισκοπος.

α) Ο Αγιος Θεοδωρος ο Στουδιτης λεγει : Ουδ' αν ολα τα χρηματα του κοσμου παρεξει τις και κοινωνων ειη τη αιρεσει, φιλος Θεου ου καθισταται, αλλ' εχθρος. Και τι λεγω κοινωνιας; Καν εν βρωματι και ποματι και φιλια συγκατεισι τοις αιρετικοις, υπευθηνος. ( στλ. 1205.Α)

β) Φυλαξατε ετι εαυτας της ψυχοφθορου αιρεσεως, ης η κοινωνια αλλοτριωσις Χριστου. ( στλ. 1275 C )

γ) Οι μεν τελειον περι την πιστην εναυαγησαν, οι δε, ει και τοις λογισμοις ου κατεποντισθησαν, ομως τη κοινωνια της αιρεσεως συνολλυνται. ( 1164 Α )

δ) τη δε αιρετικη κοινωνια εξ ημισειας δεει σωματικου θανατου, συγκινδυνευοντες ...(1157 C).

27 Μαρτίου 2020

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ : ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ : Η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ https://youtu.be/xviNP9FXtV8 Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ε ΤΟΥ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Ε Σ Τ Ο Ν Υ Ι Ο Σ Ο Υ Κ Α Ι Θ Ε Ο Μ Α Σ Υ Π Ε Ρ Ο Λ Ω Ν Η Μ Ω Ν Τ Ω Ν Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ 

ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΘΑΥΜΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΠΕ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ : 


ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 


ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 


ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ 


ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ


ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 


ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ :


                         Η


            ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 
                      ΣΤΟ

 
                    ΑΙΓΑΙΟ


https://youtu.be/xviNP9FXtV8          Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ε

                        ΤΟΥ
            
                  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

               Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Ε

           Σ Τ Ο Ν    Υ Ι Ο  Σ Ο Υ

           Κ Α Ι   Θ Ε Ο   Μ Α Σ 

             Υ Π Ε Ρ    Ο Λ Ω Ν 

                       Η Μ Ω Ν
  
                         Τ Ω Ν    

               Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν 

26 Μαρτίου 2020

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

https://youtu.be/Tum8lyz9nKI 

Ο ΑΓΙΟΣ Ο ΕΝΑΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΗΤΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΤΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ?????????? ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΨΕΥΤΟ - ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΙΤΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ.?????????? ΤΟΣΟ ΜΥΑΛΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΠΟΡΕΙΑ ΘΑ ΓΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΤΟ ΜΕΔΟΥΛΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ. ΒΑΣΑΝΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ.!!!!!!!!!!!!!!


ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ.
ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΤΕ Η ΕΙΣΤΕ ΒΑΛΤΟΙ Η ΔΟΥΛΕΥΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ.

ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.

ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

ΕΙΝΑΙ 10 000 ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΤΑΛΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ.

ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.

ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ.

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΡΝΕΣ.

ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΕΣΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.


θεατρο εχουμε και ενα συνεχη πολεμο  απο την παγκοσμια σατανικη μασονια.  Ολα ειναι σχεδιασμενα.
Την εξουσια του πλανητη την εχουν 10 ατομα, τρεις "πρωθυπουργοι" και 7 "υπουργοι", οχι διεθνων κρατων, αλλα στην γλωσσα της στοας. Ο αναποδος λεει στους δικους του,  το προγραμα που εχει και εκεινοι μεσω των στοων δινουν διαταγες στους υποτακτικους τους.
Μονο τα δυο ακρα ξερουν τι γινεται και εχουν την γνωση. Απο την μια ειναι οι Αγιοι, οι Πατερες, και οι Δικαιοι του Αληθινου Τριαδικου Θεου και απο την αλλοι ειναι οι σατανιστες  οι μαγοι και οι μασονοι του διαβολου.  Δηλαδη το ασπρο και το μαυρο.  Ο υπολοιπος κοσμος ειναι στο γκρι χρωμα δηλαδη στον κοσμο του, χειραγωγουμενη  μαζα.
  Οι σατανιστες μασονοι  εχουν  αγορασει την ιεραρχια  των διοικησεων στους θεσμους  της εκκλησιας  και της πολιτειας, στην ελλαδα εδω και πολλα χρονια.  Ειναι συναιτεροι του εκαστοτε αρχιεπισκοπου στην εκκλησια της ελλαδος μεσω της εθνικης τραπεζας.
Ολοι αυτοι εσωτερικοι και εξωτερικοι εχθροι της ελλαδος στην εκκλησια και στην πολιτεια στηριζονται σε ελληνες που τους δουλουεουν ψιλο γαζι και τους εχουν κανει φυτα.
Τοσα χρονια ψεκαζουν τους Ελληνες για να συνεχιζουν τον υπνο τους λενε. Μια τηλεοραση τους βαλαμε στα σπιτια τους και τους καναμε πλυση εγκεφαλου.
Σε εναν μασονο  καποιος ελληνας  μια φορα οταν πηγε στο σπιτι του,  τον ρωτησε γιατι δεν εχετε τηλεοραση ??????  και εκεινος του απαντησε ως εξης : για δυο λογους δεν εχουμε τηλεοραση στο σπιτι μας. 1)  επειδη τα παιδια μας θα διοικησουν τον κοσμο δεν εχουμε ωρα για να δουμε και 2)  ειναι οτι οποια διαβρωση αρχιζει στα εθνη απο εμας ξεκιναει, γιατι λοιπον εμεις  να την δουμε???????
Ολα του λεει ειναι δικα μας.
Σας βαλαμε τα ναρκωτικα, σας ανοιξαμε πορνεια, σας καναμε τις γυναικες σας  αντρες με την μοδα που σας πλασαρουμε,  σας καναμε σωματεια φεμινισμου για να διαλυσουν οι γυναικες τα σπιτια σας, αφου την γυναικα την βγαλαμε στον δρομο να δουλεψει γιατι σας κοψαμε το χρημα με σκοπο να σας καταστρεψουμε τις οικογενειες.
Ο στοχος μας ειναι να σας καταστρεψουμε ολους τους θεσμους σας, γιαυτο βαλαμε δικα μας ατομα παντου και ελληνες προδοτες που σας πουλανε για τα λεφτα που τα εχουμε εμεις,  επειδη προσκυναμε τον διαβολο μεσα στις μασονικες στοες.
Μονο εμεις κοβουμε χρημα και εσας σας λεμε ψεματα οτι για να κοψεις νομισματα πρεπει να εχεις χρυσο !!!!!
Ποιος μας δινει αυτη την εξουσια ωστε μονο εμεις να κοβουμε χρημα η ποιος σας λεει οτι το δικο μας το χρημα  να ειναι το γνησιο και τα αλλα ολων να ειναι πλαστα ????
Ποιος ειναι αυτος  και απο που βγαινουν αυτες οι αποφασεις του  ????????
Ειναι ο ιδιος ο σατανας που ειπε στον Θεος σας οτι εαν τον προσκυνουσε θα του εδινε ολα τα βασιλεια του κοσμου στους τρεις πειρασμους του Ευαγγελιου σας !!!!
Δεν ειναι επιτυχια δικια μας που σας τραβαμε το Σαββατο το βραδυ στα μπουζουκια, στα ξενυχταδικα και στα μπουντρουμια της πορνο-σαρκο-λατρειας για να μην μπορειτε την Κυριακη το πρωι  να σηκωθειτε να λατρευσετε τον Θεο σας ???
Εσεις μπορειτε να μας εμποδισετε να παμε στις στοες μας ????
Δεν ξερετε οτι σε ολες τις θρησκειες οι ανθρωποι τηρουν αυστηρα το προγραμα της προσευχης ????? οπως και εμεις λατρευουμε τον σατανα στις στοες για να μας δωσει εξουσια ????
Εμεις πιο πολυ καταλαβαινουμε τους τρεις πειρασμους που ειχε ο  Χριστο σας απο τον αρχηγο μας τον διαβολο.
Γιαυτο τον προσκυναμε για να μας δωσει ολες τις εξουσιες πανω στη γη.
Μονο εσεις οι Ορθοδοξοι δεν τηρητε σωστα το προγραμα σας, διοτι εσας πολεμαει ο διαβολος επειδη πιστευετε στον Αληθινο Θεο, και σας παει κοντρα,  αμα σας νικησει χασατε τον Χριστο, ενω αμα νικησετε γινεστε Αγιοι,  ενω τους αλλους γιατι να τους πολεμησει που πιστευουνε σε ψευτικους και ανυπαρκτους θεους ?????
εκεινους δεν τους πειραζει καθολου γιατι και ολη μερα να προσευχονται παλι δικοι του ειναι, οπως εμεις !!!!
Την εχετε πατησει οπως κοροιδευαμε τους μαυρους, που τους διναμε ψευτικα μπιγλιμπιδια για να τους παρουμε οτι ειχε αξια.
Αφου σας ξεκοψουμε απο τον αληθινο  Θεο διοτι ειστε ο μεγαλυτερος μας εχθρος,  θα μπορουμε πιο ευκολα να κινηθουμε και να κανουμε την δουλεια μας.
Σας βαλαμε επισκοπους και ιερεις στην Εκκλησια σας, που τους αγορασαμε για να σας μολυνουν και για να σας μιανουν αφου σας εχουν  ενωσει   με ολους τους αιρετικους του κοσμου  που πιστευουν σε ψευτικους θεους μεσω του "παγκοσμιου συμβουλιου εκκλησιων" για να προδιδετε τον δικο σας αληθινο Θεο, εκτος οτι πνευματικα νεκρωνεστε κιολας αφου φευγετε απο την Ορθοδοξια !!!!
Και κραταμε με τα λεφτα  τους επισκοπους και τους ιερεις σας, και μολυνουμε και αυτους ενω αυτοι μολυνουν  εσας,  σας κοροιδευουν και  παρουσιαζονται σαν παραδοδιακοι και σαν αγωνιστες ενω στην ουσια ειναι δικοι μας και αυτοι διοτι ο ενας μνημονευει και κοινωναει με τον αλλον χωρις ποτε να διακοψουν την κοινωνια μεταξυ τους !!!!!
Ειστε πολυ ευκολα θυματα αφου οτι σας λεμε με τα μεσα κοινωνικης δικτυωσης που ελεγχουμε τα εφαρμοζετε.
Αυτους που μισουμε και πολεμουμε ειναι ολοι οσοι μας χαλανε το μαγαζι που εχουμε φτιαξει.
Υπαρχουν Αγιοι δικαιοι και σωστοι ανθρωποι του Θεου αναμεσα σας, που σας λενε την αληθεια, αλλα καταφεραμε να τους γελοιοποιησουμε στα ματια σας βαζοντας ταμπελες οπως : γραφικοι, φανατικοι, φονταμενταλιστες,  ταλιμπαν, εθνικιστες, ζηλωτες.
Εδω σας βαλαμε στην αγορα σας, ολα τα σατανικα σηματα μας.
Σας βαλαμε να αγοραζετε και να οδηγατε αυτοκινητα και μηχανες σχεδιασμενα εξωτερικα και εσωτερικα με την μορφη του αρχηγου μας διαβολου, και εσεις κοιμαστε ορθιοι, αφου χαμπαρι δεν εχετε παρει, εκτος απο λιγους που σας τα λενε, αλλα παλι σας κατευθηνουμε για να τους ειρωνευεστε ενω σας λενε την αληθεια.
Στα κινητα τηλεφωνα τα ιδια καναμε.
Ελεγχουμε τα σχολεια των παιδιων σας αφου σας διαβρωσαμε την υλη των βιβλιων σας.
Και ενω φωναζετε δεν μπορειτε τιποτα να αλλαξετε αφου ολοι οι πολιτικοι και τα κομματα ειναι δικα μας και εσεις τα κοριδα μαλωνετε μεταξυ σας.
Σας βαλαμε τις παγκοσμιες ημερες εορτων για να ξεχασετε τις δικες σας.
Σας ψεκαζουμε με σατανικο αγιασμο και με χημικα και εσεις ακομα αναρωτιεστε αν υπαρχουν ψεκασμοι ????
Οσοι απο σας κοινωνανε τον Χριστο μονο αυτους δεν μπορουμε να κοιμησουμε !!!!!!
Μα τοσο κοροιδα ειστε ????
Σας φτιαχνουμε τεχνικες αρρωστιες για να σας δινουμε και τα αναλογα εμβολια για την μειωση του πληθισμου της γης αφου εχουμε και αγαλμα που σας θελουμε μονο 500 000 πανω στη γη.
Εμεις δολοφονουμε  οσους μας χαλανε το μαγαζι και ειναι αρσενικοι!!!!
Δουλευουμε να κανουμε τους λαους ομοφυλοφιλους ανωμαλους κτηνοβατες, παιδεραστες.
Επιτρεπεται ολες οι επιστημες οι ερευνες και τα πανεπιστημια να ελεγχονται απο τους σατανιστες της μασονιας ???
Το ξερετε με αποδειξεις για τους ψαγμενους γιατι τα ελεγχουν ???
Γιατι φοβουνται την αξιοκρατικη και ρεαλιστικη ερευνα των επιστημονων οτι θα ξεχωρισουν το ασπρο του Θεου απο το μαυρο του διαβολου, και θα δειξουν την Ορθοδοξια !!!!!!!
Αυτοι ομως θελουν να μπερδεουν τον κοσμο και να τον κανουν  αχταρμα χρωματος γκρι, ουτε ασπρο ουτε μαυρο.
Ειναι εγωιστικο αλλα πρεπει να το παραδεχτουμε : ανθρωπος που εχει νοητικο επιπεδο και ειναι ψαγμενος πηγαινει με 1000 στην Ορθοδοξια.
Αυτοι που δεν βρισκουν την Ορθοδοξια εχουν χοντρο προβλημα ψυχικων διαταραχων.
Ολη η πολιτικη και εκκλησιαστικη ηγεσια των ελληνων  ειναι μαριονετες της σατανικης μασονικης ηγεσιας του πλανητη.
Αναρωτηθηκατε ποτε γιατι εχουν στοχο τους Ελληνες και παθαινουν αμοκ με την Ελλαδα????????????????
Μηπως φοβουνται κατι που θα αρχισει απο τους Ελληνες ?????
Θυμαστε τι εκανε ο Ηρωδης μολις εμαθε οτι γεννηθηκε ο Χριστος ???????????
Εσφαξε 14.000 νηπια.
Οσο βρηκε τον Χριστο ο Ηρωδης για να τον σφαξει αλλο τοσο θα εμποδισουν τις προφητειες του Θεου για να μην εκπληρωθουν !!!!!
Αυτο κανουν αγαπητοι μου σημερα στην Ελλαδα.
Σκοτωνουν τους ελληνες και πνευματικα και σωματικα  χωρις φαινομενικο πολεμο.
Η εντολη ειναι καθαριστε τους ελληνες.   Ελεγχουν ολες τις διοικησεις και τις ιεραρχιες σε ολους τους θεσμους στην ελλαδα. Αν δεν γινοταν αυτο θα ειχαμε πολεμο κανονικο οπως στα παλια χρονια που ειχαμε αρσενικες στρατιωτικες διοικησεις.
Σημερα ενω η αστυνομια και ο στρατος πληρωνονται απο τον ιδρωτα του λαου  αυτοι δουλευουν για τον διαβολο και φυλανε ολους αυτους  που καστρεφουν την πιστη και την πατριδα.
Εχουν ολοκληρα επιτελεια οι μασονοι  που ασχολουνται με τις προφητειες.
Και τις πιστευουν τις προφητειες γιατι το μεγαλυτερο ποσοστο των προφητειων εχουν βγει αληθινες, με αποδειξεις απο την ιστορια των χρονων. Ενα μικρο μερος των προφητειων  απομενει,  και ξερουν πολυ καλα οτι οι προφητειες εκπληρωνονται με μαθηματικη ακριβεια. Αυτο ομως το μικρο κομματι των προφητειων που μενει, θαβει την μασονια του σατανα παγκοσμιως και φερνει σε ολη την γη ξανα την ανοθευτη πιστη του Ευαγγελιου και της Ορθοδοξιας απο τους Ελληνες και την σωστη αξιοκρατια σε ολους τους θεσμους της κοινωνιας.
Γιαυτο πολεμουν την Ελλαδα με τοσο μισος, για να μην ερθει το τελος τους,  συμφωνα με τις προφητειες που παντα βγαινουν αληθινες  με αποδειξεις, επειδη ειναι απο τον Αγιο Τριαδικο Θεο με σιγουρη την νικη σε οσους τον ακολουθουν.
Ενω βγαινουν τοσοι Αγιοι και ενω
γινονται τοσες Θειες Λειτουργιες στην Ορθοδοξη Εκκλησια καθημερινα  σε ολα τα μερη του κοσμου η οργη ομως του Θεου ερχεται και δεν κοβεται.
Ο Θεος ζητει καθαρη  θυσια στα Αγια Θυσιαστηρια των Ορθοδοξων και οχι αιρετικο-σατανικη θυσια, οπως επισης  καθαρο και εναρετο βιο ζωης των ανθρωπων.
Η αμαρτια, τα αισχη,  η ασωτεια και η πνευματικη πορνικη κοινωνια με ολους τους αιρετικους του κοσμου  κλεινει τα ματια των ανθρωπων, τους κανει δειλους, με φοβο στην ψυχη,  ραθυμους και νεκρωμενους  με χλιαρη πιστη για πολεμικους αγωνες  για το Αγιο και το Δικαιο !!!!
Η οργη του Θεου  ερχεται διοτι υπαρχει η αμαρτια χωρις την μετανοια παρεα με την πνευματικη πορνικη κοινωνια, και οι ανθρωποι αφησαν τις διοικησεις και τις ιεραρχιες των θεσμων στην  Εκκλησια και στην  πολιτεια στα χερια των σατανιστων μασονων και ουτε αγωνιζονται, ουτε πολεμανε για να διωξουνε την σαβουρα και τα σκουπιδια ετσι ωστε να αναλαβουνε οι Αγιοι και οι Δικαιοι του αληθινου Τριαδικου Θεου !!!!!!!