31 Ιουλίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΜΑΧΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ Π.ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΜΑΧΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ Π.ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
Οι Άγιοι περί αποτειχίσεως.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀκολουθώντας τὸ Μ. Ἀθανάσιο, ἀπαγορεύει τὴν «κοινωνία» ὄχι μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς.
Λέγει: 

«τοῦ τε Ἁγίου Ἀθανασίου προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν ἔχειν ἡμᾶς πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρὸς τοὺς κοινωνοῦντας μετὰ τῶν ἀσεβῶν»
(Ἐπιστολαί, 466, l.17-18).

Καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως, ἅγιος Γερμανὸς ὁ νέος, συμβουλεύει τὴν ἀποχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ ἐκείνους τοὺς «ὀρθόδοξους» ποὺ κοινωνοῦσαν μὲ τοὺς Λατίνους. Συμβούλευε ἀκόμα τους λαϊκούς, νὰ φεύγουν ὁλοταχῶς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ἔδειξαν ὑποταγὴ στοὺς Λατίνους, καὶ μήτε σὲ Ἐκκλησία ποὺ ἐκεῖνοι λειτουργοῦν νὰ πηγαίνουν, μήτε νὰ παίρνουν εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καλύτερα νὰ προσεύχεστε μόνοι στὰ σπίτια σας, παρὰ νὰ συγκεντρώνεστε στὴν ἐκκλησία μαζὶ μὲ τοὺς Λατινόφρονες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

Λέγει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:
"Οι της την κοινωνίαν εαυτούς διαστέλλοντες", οι χωριζόμενοι αυτοί, οχι μόνον δια τον χωρισμόν δεν καταδικάζονται, αλλά ΤΙΜΗΣ της ΠΡΕΠΟΥΣΗΣ, ως ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, είναι ΑΞΙΟΙ, επειδή όχι σχίσμα επροξένησαν εις την Εκκλησίαν με τον χωρισμόν αυτόν, αλλά μάλλον ηλευθέρωσαν την Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν των ψευδεπισκόπων αυτών. Ορα και τον λα΄αποστολικόν. (Ιερόν Πηδάλιον, έκδ.Παπαδημητρίου 1970κ, σελ. 358κ).

Τα πρακτικά της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, είπε:
«Εκείνοι μνημονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισίν ομόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν Εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι, ουδέ μνημονεύονται, ουδέ έχει άδειαν τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίαις υπέρ ακοινωνήτου».

Για να εξακολουθήση όμως κάποιος να είναι Ορθόδοξος, χρειάζεται και κάτι άλλο. Ο επίσκοπός του, με το οποίο έχει «κοινωνία», δεν πρέπει να έχη «κοινωνία» με άλλο επίσκοπο, που δεν είναι Ορθόδοξος!

Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος διδάσκει να μην έχουμε καμιά «κοινωνία» με τους αιρετικούς, αλλά και με όσους «κοινωνούν» με αιρετικούς. Λέει συγκεκριμένα:
«του αγίου Αθανασίου, προστάσσοντος μηδεμίαν κοινωνίαν έχειν ημάς προς τους αιρετικούς, αλλά μηδέ προς τους κοινωνούντας μετά των ασεβών»!

--«Οι επίσκοποι δεν επιτρέπεται να πράττουν όπως αυτοί θέλουν (“προς το δοκούν”), αλλά είναι δέσμιοι των εντολών και των Ιερών Κανόνων».

Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος :«Ἐχθρούς γάρ τοῦ Θεοῦ, ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῆ τῆ φωνῆ ἀπεφήνατο». (P.G. 99. 1049 Α). Καί ἀλλοῦ λέγει: «Οἱ μέν τέλεον περί τήν πίστιν ἐναυάγησαν΄ οἱ δέ, εἰ καί τοῖς λογισμοῖς ού κατεποντίσθησαν, ὅμως τῆ κοινωνία τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (P.G. 99, 1164 Α). Δηλαδή: «Ἄλλοι μέν ἐναυάγησαν περί τήν πίστιν τελείως, ἄλλοι δέ, καίτοι ἐσωτερικῶς δέν ἀσπάσθηκαν τήν κηρυττομένην κακοδοξίαν, συναπωλέσθησαν ὅμως μέ τούς λοιπούς λόγω τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν» (P.G. 99, 1164A).

Ο δε άγιος Μάρκος Ευγενικός δεν «κοινωνούσε» όχι μόνο με τον αιρετικό
Πατριάρχη Μητροφάνη, αλλά ούτε και με όσους «κοινωνούσαν» μαζί με τον
Μητροφάνη. Γι’ αυτό διαπλάστηκε στην Ορθοδοξία η αρχή, που είναι απόλυτα ορθή: «ο κοινωνών τω ακοινωνήτω, ακοινώνητος έστω»!

--'' Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι,πάσαι οι σύνοδοι,πάσαι αι θείαι γραφαί,φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διϊστασθαι''

-Ο άγιος Μάρκος προσθέτει:
«φεύγετε ουν και υμείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνίαν και το μνημόσυνον των αμνημονεύτων. ΄Ίδε εγώ Μάρκος ο αμαρτωλός λέγω υμίν ότι ο μνημονεύων του πάπα ως ορθοδόξου αρχιερέως ένοχος έστι πάντα τον λατινισμόν εκπληρώσαι μέχρι και αυτής της κουράς των γενείων»[77]

«…πολύς εστιν ο του μνημοσύνου λόγος και ουχί μικρός, διότι εκείνοι μνημονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισί Ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι ούτε μνημονεύονται, ούτε γαρ έχει άδεια τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίαις πώς ουν μνημονεύσωμεν αυτόν όντα Λατινόφρονα;».

-«Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν. Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου γαρ ουν, ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών… Στήσετε, κρατούντες τας παραδόσεις, ας παρελάβατε, τας τε εγγράφους και αγράφους, ίνα μη τω των αθέσμων πλάνη συναπεχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμού»[74]

Ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος διδάσκει: «Ευχαίς και δάκρυσι τον Θεόν καθικέτευσον πέμψαι σοι οδηγόν απαθή τε και άγιον». Και συνεχίζει: Ερεύνα τις Θείες Γραφές, και μάλιστα τις των Αγίων Πατέρων. Μ’ αυτές να συγκρίνεις τα όσα διδάσκει και πράττει ο πνευματικός οδηγός σου. Και όσα μεν είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα δέχεσαι, όσα δε είναι αντίθετα, να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί υπάρχουν πολλοί πλάνοι και ψευτοδιδάσκαλοι!

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, όταν πιέζονταν να «κοινωνήση» με τον Μονοθελήτη Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως, υπό την προϋπόθεση να υπογράψη Ορθόδοξη Ομολογία
Πίστεως, απάντησε ότι ούτε τότε θα «κοινωνούσε» μαζί του, γιατί αυτός στα
δίπτυχα μνημονεύει τους αιρετικούς προκατόχους του Πατριάρχες.
Γι’ αυτό, ο άγιος Μάξιμος είπε: «επειδή εκείνοις κοινωνείτε, ει και Ορθόδοξοι γένησθε, ου κοινωνώ υμίν, επειδή κοινωνείτε τοις ακοινωνήτοις».

Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέει: «Πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν θαύματα ποιή, καν προφητεύη, λύκος φαινέσθω εν προβάτου δορά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος»! Ο δε άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης, τονίζει: «Έχουμε διδαχθεί να μη δίνουμε σημασία στα θαύματα, όταν αυτός που τα ενεργεί διδάσκει αντίθετα προς την ευσέβεια»!

Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέει ότι «αιρετικός έστι ο και μικρόν τι παρεκκλίνων της ορθής Πίστεως».

Ιερού Γενναδίου Σχολαρίου (Πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση).

.... Η γνώμη μου είναι η εξής: Ό­ποιος θα μνημονεύση τον Πάπα ή θα έχη κοινωνία με αυτούς που τον μνημονεύουν ή θα συμβουλεύση ή θα παραινέση κάποιον να μνημονεύση, θα τον θεωρήσω όπως ακριβώς και η αγία και μεγάλη σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία εξήτασε το λατινικό δόγμα και κατεδίκασε όσους το πίστεψαν, τον Βέκκο δηλαδή και τους ομόφρονάς του. Έπειτα δεν θεωρώ μικρό πράγμα το μνημόσυνο του Πάπα ή οποιουδήποτε επισκόπου. Άλλωστε η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων και η τελεία υπο­ταγή προς τους γνησίους ποιμένας εκφράζεται με το μνημόσυνο. Οι σύνοδοι και οι άλλοι Πατέρες ορίζουν ότι: αυτών που αποστρεφόμεθα το φρόνημα πρέπει να αποφεύγωμε και την κοινωνία. και όλα τα σχετικά που γνωρίζετε ότι ορίζουν. Πάνω απ' όλα όμως ο Κύ­ριός μας λέγει: «Αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλο­τρίων την φωνήν» (Ιω. ι', 5).

Μη γένοιτο να κάνω αιρετική την εκκλησία μου, την αγία μητέρα των Ορθοδόξων, δεχόμενος το μνη­μόσυνο του Πάπα, εφ' όσον ο Πάπας ομολογεί και πι­στεύει εκείνα, για τα οποία δεν τον δέχεται η Εκκλη­σία μας. Όποιος, λοιπόν, ομολογήσει ότι εκείνος (ο Πάπας) ορθοτομεί τώρα τον λόγο της αληθείας, ομο­λογεί ότι οι δικοί μας πρόγονοι είναι αιρετικοί. Η γνώμη μου λοιπόν ήταν και θα είναι αυτή. Και θα είμαι οπωσδήποτε πάντοτε ακοινώνητος προς τον Πάπα και όσους έχουν κοινωνία μ' αυτόν, όπως οι Πα­τέρες μας. Διότι πρέπει να μιμούμεθα την ευσέβειά τους, αφού δεν έχομε την αγιωσύνη και την σοφία τους.
--«Τους επισκόπους υμών επιτηρείτε ίνα ώσιν Ορθόδοξοι και μη διδάσκουσι δόγματα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως, μηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις απεσχισμένοις συλλειτουργώσι».

Αγιος Θεοδωρος ο Στουδίτης:

Το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου είναι μόλυνση της Πίστεως.
Αλλοι έγιναν αιρετικοί και χάθηκαν,άλλοι παρέμειναν ορθόδοξοι αλλά χάθηκαν γιατί είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αιρετικούς...

Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής:
ΠΑΣΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ.Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ...

Αγιος Βασίλειος ο Μέγας:
Ούτε μία ώρα σε συγκέντρωση αιρετικών

O Αγιος Εφραίμ ο Σύρος:
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ Σ'ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΙΣΤΗ Η ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ...

Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240):
"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".

Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ:
«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι».

O Oικουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος γράφει:
«τους επισκόπους υμών επιτηρείτε ίνα ώσιν Ορθόδοξοι, και μη διδάσκουσι δόγματα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως, μηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις απεσχισμένοις συλλειτουργώσι»;

Ο Απ. Παύλος λέγει:

«Παραγγέλομεν δε υμίν, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλλεσθαι υμάς (=να κόπτετε κάθε πνευματικήν επικοινωνίαν εκκλησιαστικώς) από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και μη κατά την παράδοσιν ην παρέλαβον παρ’ ημών» (Β’ Θεσ. γ΄ 6).

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».

Ο Μ. Αθανάσιος πάλι, χαρακτηρίζει επικίνδυνη και απατηλή την συμπεριφορά κάποιων Ορθοδόξων, οι οποίοι διαβεβαίωναν ότι δεν αποδέχονται τις αιρετικές θέσεις του Αρείου (τις ίδιες διαβεβαιώσεις δίνουν σήμερα κάποιοι ορθόδοξοι, που ακολουθούν τις αιρετικές θέσεις του κ. Βαρθολομαίου και των Οικουμενιστών) και υποστήριζαν πως οι ίδιοι έχουν ορθόδοξο φρόνημα, αλλ’ όμως, επικοινωνούσαν εκκλησιαστικά και συμπροσεύχονταν με τους αρειανόφρονες· συμβουλεύει, λοιπόν, απομάκρυνση απ’ αυτούς, γιατί όσοι βλέπουν εσάς τους Ορθοδόξους να συγκεντρώνεστε με τους αρειανόφρονες και να επικοινωνείτε άνετα μαζί τους, θα αποκομίσουν την εντύπωση ότι τούτο είναι ακίνδυνο και θα κάνουν κι αυτοί το ίδιο, και έτσι, θα περιπέσουν στο βόρβορο της αιρετικής ασεβείας: «τινές δε εισιν οι διαβεβαιούντες μεν τα Αρείου μη φρονείν, συγκαταβαίνοντες δε, και μετ' αυτών ευχόμενοι επί το αυτό... Όταν γαρ τινες υμάς τους εν Χριστώ πιστούς θεωρήσαντες μετ' αυτών συνερχομένους και κοινωνούντας, πάντως υπονοήσαντες αδιάφορον είναι το τοιούτον, εις τον της ασεβείας εμπεσούνται βόρβορον».

Για να μη συμβεί αυτό, να αποφεύγετε την εκκλησιαστική επικοινωνία με όσους νομίζουν ότι δεν έχουν αποδεχτεί την αρειανική διδασκαλία, αλλ’ όμως επικοινωνούν μετά των αιρετικών. Και κατ’ εξοχήν εμείς που ορθοφρονούμε, πρέπει να αποφεύγουμε την εκκλησιαστική κοινωνία, με εκείνους, των οποίων το φρόνημα ως κακόδοξο απορρίπτουμε. «Ίν' ουν μη τούτο γένηται, θελήσατε …τους μεν φανερώς φρονούντας τα της ασεβείας αποστρέφεσθαι, τους δε νομίζοντας τα Αρείου μη φρονείν, κοινωνούντας δε μετά των ασεβών φυλάττεσθαι· και μάλιστα ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν… Ει δε τις προσποιείται μεν ομολογείν ορθήν πίστιν, φαίνεται δε κοινωνών εκείνοις, τον τοιούτον προτρέψασθε απέχεσθαι της τοιαύτης συνηθείας· και εάν μεν επαγγέλληται, έχετε τον τοιούτον ως αδελφόν· εάν δε φιλονείκως επιμένη, τον τοιούτον παραιτείσθε. Ούτω γαρ διατελούντες καθαράν την πίστιν διατηρήσετε· κακείνοι βλέποντες υμάς ωφεληθήσονται, φοβηθέντες μη άρα ως ασεβείς και τα εκείνων φρονούντες νομισθώσιν» ( Μ. Αθανασίου, επιστολή, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι, ΡG 26, 1185-1188).

Ο I. Χρυσόστομος, ως μόνη ελπίδα να διορθωθούν τα κακά στην Εκκλησία, θεωρεί, την εμμονή στη διακοπή της κοινωνίας με τους παρανομούντας Επισκόπους, που είχαν πάρει στα χέρια τους την εκκλησιαστική εξουσία . Λάβετε δε υπόψιν το εξής σημαντικό: Εδώ ο ιερός Χρυσόστομος, προτρέπει σε διακοπή κοινωνίας, όχι γιατί υπάρχει κάποια αίρεση, αλλά ελαφρότερα θέματα δικαιοσύνης, διοικητικά και εκκλησιολογικά.

Ο αγ. Ειρηναίος:

«Οι Απόστολοι και οι μαθηταί αυτών έσχον (=είχαν) τόσον μεγάλην “ευλάβειαν”, ώστε απέφευγαν και να συνομιλούν ακόμη με εκείνους που ενόθευαν την αλήθειαν της πίστεως» (Άγιος Ειρηναίος, Έλεγχος και ανατροπή ψευδωνύμου γνώσεως, Γ 3, 4, ΒΕΠΕΣ 5, 144 (15-22).

Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:

«Τι ποιείς άνθρωπε; Παρεβάθη ο νόμος, κατεφρονήθη σωφροσύνη, πλημμελήματα τοσαύτα ετολμήθη παρά τινος των ιερωμένων, τα άνω κάτω γέγονε και ου φρίττεις;… ουκ αλγείς; ουκ επιτιμά…, αλλά κοινωνείς;» (Ρ.G. 55, 252).

*Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει άλλη πίστη από την πίστη που όρισαν οι Άγιοι Πατερές...." (Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός.)

* Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι , πάσαι Σύνοδοι, πάσαι Θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτόν κοινωνίας διιστασθαί (Αγ. Μάρκος ο Ευγενικός.)

*Την Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί , αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθή και σωτήρια της Πίστεως Ομολογίαν, έστω και αν είναι όλιγοι ." (Αγ. Θεόδωρος Σουδίτης.)

*Φεύγετε τας αιρέσεις διότι είναι εφευρέσεις του διαβόλου." (Αγ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.)

*Ημείς τους προστιθεντας η αφαιρούντας τις εκ της Καθολικής Εκκλησίας (Ορθοδόξου) -αναθεματίζουμε. Εις τις πάσαν παράδοσην Εκκλησιαστικήν έγγραφον η άγραφον αθετεί -ανάθεμα." (Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ.Μήλια σ. 805, 825, 878, 879. )

*Πρέπει να δείχνουμε για την Αλήθεια θάρρος, ακόμη και αν σκανδαλίζονται μερικοί." (Μ. Βασίλειος.)

*Μην υπακούετε εις μοναχούς , ούτε εις ιερείς, ούτε εις επισκόπους σε όσα κακώς σας συβουλευούν να φρονήτε (να πιστεύετε)." (Αγ. Μελέτιος ο Ομολογητής)
(1) Μέγας Βασίλειος: «Οίτινες τήν υγια ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογειν, κοινωνουσι δέ τοις ετερόφροσι, τούς τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μή αποστωσιν, μή μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν».(37)

(2) 'Άγιος Κύριλλος 'Αλεξανδρείας πρός τόν λαόν της Κων/λεως: «'Ασπίλους καί αμώμους εαυτούς τηρήσατε, μήτε κοινωνουντες τω μνημονευθέντι [Νεστορίω], μήτε μήν ως διδασκάλω προσέχοντες . . . Τοις δέ γε των κληρικων, είτε λαϊκων διά τήν ορθήν πίστιν κεχωρισμένοις ή καθαιρεθεισι παρ' αυτου, κοινωνουμεν ημεις, ου τήν εκείνου κυρουντες άδικον ψηφον, επαινουντες δέ μαλλον τούς πεπονθότας (=παθόντας)».(38)
(3) 'Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «'Εχθρούς γάρ του Θεου ο Χρυσόστομος, ου μόνον τούς αιρετικούς, αλλά καί τούς τοις τοιούτοις κοινωνουντας μεγάλη καί πολλη τη φωνη απεφήνατο».(39)

(4) Του ιδίου: «Οι μέν τέλεον περί τήν πίστιν εναυάγησαν· οι δέ, ει καί τοις λογισμοις ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται».

'Αγιορειται Πατέρες πρός αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγον: «Καί πως ταυτα ανέξεται ορθοδόξου ψυχή καί ουκ αποστήσεται της κοινωνίας των μνημονευσάντων αυτίκα . . . ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία, εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, κάν ορθόδοξος είη ο αναφέρων».

Mέγας βασίλειος:''Οίτινες της υγιή Ορθόδοξον πίστιν προσποιούντες ομολογείν,κοινωνούσι δε ταις ετερόφροσι,τους τοι ούτους,ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσι,μη μόνον ακοινωνήτους έχειν,αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν''

«Ἀκόμα καί πολύ λίγοι νά παραμείνουν ἑνωμένοι στήν ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία, αὐτοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» (Ἄγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου). «Ἐκεῖνοι πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτοί πού βρίσκονται στήν ἀλήθεια. Ἐκεῖνοι πού δέν βρίσκονται στήν ἀλήθεια, δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» (Ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ). «Ὅσοι προσποιοῦνται ὅτι ὁμολογοῦν τήν ὑγιά Ὀρθόδοξο πίστη, ἀλλά ἔχουν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς ἑτεροδόξους, ἄν ὕστερα ἀπό νουθεσία δέν ἀπομακρυνθοῦν, μ’ αὐτούς τότε, ὄχι μόνο νά μήν ἔχετε ἐκκλησιαστική κοινωνία, ἀλλά οὔτε ἀδελφούς νά τούς ὀνομάζετε» (Μέγ. Βασιλείου). «Καλό εἶναι νά εἰρηνεύουμε μέ τούς πάντες, ἀλλά ταυτόχρονα νά συμφωνοῦμε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀρθή πίστη. Νά ἀποφεύγετε, ὡσάν νά ἀποφεύγετε φίδια, τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ αὐτούς ποῦ εἶναι ἀκοινωνητοί καί τό μνημόσυνο αὐτῶν πού δέν πρέπει νά μνημονεύονται. Διότι αὐτοί εἶναι ψευδαπόστολοι, ἐργάτες δόλιοι πού μετασχησματίζονται σέ ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ» (Ἄγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ). «Νά μήν ἀποδέχεστε κανένα αἱρετικό δόγμα μέ πρόσχημα τήν ἀγάπη» (Ἄγ. Ἰω. Χρυσοστόμου). «Ἐάν ὅμως ὁ λόγος καί ἡ ὑπόθεσις εἶναι περί πίστεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε καί ὁ πλέον εἰρηνικός καί ἠσύχιος πρέπει νά πολεμεῖ ὑπέρ αὐτῶν» (Ἄγ. Νικοδήμου).
Δεν πρέπει, συνεχίζει ο Μ. Αθανάσιος, να έχετε επικοινωνία και συμπροσευχές με τους αιρετικούς, γιατί όσοι βλέπουν εσάς τους ορθοδόξους να συγκεντρώνεστε με τους αρειανόφρονες και να επικοινωνείτε άνετα μαζί τους, θα αποκομίσουν την εντύπωση ότι τούτο είναι ακίνδυνο και θα κάνουν κι αυτοί το ίδιο, και έτσι, θα περιπέσουν στο βόρβορο της αιρετικής ασεβείας: «τινές δε εισιν οι διαβεβαιούντες μεν τα Αρείου μη φρονείν, συγκαταβαίνοντες δε, και μετ' αυτών ευχόμενοι επί το αυτό... Όταν γαρ τινες υμάς τους εν Χριστώ πιστούς θεωρήσαντες μετ' αυτών συνερχομένους και κοινωνούντας, πάντως υπονοήσαντες αδιάφορον είναι το τοιούτον, εις τον της ασεβείας εμπεσούνται βόρβορον».
Και παρακάτω γράφει: Για να μη συμβεί αυτό, να αποφεύγετε την εκκλησιαστική επικοινωνία με όσους φανερά συμμερίζονται και πιστεύουν τα ασεβή δόγματα του Αρείου, εκείνους δε που νομίζουν ότι δεν έχουν αποδεχτεί την αρειανικὴ διδασκαλία, αλλ’ όμως επικοινωνούν μετά των αιρετικών αρειανών, απ’ αυτούς αρχικά να φυλάγεσθε. Και κατ’ εξοχήν εμείς που ορθοφρονούμε, πρέπει να αποφεύγουμε την εκκλησιαστική κοινωνία, με εκείνους, των οποίων το φρόνημα ως κακόδοξο απορρίπτουμε. «Ιν' ουν μη τούτο γένηται, θελήσατε …τους μεν φανερώς φρονούντας τα της ασεβείας αποστρέφεσθαι, τους δε νομίζοντας τα Αρείου μη φρονείν, κοινωνούντας δε μετά των ασεβών φυλάττεσθαι· και μάλιστα ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν».
Και εν συνεχεία: Εάν λοιπόν, κάποιος, από την μια μεριά προσποιείται ότι αποδέχεται και ομολογεί την ορθή πίστη, από την άλλη, όμως, επικοινωνεί φανερά με τους αρειανούς, αυτόν να τον προτρέψετε να σταματήσει αυτήν την διπλοπρόσωπη συνήθεια. Και εάν μεν ακούσει την προτροπή σας και το υποσχεθεί, να τον έχετε σαν αδελφό∙ εάν όμως, επιμένει σ’ αυτή την ασεβή συμπεριφορά του, και με εριστικότητα επιχειρηματολογεί υπέρ των θέσεών του, αφήστε τον και απομακρυνθείτε απ’ αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον συμπεριφερόμενοι, εσείς μεν θα διατηρήσετε καθαρή την πίστη, και εκείνοι, βλέποντας την στάση σας θα ωφεληθούν, γιατί θα φοβηθούν μήπως θεωρηθούν ως ασεβείς και ως έχοντες τα αυτά φρονήματα με τους αιρετικούς: «Ει δε τις προσποιείται μεν ομολογείν ορθήν πίστιν, φαίνεται δε κοινωνών εκείνοις, τον τοιούτον προτρέψασθε απέχεσθαι της τοιαύτης συνηθείας∙ και εάν μεν επαγγέλληται, έχετε τον τοιούτον ως αδελφόν∙ εάν δε φιλονείκως επιμένη, τον τοιούτον παραιτείσθε. Ούτω γαρ διατελούντες καθαράν την πίστιν διατηρήσετε∙ κακείνοι βλέποντες υμάς ωφεληθήσονται, φοβηθέντες μη άρα ως ασεβείς και τα εκείνων φρονούντες νομισθώσιν».
Ο ΠΑΤΗΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΡΕΓΟΥΛΑΡΕΙ ΤΟΝ ΓΟΧΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΓΙΑΥΤΟ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝΕ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΕ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ.
ΓΙΑΥΤΟ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΧΙΔΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.
ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.!!!!!!!!!!!!!!!!
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΤΟΣΟΥΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ.????????????????
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΙ.???????????
ΕΝΩ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΕΙΣ ΠΗΓΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΑΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΗΛΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.!!!!!!!!
ΔΙΑΣΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.?????????????
ΕΝΩ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ.???????????????
ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΩΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.??????????????
ΠΟΥ  ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ????????
ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ???????????
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΤΕ.????????????????
ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ  ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΚΓΡΟΤΗΣΟΥΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΩΝΟΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.??????????????
ΤΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ.????????????
ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ  ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΩΝΗΣΑΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΝΕΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΝΩ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΡΕΨΕΙ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ  ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΗ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗ  ΒΟΗΘΑΝΕ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΠΑΡΤΥ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.!!!!!!!!!!!!
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ  ΟΛΟΙ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ.

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ
ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ σελιδα : 32. 33. 34
ΚΑΝΟΝΑΣ.  Λ Α'   ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. σελιδα. 34.
ΣΤΗΝ ΤΕΤΕΡΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ:
"""""""ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ"""""""
ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΑ.  Λ Α'
στην ιδια σελιδα 34.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
"""""""""""""ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ""""""""""
Σελιδα 358.  ΚΑΝΟΝΑΣ. Ι Ε'   ΤΗΣ Α'. ΚΑΙ Β'
ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο
ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΙΡΑ:
'""""""""ΠΡΟ ΕΜΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ"''""''""""
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 358.  ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο
ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ
"""'""""""""ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ"""""""""""
ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 358.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ Ι Ε '
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ
""""""""""""""ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗ""""""""""""
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 358 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ: Ι Ε'
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ
"""""""""""""ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΓΕΝΗ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ"""""""""""
Σελιδα. 469. ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΟΝΑΣ.  Ι Α'
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ
""""""""""""""ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ""""""""""""""
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. J.-P. MIGNE
ΤΟΜΟΣ.   137.  
ΣΕΛΙΔΑ. 1068
ΚΑΝΟΝΑΣ.   Ι Ε ' ΤΗΣ Α'. ΚΑΙ Β'  ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΩΝΑΣ : 
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ. 1068.  ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΒΑΛΣΑΜΩΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ
ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ: ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ
"""""""""""""""ΠΡΟ ΕΝΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ"""""""""""""""""
Σελιδα. 1069. ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΒΑΛΣΑΜΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε '
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1069 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ
""""""""""""""""ΠΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ""""""""""""""
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 1069
ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΒΑΛΣΑΜΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1069 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ
""""""""""""ΠΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 1069 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'.
ΖΩΝΑΡΑΣ.  ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΖΩΝΑΡΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΣΕΙΡΑ
""""""""""""""""ΠΡΙΝ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗ ΣΥΝΟΔΩ"""""""""""""""""
""""""""""""ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΝΑΙ ΤΑΥΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗΝΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΤΟΝ"""""""""""""""""""""""
ΒΛΕΠΕΤΕ  ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΗ Η ΑΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ
Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η - Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η - Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η

ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ

ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ
ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ : 
ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ
ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ'ΑΥΤΩΝ ????????????????????????????????????????????????????????????

30 Ιουλίου 2019

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΑΚΟΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ : ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ : ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ??? ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΤΙΜΙΟ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ. ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΕΥΤΟ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΚΡΑ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΑΚΟΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ :

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ :

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ  ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ???

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΤΙΜΙΟ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ.

ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΕΥΤΟ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΚΡΑ.

1) Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΝΩ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΩ ΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.

2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ.
ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΣΧΙΣΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

3) Η ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ  ΙΕΡΕΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ.

SOS ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ :

ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΒΑΛΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ : ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΖΗΤΑΤΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ.

ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ.

ΟΧΙ ΩΣ ΑΣΟΦΟΙ ΑΛΛΑ ΩΣ ΣΟΦΟΙ.


"Μή δώτε τό άγιον τοίς κυσί ( 1. αιρετικοι και σχισματικοι νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες, 2. μονο σχισματικοι νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες, 3. παρασυναγωγοι παραταξιακοι Γ.Ο.Χ. ) μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ύμών έμπροσθεν τών χοίρων,  ( 1. αιρετικοι και σχισματικοι νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες, 2. μονο σχισματικοι νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες, 3. παρασυναγωγοι παραταξιακοι Γ.Ο.Χ. )
μήποτε καταπατήσωσιν αύτούς έν τοίς ποσίν αύτών καί στραφέντες ρήξωσιν ύμάς."

Αγαπητοι οι ημερες ειναι πονηρες και ο διαβολος κοιταει να πλανησει ακομη και τους εκλεκτους.
Το 1935 και το 1970 πλανησε πολλους που ειχαν ζηλο για ομολογια αλλα δεν ειχαν την μαθηση για ακριβεια στα θεματα πιστεως.

Κανενας ανθρωπος απο τον πατριαρχη μεχρι τον τελευταιο πιστο στην Εκκλησια δεν μπορει να κανει οτι του καπνισει.
Η Εκκλησια εχει Θεικο νομο για την αντιμετωπιση διαφορων προβληματων οπως ειναι η αιρεση, το σχισμα και η παρασυναγωγη.

Ολοι οι Ορθοδοξοι ειναι υποχρεωμενοι να ψαχνουν και να εχουν γνωμη αρκει αυτα που λενε να εχουν κανονικη νομιμη και πατερικη κατοχυρωση.

Ολος ο κοσμος μιλαει σημερα για αποτειχιση.
Πολυ καλη, αναγκαια και υποχρεωτικη η αποτειχιση για να παραμεινουμε Ορθοδοξοι μακρια απο τους κακοδοξους και τους πλανεμενους.

Ολες οι φωνες ομως που ακουγονται για αποτειχιση ειναι ομως κανονικες και νομιμες???????????

Εδω ειναι ολη η ουσια της υποθεσεως.!!!!!!!!!!!!

Για να εχει η αποτειχιση Αγιο - Πνευματικα αποτελεσματα συμφωνα με την ακριβεια των Ιερων Συνοδων των Θεοφορων Πατερων της Εκκλησιας πρεπει εμεις ολοι να κανουμε προσεκτικη αντιγραφη στην πρακτικη της αποτειχισεως των Αγιων Πατερων απο την κοινωνια των αιρετικων.

Η αποτειχιση εχει εναν και μοναδικο στοχο μεσα στην Εκκλησια : εαν δεν μετανοησουν και δεν επιστρεψουν στην Ορθοδοξη αληθεια ολοι οι διεστραμενοι, οι βλασφημοι και οι πλανεμενοι τοτε τους κοβουμε, τους χωριζουμε και τους θετουμε εκτος Εκκλησιας.

Μερικοι προβαλουν σημερα το θεμα της οικονομιας για τα θεματα πιστεως.

Γινεται οικονομια στα θεματα πιστεως χωρις να χαλασουμε την κανονικη και νομιμη γραμμη της Αποτειχισεως ?????????

Οταν κανει καποιος οικονομια σε εναν αδυνατο στην πιστη πρεπει πρωτα να του εξηγησει ποια ειναι η ακριβεια της πιστεως.

Πρεπει να του πει οτι ειναι αρρωστος και οτι ο στοχος ειναι η γρηγορη επιστροφη στην ακριβεια της πιστεως.

Εαν δεν ξερει την ακριβεια της πιστεως  πως θα χειριστει την οικονομια της. ??????

Η οικονομια γινεται για καποιο συγκεκριμενο χρονο ωστε  να επιστρεψει καποιος στην ακριβεια.

Η οικονομια γινεται με διακριση ετσι ωστε να μην καταστραφει η ακριβεια της πιστεως και γινει η οικονομια παρανομια.

Σημερα πολλοι βαπτιζουν τις πλανες τους οικονομια.

Δειτε μερικες πλανεμενες οικονομιες :

Πολλοι θελουν να κοψουν το μνημοσυνο των οικουμενιστων επισκοπων αλλα να μνημονευουν ορθοδοξους  επισκοπους που εκεινοι ομως με την σειρα τους μνημονευουν τους οικουμενιστες επισκοπους.

Εδω εχουμε πλανεμενη αποτειχιση διοτι ολοι οι Ιεροι Κανονες και οι Αγιοι Πατερες μιλανε για αποτειχιση απο την ΚΟΙΝΩΝΙΑ των αιρετικων και σχισματικων νεο - ημερολογιτων οικουμενιστων επισκοπων.
Αναμεικτη η αληθεια με το ψεμα, το φως με το σκοταδι, ο Χριστος με τον διαβολο και η Ορθοδοξια με την κακοδοξια.
Αυτοι θελουν στη θεωρια ομως αμεσα να λεγονται "ορθοδοξοι" και εμμεσα να ειναι στην πραξη αιρετικοι και σχισματικοι οικουμενιστες.

Αλλη πλανεμενη και παρδαλη αποτειχιση ειναι αυτη που εκοψε την οικουμενιστικη αιρεση αλλα συνεχιζει το οικουμενιστικο νεο - ημερολογιτικο σχισμα.
Αυτοι θελουν να εχουν παρδαλο οικουμενιστικο διπορτο μικτης νεο - παλαιο - ημερολογιτικης ρωσικης σαλατας.

Πλανεμενη αποτειχιση ειναι και ολων αυτων που  λενε : οτι ειναι αποτειχισμενοι απο την κοινωνια της αιρεσεως  και του  νεο - ημερολογιτικου σχισματος  των οικουμενιστων επισκοπων,  και χωρις να εχει γινει ποτε μεχρι σημερα στην Ελλαδα Τοπικη και γενικα Οικουμενικη Αγια Ορθοδοξη Συνοδος ενω δεν εχει συγκροτηθει ακομη μια  ηγεσια αποτειχισμενων Ορθοδοξων Επισκοπων για να καταδικασει τους οικουμενιστες επισκοπους και στην θεση των οικουμενιστων να βαλει αλλους καινουργιους Ορθοδοξους επισκοπους ωστε να ξανα επιστρεψει η κανονικη ταξη μεσα στην Εκκλησια, αυτοι ολοι πηγανε αντικανονικα και παρανομα και χειρωτονησανε πολλους επισκοπους, φτιαξανε ιεραρχιες μητροπολιτων και αρχιεπισκοπων και κατασκευασανε παραλληλες συνοδους  χωρις να εχουνε συνοδικα δικαιωματα και οργανωσαν καινουργιες διαφορετικες και ξεχωριστες εκκλησιες και ετσι αλλαξαν το μνημοσυνο των οικουμενιστων επισκοπων με το να μνημονευουν διαφορους παραταξιακους επισκοπους μιας ατελειωτης παρασυναγωης και αλλοι πολλοι απο αυτους γεννηθηκαν μεσα στην παρασυναγωγη αυτη.

Αγαπητοι ζητατε ταυτοτητα πιστεως απο ολους αυτους που μιλανε για αποτειχιση για να καταλαβετε ποιοι ειναι βαλτοι και ποιοι ειναι πλανεμενοι.

Καθιστε και διαβαστε τους Ιερους Κανονες και τους Αγιους Πατερες πως απο την Αποτειχιση εφταναν στην Συνοδικη καταδικη των αιρετικων.

Αντιγραψτε με ακριβεια τους Αγιους Αποτειχισμενους Πατερες και την πραξη των Ιερων Συνοδων.

Πρεπει να βρειτε κανονικους και νομιμους πνευματικους πατερες αποτειχισμενους  Ορθοδοξους οδηγους και να τους ακολουθησετε, αλλα πρεπει με πολυ προσευχη, νηστεια, μετανοια, ταπεινωση, να ψαξετε και να τους κανετε τεστ δοκιμης Ορθοδοξιας αλλα πρωτα πρεπει να ερευνησετε εσεις τις Γραφες, το πηδαλιο, τους Πατερες.

Θελει πολυ  προσοχη και σε αυτους που θα θελησουν να κανουν οικονομιες στα πνευματικοπαιδια τους, να μην τους κοινωνησουν εαν δεν τους εξηγησουν οτι πρεπει σε συντομο χρονο να φτασουν στην ακριβεια της πιστεως, γιατι οι λαθως χειρισμοι απο τους αποτειχισμενους πνευματικους μπορει να τιναξουν ολο το ομολογιακο οικοδομημα στον αερα, να το ισοπεδωσουν και να το κανουν ενα καινοτομο πληρωμα  ιδιο οπως υπαρχει στα τρια ακρα της πλανης, της βλασφημιας και της διαστροφης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ :

1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ.

2) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ.

3) ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Γ.Ο.Χ.

4) ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ  ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΑΧΡΙΚΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΖΩΝΑΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ.

5) ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΖΟΥΛΙΑ ΠΑΠΙΚΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ  ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ.
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ.

6) ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ  ΟΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΧΕΙΡΩΤΟΝΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΤΘΑΙΙΚΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΪΟΥ.

"Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Φθιώτιδος κ. Νικόλαο
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
------Αρ. Πρωτ. 209/10.3.2009 Σεβασμιώτατε, τα σέβη μου,Έλαβα χθες το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203/5.3.2009 υμέτερο έγγραφο, με το οποίο μου ζητάτε ορισμένες πληροφορίες. Βρίσκομαι σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Γνωρίζω ότι θα λυπήσω την 
https://www.youtube.com/channel/UCEANmjQNINQ6kW62BOMQsfw


ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ.


Ο ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕ  ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
25 Ιουλίου 2019

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΖΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ + ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΠΡΟΣ :
ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΖΗ 

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

+ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
"Τους αγαπώντας τον Θεόν, ουκ έστιν εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν έργοις γενναίως παρατετάχθαι
και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της Ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των
Αιρετικων. Μετα του καυχηματος ημων, της Πιστεως ημων, της Καλης κληρονομιας των Πατερων ημων,
τω Θεώ παραστήναι ελπίζομεν και των ημαρτημένων λαβείν την άφεσιν. Ανευ ταυτης, ουκ οίδα ποία
δικαιοσύνη της Αιωνίου Κολάσεως ημάς λυτρώσεται."
Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος.
Ως γνωστόν την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την ΚΥΡΙΑΚΗ της
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, υπενθυμίζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό, την μεγάλη Νίκη της Ορθοδοξίας έναντι πασών
των Αιρέσεων, τιμώντας ταυτόχρονα και όλους εκείνους τους Ομολογητές, Οσίους, Μάρτυρες και
μεγάλους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πολέμησαν τους αιρετικούς Εικονομάχους,
αλλά και τους πάσης φύσεως άλλους αιρετικούς για να φυλάξουν την Ορθόδοξη Πίστη μας, άσπιλη,
αμόλυντη, καθαρή, ως "κόρη οφθαλμού", "μη έχοντας σπίλον ή ρυτίδα".
Ο λόγος ήταν ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ:
Η Αλήθεια του Ευαγγελίου και η Σωτηρία της ψυχής τους, αφού χωρίς Αλήθεια και Ορθή Πίστη είναι
ΑΔΥΝΑΤΗ η Σωτηρία μας.
Επειδή λοιπόν, "ουδείς δύναται σωθήναι άνευ ορθής πίστως" (Μέγας Αθανάσιος) η ταπεινότης μου, μη
μπορώντας άλλο πλέον να ανεχθεί τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες
από τους περισσοτέρους ιερείς και αρχιερείς μας, έλαβε την απόφαση , να αποτειχισθεί και να
διακόψει κάθε πνευματική επικοινωνία με την ΑΙΡΕΤΙΚΗ πλέον "Εκκλησία"
της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά
και όσους επικοινωνούν μαζί τους μεχρι της οριστικής τους επαναφοράς
στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ εν εργοις, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα όσα κελεύει η
Παράδοση και διδασκαλία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, και μιμούμενος -αν και ανάξιος- την
ζωή και πράξη των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων μας, στο θέμα αυτό.
δουλος Κυριου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΙωαννηςFrom: john <john_mazis@hotmail.com>
Sent: Wednesday, July 19, 2017 1:05 PM
To: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.Ω. <gram.imkaw@gmail.com>
Subject: επιστολη ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ..
 

Παρακαλώ  όπως  κοινοποιήσετε  τα  2  συννημένα  εγγραφα  στον  Σεβασμιωτατο  και  στον  Ιερέα  της  Μητροπόλεως  σας  ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ  (Ιερέας  στον  ΙΝ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ)


με  αγάπη  Χριστου
Ιωαννης


From: john <john_mazis@hotmail.com>
Sent: Friday, July 14, 2017 10:51 AM
To: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.Ω.
Subject: Re: Περι των αποτελεσμάτων της ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ...
 
ΠΡΟΣ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  Κο  Κυριλλο

-------------------------------------------------------------
Σεβασμιώτατε,

Επομένως  με  επίσημο  τρόπο  ΚΗΡΥΤΕΤΕ  ΓΥΜΝΟΙ  ΤΗ  ΚΕΦΑΛΗ  την  ΑΙΡΕΣΗ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  καθως  και  η  Ιερά  Σύνοδος  συντάσσεται  με  την  ΠΑΝ-ΑΙΡΕΣΗ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.Αλήθεια  συμφωνείτε  με  τους  διωγμούς  μοναχών  στο  Αγιο  όρος, που  ειναι  η  ΑΓΑΠΗ  εδω??  Σας  εχω  στείλει  ηδη  την  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ  ΜΟΥ , θα  παρακαλούσα  να  την  κοινοποιήσετε  και  στον  Ιερέα  της  ενορίας  μας ,π.Γεωργιο Μαγγανιάρη  και  σας  δηλώνω  ευθέως  οτι  με  βάση  τους  Αγιους  Πατέρες  μας  ΕΙΣΑΣΤΕ  ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  αφου  είσαστε  μακραν  πλεον  απο  την  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ  ΠΙΣΤΕΩΣ.


«Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».
(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

Ευχομαι  ο  ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ  ΘΕΟΣ  να  μας  ΦΩΤΙΖΕΙ  ΤΟΝ  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ  ΤΟΥ.δουλος  ΚΥΡΙΟΥ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
Ιωαννης


From: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι.Μ.Κ.Α.Ω. <gram.imkaw@gmail.com>
Sent: Friday, July 14, 2017 10:43 AM
To: john
Subject: Re: Περι των αποτελεσμάτων της ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ...
 
Αγαπητέ κ. Ιωάννη Μάζη,
Στην από 12 Ιουλίου 2017 ηλεκτρονική επιστολή σας, σας απαντούμε ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος  πρἀττει ότι ακριβώς αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Γραμματεία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

Στις 12 Ιουλίου 2017 - 7:03 μ.μ., ο χρήστης john <john_mazis@hotmail.com> έγραψε:

ΥΠΟΨΙΝ  -  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Κυριλλου  και  παντων  των  Ιερέων  και  Υπευθύνων  για  την  αντιμετώπιση  των  αιρέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  - Πρεσβύτερο  Μαγγανιάρη  Γεωργιο  (Ιερεας  Ι.Ν. Αγιου Δημητρίου Πολυδενδριου)
-------------------------------------------------------------------------

Την  ευχη σας  Σεβασμιώτατε  και  σεβαστοί  πατέρες,

Θα  ήθελα  την  άποψη και  επίσημη  θέση σας  σχετικά με τα  αποτελέσματα  της  ΑΓΙΑΣ  και  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ αλλα  και  τις  αντιδρασεις  πολλών  αδελφών  μας  στο  Αγιο  Ορος  που  σε  επιστολή  τους  αναφέρουν  οτι  πλέον  η Διοικούσα  Εκκλησία  έχει  ΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΑΡΧΗΓΟ τον κ.Βαρθολομαίο  και  θα  πρέπει να  ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ  ΤΟΥ.  Ποια  είναι  η δικη σας  θέση? Δεν  έχετε  βγάλλει  κάποια  σχετική  ανακοίνωση  προς  ενημέρωση  του  ποιμνίου. Ποιος  ο λόγος  που  δεν  διακόπτετε  την  μνημόνευση  του  Οικουμενικού  Πατριαρχου, αφου  πλεον και με  συνοδική  απόφαση  κηρύττει  ΑΙΡΕΣΗ??

Θα  περιμένω  ενημέρωση  σας.


ασπαζόμενος  την  δεξια  σας

δουλος  Κυρίου ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
Ιωαννης24 Ιουλίου 2019

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

Είχα προσωπική επικοινωνία με τον γέροντα Αλύπιο Αγιορείτη μοναχό εκ Καψάλας, ενός εκ των πολλών Αγιορειτών Πατέρων οι οποίοι αγωνίζονται τον αγώνα της καλής διαφωνίας, αποτειχιζόμενοι από τους οικουμενιστές-νεοημερολογίτες και τις παρατάξεις των Γ.Ο.Χ. Μετά από σχετικές ερωτήσεις για το δημοσίευμα του κ. Ν. Σωτηρόπουλου που γράφει: ''όσοι λένε ότι το θέμα του ημερολογίου είναι δογματικό είναι αιρετικοί'' μας είπε τα εξής:..........
''όποιος λέγει ότι το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου δεν είναι δογματικό κηρύττει αίρεση, γίνεται αντιπατερικός και διακονεί την κακοδοξία και όχι την ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ. Διότι η εγκύκλιος του 1920 ως γνωστόν αναγνωρίζει τους Λατίνους και Προτεστάντες ως αδελφούς εν Χριστώ και όχι αιρετικούς. Την ενότητα της πίστεως, που είναι δόγμα της Εκκλησίας την καταλύει, και την ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Εκκλησίαν την εξισώνει με τις συναγωγές των πονηρευομένων, για τις οποίες το Πνεύμα το Άγιον διά του προφήτου Δαυΐδ λέγει: ''εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων'' (ψαλμ.25). Οι Άγιοι Πατέρες και εμείς οι αμαρτωλοί που προσπαθούμε να ακολουθούμε την ορθόδοξη παράδοση έχουμε καύχημα που είμεθα μακριά (δεν έχουμε κοινωνίας από οικουμενιστάς διότι αυτό μας εγγίζει και μας ενώνει με το Θεό και μας κάνει φίλους και όχι εχθρούς του Θεού) αντιθέτως ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος πρωτοστατεί εις την κοινωνία με οικουμενιστές, διαμαρτύρεται μόνο στα λόγια, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γι' αυτό γράφει ότι είναι αθεΐα. Αφορίστηκε μεν ο κ. Σωτηρόπουλος διότι ήλεγξε βλασφημίες οικουμενιστών, αλλά με το να μην αποτειχίζεται και να παραμένει εις αυτούς, και ενεργοποιεί και δικαιώνει τον αφορισμό του. Κατά φαντασίαν ομολογητής όποιος είπε κάποιος ή ''νυκτερινός θεοσεβής'' κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον ατρόμητο ομολογητή.
Γίνεται και λόγος για τον γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη πρώην Αγιορείτη κτίτορα μοναστηριών εις Αμερική ως σύγχρονο ομολογητή. Όταν ο Γ. Εφραίμ ήταν ηγούμενος εις Ι.Μ. Φιλοθέου Αγίου Όρους και ετοιμαζόταν ν' αναχωρήσει στο εξωτερικό, αφήνοντας τον διάδοχο (νέο ηγούμενο) ανακοίνωσε σε όλη την αδελφότητα ότι η Παναγία του είπε ότι πρέπει να παύσει το μνημόσυνο του οικουμενιστού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και των κοινωνούντων μετ' αυτού και να προσχωρήσει εις την εκκλησία των Ρώσων της διασποράς. Μετά από λίγες ημέρες συγκέντρωσε πάλι την αδελφότητα και είπε ότι η Παναγία του είπε να επαναφέρει το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Ο ένας από τους μοναχούς που έφυγαν από τη μονή με ιερή αγανάκτηση έλεγε: ''είναι δυνατόν η Παναγία να λέγει φύγετε από τους οικουμενιστές του φαναρίου είναι προδοσία πίστεως και μετά ξαναεπιστρέψτε;'' Η ίδια η Παναγία μας τότε επί Βέκκου όταν πήγαιναν οι φιλοπαπικοί εις το Άγιον Όρος με στρατό του βασιλέως Ιωάννου Η' του Παλαιολόγου (ο οποίος αναγνώρισε τους Λατίνους το 1274 εις την Λυών και ήθελε να επιβάλλει την ένωση ζητώντας και την συγκατάθεση των Αγιορειτών) φανερώθηκε εις τον Γέροντα της Ι.Μ. Ζωγράφου και είπε: ''έρχονται οι εχθροί του Υιού Μου και Εμού''. Όσοι τελικά στην πράξη ομολόγησαν ότι οι Λατίνοι είναι αιρετικοί και δεν μπορούν να συλλειτουργήσουν μ' αυτούς, διότι μνημόσυνο σημαίνει κοινωνία πίστεως, θανατώθηκαν μαρτυρικά. Οι δε συλλειτουργήσαντες με Λατινόφρονες ως γνωστόν έμειναν τυμπανιαίοι, σκεύη φρίκης και οργής Θεού. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν αγιορείτες μνημονευτές που λέγουν δεν υπήρξαν ποτέ τέτοιοι αδιάλυτοι - τυμπανιαίοι, αλλά τα διαδίδουν ζηλωτές μοναχοί. Και στο βιβλίο του Γ. Χρυσοστόμου επισκόπου (πρώην σχολάρχου Αθωνιάδος) γράφει ότι  οι τυμπανιαίοι δεν είναι αλήθεια. Τους διαψεύδουν ο πνευματικός της Ι.Μ. Ξενοφώντος και κωνσταμονίτου Ιερομ. Γαβριήλ Μαλάκης εις ιδιοχειρόγραφον επιστολήν που περιγράφει πως ο ίδιος τους είδε το έτος 1944 εις το σπήλαιον εις τον αρσανά της Ι.Μ. Προδρόμου (Ρουμάνικη σκήτη), ο Γέροντας Δαμασκηνός του Ιερού κελλίου Τιμίου Προδρόμου (Ιβηρίτικο) εγγύς Καρυών που έχουμε την ομιλία του που λέγει πως το 1932 είδε τους τρεις τυμπανιαίους (την ομιλία αυτή καθώς και του Γ. Νήφωνος - Ι. κελλίο Αγ. Άννης - Κολιτσού - Βατοπεδίου, που τους είδε και αυτός, μπορείτε να την ακούσετε στο παρακάτω video):

Επίσης ο προσκυνητής εις Ι.Μ. Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους εις την τράπεζα της μονής που έχει αγιογραφηθεί η παράστασις των οσιομαρτύρων αγιορείτων επί Βέκκου μαρτυρησάντων βλέπει και τους τυμπανιαίους της Λαύρας, το φρικτό αυτό θέαμα.
Όταν ο γέροντας Εφραίμ φιλοθεΐτης ήταν δόκιμος στον γέροντα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη, ο οποίος ήταν τότε ζηλωτής (εις παράταξη Γ.Ο.Χ.), και τον ζητούσε η αστυνομία να παρουσιαστεί στο στρατό, ο γέροντας Ιωσήφ προσευχήθηκε να του δείξει ο Θεός αν είναι σωστή η γραμμή που ακολουθεί. Είδε ότι εις πλοίο ταξίδευαν αγιορείτες, γενομένης τρικυμίας οι μνημονευτές έπιασαν τα σωσίβια, οι δε ζηλωτές Γ.Ο.Χ. τις άγκυρες. Την άλλη μέρα έστειλε τον υποτακτικό του (το νυν γέροντα Εφραίμ πρώην φιλοθεΐτη) και έβαλε μετάνοια εις Λαύρα και όλη η συνοδεία γύρισε με το μνημόσυνο (από την παράταξη Γ.Ο.Χ.-παρασυναγωγή - επέστρεψε εις την κοινωνία του οικουμενισμού). Έρχεται τώρα και στην ερώτηση αν πρέπει να αποτειχιστούν από κακοδοξούντας - οικουμενιστάς άπαντα: ''δεν είναι καιρός ακόμα! αργότερα'' (αχρικαιρικό πνεύμα λοιπόν). Μοναχός μνημονευτής (νυν μακαρίτης ο γερ. Κοσμάς κελλί Εισοδίων Καψάλας) έλεγε σε μοναχό του ακαινοτομήτου αγιορείτικου πληρώματος:''βάζεις το χέρι στην καρδιά και να ειπής ότι ο πάπας είναι 100% αιρετικός και δεν έχει καθόλου χάρη;'' και έλαβε την ακόλουθη απάντηση: ''δεν ντρέπεσαι ολόκληρος άντρας φοράς παντελόνια, θα πέσει το κελλί να μας πλακώσει......θέλεις ξύλο να σε κυνηγάω; τι ανοησίες είναι αυτές;'' Θα λέμε μπορεί η γυναίκα να είναι ολίγο έγκυος; ή είναι ή δεν είναι, ή αιρετικός είναι ή ορθόδοξος. Αυτοί είναι οιμ καρποί της ενόχου σιωπής, της αποστασίας των καιρών μας. Τι άλλο περιμένει να ακούσει κανείς!! Μνημονευτής γέροντας έλεγε: ''αν κοινωνήσει ο Πατριάρχης με όστια σε συλλείτουργο με πάπα, εμείς δεν θα αποτειχιστούμε, δεν θα παύσουμε το μνημόσυνο του, διότι δεν κρίνεται από έναν πεπτωκότα στην πίστη η εκκλησία;
Εις Ι.Μ. Διονυσίου ήταν δόκιμος από Ευρώπη κάποιος νέος που βαπτίστηκε ορθόδοξος. Όταν είδε την προδοσία των οικουμενιστών είπε τον ηγούμενο αν οι αγιορείτες έχουν τους Λατίνους αιρετικούς. Ο ηγούμενος τον έστειλε εις τον γερ. Εφραίμ εις Καρυές (εις Σκήτη Αγ. Ανδρέα), και αυτός αντί να ομολογήσει την αλήθεια ώς όφειλε, τον έστειλε εις τον ηγούμενο της Ι.Μ. Ξηροποτάμου να τον πληροφορήσει (επειδή ήταν εις την επιτροπή επί των αιρέσεων), ο ηγούμενος Ξηροποτάμου δεν έδωσε και αυτός απάντηση αλλά του προέτρεψε να πάει εις π. Αρσένιο Βλιαγκοφτη ως αρμόδιο να τον πληροφορήσει. Δικαίως πολλοί γέροντες όπως ο μακαρίτης Ιερ. Θεοδώρητος Μαύρος έλεγαν: ''ντρέπομαι που είμαι Αγιορείτης''. Ο ίδιος ο παπα-Θεοδώρητος όταν τον ρώτησε λαϊκός προσκυνητής αν πρέπει να περιμένουν οι νεο-ημερολογίτες να ενημερώσουν τον λαό πριν παύσουν το μνημόσυνο των οικουμενιστών επειδή και οι γέροντες π. Παΐσιος και π. Πορφύριος παρέμειναν σε κοινωνία με κακοδόξους, έλαβε την εξής απάντηση:''εσείς οι νεοημερολογίτες έχετε την ενότητα υπεράνω του δόγματος της αληθείας και παθαίνετε ότι έπαθαν και οι παπικοί. Αντί να διαχωρίσουν τη θέση τους και να απομακρυνθούν από πάπα και λυκοποιμένες, έφθασαν σε αυτά τα χάλια. Όχι ένας Παΐσιος και Πορφύριος αλλά πολλοί τέτοιοι και αν είναι δεν θα μας γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, διότι οι Άγιοι Πατέρες λέγουν: ''αν ο επίσκόπος σου είναι αιρετικός, φεύγε από αυτόν, διότι είναι λύκος με δορά προβάτου, απώλεια ψυχών εργαζόμενος'', φθάσαμε δηλαδή να έχουμε ορθόδοξο τυπικό, παπική διοίκηση  και προτεσταντικό τυπικό.
Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς πιστεύει ότι το θέμα του ημερολογίου είναι θέμα 13 ημερών μόνο. Έλεγε αυτό προ ετών και στον ιερομ. Χρύσανθο καψαλιώτη και έλαβε την απάντηση ότι το πρώτο βήμα του οικουμενισμού είναι η αλλαγή του ημερολογίου και αναγνωρίζει τους αιρετικούς ως ορθοδόξους, άρα αφού καταλύεται η μοναδικότης -ΑΛΗΘΕΙΑ- της ορθοδοξίας και ενότης της πίστεως, είναι θέμα δογματικό.
Ο π. Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος διακονούσε και ρίζωσε η μεγαλύτερη αίρεση εις την εκκλησία, ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι μόνο στα λόγια για το αιρετικό πιστεύω του επισκόπου σου ή ιερέως, αλλά να μην απομακρύνεσαι από αυτόν και να παύσεις το μνημόσυνο του, διότι θα κάνεις σχίσμα. Δηλαδή πλήρης διαστροφή και καταπάτηση των Ιερών Κανόνων που επιβάλλουν - υποχρεώνουν τον πιστό να κόψει κοινωνία από τον κακόδοξο ιεράρχη σώζοντας έτσι την εκκλησία από το σχίσμα και την αίρεση, ενώ σε αντίθεση ο π. Επιφάνειος έλεγε και έγραφε και δίδασκε πως οι Ιεροί Κανόνες αποτειχίσεως είναι δυνητικοί. Πόσο δίκαιο είχαν οι γέροντες π. Μάξιμος Αγιοβασιλειάτης και π. Θεοδώρητος όταν έλεγαν για την λύση του εκκλησιαστικού προβλήματος των δύο άκρων (οικουμενισμού-παρατάξεις Γ.Ο.Χ.) όπως διαβάζουμε εις το περιοδικο αγιορείτης τεύχος 13 για την κανονική και νόμιμη άθληση, σε αντίθεση με ότι γίνεται σήμερα με τις όσες παρατάξεις Γ.Ο.Χ., που αντί να δακτυλοδεικτούν την ορθόδοξη θεάρεστη ένσταση για την συγκρότηση πανορθοδόξου συνόδου προς επίλυση των κακώς εχόντων (βιβλίο: αποστασία και διχασμός), αυτοί αυθαιρέτως  και όλως αντικανονικώς γίνονται τροχοπέδη-εμπόδιο προς επίλυση του εκκλησιαστικού προβλήματος, αφού οι ίδιοι ως παρασυνάγωγοι - με δημιουργία παράλληλων συνόδων - οικοιοποιήθησαν και σφετερίστηκαν αποφάσεις Ιερών Εκκλησιαστικών Συνόδων (άκυρα μυστήρια - βαπτίσματα -  τριήμερα νηστείας προ Θ. Κοινωνίας - κλπ...κλπ...κλπ...)

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΑΜΗΝ.

23 Ιουλίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΖΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ :

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΖΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ.
https://youtu.be/9suqs8pq1Lo

20 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.!!! ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ??? ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ.!!!!! ΟΧΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΣΑΤΑΝΑ.!!!! ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ??? ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ.!!!! ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΝΩΝΟΥΝ.!!!!

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.!!!

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ???

ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ.!!!!!

ΟΧΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΣΑΤΑΝΑ.!!!!

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ???

ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ.!!!!

ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΝΩΝΟΥΝ.!!!!
https://youtu.be/F63Id4BQ5eU

ΧΕΙΛΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΟΥ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΠΕΣΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΊΑΖΥΓΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΕΙΛΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΟΥ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ

ΠΕΣΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΜΑΣΟΝΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ 

ΓΙΑ ΤΟ  ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΔΊΑΖΥΓΙΟ 

ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ17 Ιουλίου 2019

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΙ ΣΕ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΥΝ ΩΣ ΚΑΛΟΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ  Η ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Μεσα στην Μια Ορθοδοξη Εκκλησια εχουν μπει οι διεστραμενοι οικουμενιστες και με την κακοδοξη διδασκαλια τους προσπαθουν υπουλα να πλανησουν οσο περισσοτερους αδιαβαστους ορθοδοξους μπορουν.

Οσοι Ορθοδοξοι ομως ειναι διαβασμενοι και γνωριζουν καλα την Αγια Γραφη, τους Ιερους Κανονες των Ιερων Συνοδων  και την πραξη των Αγιων Πατερων της Εκκλησιας απομονωνουν τους αιρετικους οικουμενιστες με την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

Αυτοι που δεν αποτειχιζονται απο τους οικουμενιστες ειναι οσοι τους ακολουθουνε και ας διαμαρτυτονται στα λογια, αφου τους αναγνωριζουν στην πραξη με την μνημονευση των ονοματων που τους κανουν οι ιερεις τους και οι επισκοποι τους στις ιερες ακολουθιες που πηγαινουν.

Οι Ορθοδοξοι με την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ δεν απομονωνουμε μονο τους διεστραμενους αιρετικους οικουμενιστες αλλα απομονωνουμε και οσους τους ακολουθουνε, τους αναγνωριζουνε και τους μνημονευουνε, ετσι ωστε να μην υπαρχει η παραμικρη μολυνση με την διεστραμενη κοινωνια της αιρεσεως των οικουμενιστων για να διαφυλαξουμε την Ορθοδοξη Εκκλησια ανοθευτη απο τις σατανικες διδασκαλιες των βαλτων και πλανεμενων.

Ετσι λοιπον απο το καινοτομο πληρωμα της αιρεσεως των διεστραμενων οικουμενιστων μπαινουμε μεσα στο Ακαινοτομητο Πληρωμα της Μιας Ορθοδοξου Εκκλησιας.

Με την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ οι Ορθοδοξοι απομονωνουμε τους διεστραμενους οικουμενιστες οχι μονο για την αιρεση τους, αλλα και για το σχισμα που εκαναν στην Μια Ορθοδοξη Εκκλησια και την χωρισαν στα δυο, με το νεο ημερολογιο, ενω υπηρχε το παλαιο ημερολογιο που ακολουθουσε τοσους αιωνες η ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Οι Ορθοδοξοι δεν απομονωνουμε μονο τους διεστραμενους αιρετικους οικουμενιστες που σχισανε την Μια Ορθοδοξη Εκκλησια στα δυο με το νεο ημερολογιο και δημιουργησανε μια νεα δευτερη εκκλησια σχισματικη, αλλα απομονωνουμε και ολους οσους τους ακολουθουνε και πηγαινουνε μεσα στη δευτερη νεα  σχισματικη εκκλησια του νεου ημερολογιου.

Ετσι λοιπον ολοι οσοι ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ και φευγουνε απο το καινοτομο πληρωμα των διεστραμενων αιρετικων οικουμενιστων και μπαινουνε στο ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ακαινοτομητο Πληρωμα της ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ακολουθουνε το ΠΑΛΑΙΟ ημερολογιο της ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που υπηρχε τοσους αιωνες,  διοτι αυτοι που ακολουθουν το νεο ημερολογιο των διεστραμενων οικουμενιστων και θελουν να μπουν στο Ακαινοτομητο πληρωμα της Μιας Ορθοδοξου Εκκλησιας δεν μπορουν να μπουνε,  επειδη αυτοματα δημιουργουν και δευτερο πληρωμα καινουργιας εκκλησιας νεου ημερολογιου, που δεν ειναι πια Ακαινοτομητο αλλα καινοτομο, διοτι συνεχιζει να σχιζει την ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και να την χωριζει στα δυο, αφου δεν σταματαει να ακολουθει τους διεστραμενους οικουμενιστες.

Ολοι οσοι βρισκομαστε στο ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ δεν αναγνωριζουμε, δεν μνημονευουμε και δεν εχουμε κοινωνια με καμια συνοδο και παραταξη παρασυναγωγης Γ.Ο.Χ.

Μονο η ηγεσια του ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εχει κανονικα και νομιμα δικαιωματα για να προκαλεσει, να συγκαλεσει και να συγκροτησει Συνοδο ΑΓΙΑ οποτε το επιτρεψει το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ για να διαγνωσει και να δικασει τους αιρετικους και σχισματικους οικουμενιστες.

Οι συνοδοι  και οι παραταξεις παρασυναγωγης των Γ.Ο.Χ. αχετως που πηγαινουν με το παλαιο ημερολογιο, επειδη δεν βρισκονται ομως ως ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ απο την κοινωνια των αιρετικων και σχισματικων οικουμενιστων ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ αφου  εχουν δημιουργησει καινουργιες δευτερες, τριτες, τεταρτες, πεμπτες και αλλες πολλες στον αριθμο οργανωμενες εκκλησιες, παραλληλες, διαφορετικες και ξεχωριστες, δεν εχουν κανενα κανονικο και νομιμο συνοδικο  δικαιωμα για να καταδικασουν τους οικουμενιστες γιατι εχουν διαστρεψει τους Ιερους Κανονες της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ που οδηγουν σε συγκροτηση ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ και υποβαθμισαν την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΠΡΟ - ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ σε πολυκεφαλη παρασυναγωγη.