30 Μαρτίου 2020

ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ : 1) ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 2) ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 3) ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΤΕ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ. Ἡ καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο: «Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός. Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» («Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΔΟΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ : 1) ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ 2) ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 3) ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΟ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΤΕ Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.

Ἡ καθημερινή συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Εὐχαριστία (ἀλλά καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐκτός ναοῦ, «κατ’ οἶκον», ἄνευ Ἱερέως, τόσο τῶν μοναχῶν, ὅσο καί λαϊκῶν), ἐκφράζεται μέ σαφέστερο τρόπο ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο:

«Καί τό κοινωνεῖν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καί μεταλαμβάνειν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές…Τίς γάρ ἀμφιβάλλει, ὅτι τό μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς, οὐδέν ἄλλο ἐστί ἤ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς μέντοιγε τέταρτον καθ’ ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν· ἐν τῇ Κυριακῇ, ἐν τῇ Τετράδι, ἐν τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐάν ἦ μνήμη Ἁγίου τινός.
Τό δέ ἀναγκάζεσθαί τινα, μή παρόντος Ἱερέως, τήν κοινωνίαν τῇ ἰδίᾳ χειρί λαμβάνειν, μηδαμῶς εἶναι βαρύ, περιττόν ἐστιν ἀποδεικνύεται, διά τό κατά τήν μακράν συνήθειαν καί δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων πιστώσασθαι. Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστν Ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἐφ’ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δέ καί ἐν Αἰγύπτῳ, ἕκαστος καί τῶν λαῶν τελούντων, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καί ὅτε βούλεται μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ. Ἅπαξ γάρ τοῦ Ἱερέως τήν θυσίαν τελειώσαντος καί δεδωκότος, ὁ λαβών αὐτήν καί μεταλαμβάνων πιστεύειν ὀφείλει, ὡς παρ’ αὐτοῦ Ἱερέως μεταλαμβάνειν ὀφείλει. Καί γάρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ Ἱερεύς ἐπιδίδωσι τήν μερίδα καί κατέχει αὐτήν ὁ ὑποδεξάμενος μετ’ ἐξουσίας ἁπάσης καί οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ ἰδίᾳ χειρί. Ταυτόν τοίνυν ἐστί τῇ δυνάμει, εἴτε μίαν μερίδα δέξηταί τις παρά τοῦ Ἱερέως, εἴτε πολλάς μερίδας ὁμοῦ» Πρός Καισαρίαν Πατρικίαν», P.G. 32, 484 – 485).ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Περιεχόμενα
Προλεγόμενα.
Ὁ σκοπός τῆς Θείας Λειτουργίας.
α. Λειτουργικές μαρτυρίες.
β. Πατερικές μαρτυρίες.
Ὁ ἐπιούσιος ἄρτος τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς.
Α. Ἡ πρακτική τῆς Πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Πατέρες καί Ἀπολογητές γιά τήν συχνότητα συμμετοχῆς.
Β. Ἡ ἐκκλησιαστική πρακτική μέχρι τόν 15ο αἰώνα.
Ἱεροκανονικές Διατάξεις.
Τά μοναστηριακά Τυπικά.
Γ. Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννησις τῶν Κολλυβάδων Πατέρων (18ος αἰ.).
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί ἅγ. Μακάριος ἀρχιεπ. Κορίνθου.
Δ. Ἡ Φιλοκαλική Ἀναγέννησις στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες καί τήν Ρωσία.
Ἅγ. Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ - Στάρετς τῆς Ὄπτινα - Ἱερομάρτυς Νεκτάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα - ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης.
Ε. Συνοδικές Ἀποφάσεις.
α. Τοῦ Πατριαρχείου ΚΠόλεως.
β. Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
γ. Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.
Στ. Νεώτερες μαρτυρίες.
Ἐπίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος - Πρωτ. Ἰωάννης Ρωμανίδης - Ἀρχιμ. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος - Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος – Ἀρχιμ. Εὐσ. Ματθόπουλος - Πρωτ. Κων. Καλλίνικος - Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας – Καθηγητής Μᾶρκος Σιώτης.

Προλεγόμενα
Ἡ μελέτη τοῦ θέματος τῆς συχνότητος συμμετοχῆς στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προετοιμασίας γιά τήν συμμετοχή, σέ σχέση μέ τήν νηστεία, προέκυψε ἀπό τήν δίωξη Ἱερομονάχου (Σλαυϊκῆς καταγωγῆς) ἀπό τόν Ἐπίσκοπό του (Ἑλληνικῆς  καταγωγῆς), μέ τήν ἐπιβολή μάλιστα πολυμήνου ἀργίας, σέ σχέση μέ τό θέμα αὐτό. Γιά τόν λόγο αὐτό, σέ συννενόηση μέ τόν καθ’ ὕλην ἁρμόδιο Καθηγητή κ. Βλάσιο Σαββίδη, τό θέμα περιελήφθηκε στήν διδακτέα ὕλη τοῦ α’ ἑξαμήνου τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2011 – 2012, μέ σκοπό νά προβληθεῖ ὡς πρόβλημα καί νά προκληθεῖ ἡ συμμετοχή καί ἄλλων ἐνδιαφερομένων (ἐκκλησιαστικῶν  καί  ἀκαδημαϊκῶν  παραγόντων) στήν ἐπεξεργασία του.
Ὅπως φαίνεται, παρά τήν Φιλοκαλική Ἀναγέννηση τοῦ 18ου καί 19ου αἰ., τῶν χλευαστικῶς ὀνομαζομένων Κολλυβάδων Πατέρων, οἱ δύο αὐτές παράμετροι ἐξακολουθοῦν νά ἀπασχολοῦν κάποιους κύκλους τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου. Ἐνῶ τό θέμα θά ἔπρεπε νά θεωρεῖται λυμένο, παρατηροῦνται ἀκρότητες ξένες πρός τό πνεῦμα καί τήν σχετική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν αἰωνόβιο πρακτική τῆς Ἐκκλησίας καί τούς Ἱερούς Κανόνες Της, τόσο σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν συχνότητα συμμετοχῆς, ὅσο καί σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν προετοιμασία γιά τήν συμμετοχή, σέ συνάρτηση μέ τόν θεσμό τῆς νηστείας.
Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, στήν ἔκδοση τοῦ περισπούδαστου ἔργου τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων» (Ἐκδόσεις ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ, σέ νεοελληνική ἀπόδοση, γ’ ἔκδοση 2009· τό ἔργο αὐτό θά χρησιμο-ποιοῦμε στή συνέχεια), σημειώνει στόν Πρόλογό του, ἀναφερόμενος στίς ἐπιπτώσεις τοῦ Φιλοκαλικοῦ Κινήματος στήν σύγχρονη Ἑλληνική ἐκκλησιαστική ζωή:
«Ὁ ἅγ. Νικόδημος καί ὁ ἅγ. Μακάριος, εἶναι οἱ πιο σπουδαῖοι ἐκπρόσωποι τοῦ Φιλοκαλικοῦ Κινήματος, ἑνός κινήματος πνευματικῆς ἀνανεώσεως μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἡ Τουρκοκρατία εἶχε ὁδηγήσει σέ μία παρακμή τήν πνευματική ζωή τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἡ τήρησις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ συχνή συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία, ἡ ἐπιστροφή στούς Πατέρες, ἡ ἄσκησις τῆς νοερᾶς προσευχῆς καί ἡ ἀναγέννησις τοῦ Μοναχισμοῦ, ἦταν οἱ βασικότεροι σκοποί αὐτοῦ τοῦ Κινήματος…
Δυστυχῶς μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ καθεστηκυΐα νοοτροπία δέν ἀνατράπηκε. Στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἐλάχιστα ἐπηρέασε τό Φιλοκαλικό Κίνημα. Κυρίως οἱ καρποί αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, φάνηκαν στό τέλος τοῦ 19ου καί στόν 20ο αἰώνα. Καί χαρακτηρίζει μία μερίδα λαοῦ πού ἔχει σχέσι μέ τήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐκκλησιάζεται, ἐξομολογεῖται, ἀγωνίζεται στήν πνευματική ζωή. Ὁ περισσότερος λαός καί σήμερα εἶναι μακρυά ἀπό τό Ποτήριο τῆς ζωῆς. Καί αὐτός ὁ περισσότερος λαός ἀξακολουθεῖ καί φέρνει τίς ἴδιες δικαιολογίες γιά νά δικαιολογῆ αὐτή τήν ἀπομάκρυνση. Σ’ αὐτή τήν νοοτροπία βρίσκονται οἱ περισσότεροι Χριστιανοί πού ἐκκλησιάζονται μέν, ἀλλά δέν θεωροῦν ἀπαραίτητο νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ζοῦμε σέ μία ἐποχή παρακμῆς στήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου μας. Ἡ ἀκμή ἤ ἡ παρακμή φαίνεται ἀπό τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Κοινωνία. Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ περισσότεροι ἐκκλησιαζόμενοι ἀπέχουν συνειδητά καί πεισματικά ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, ζοῦμε μία ἐκκλησιαστική παρακμή» (ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, «Περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων», σελ. 8).
Στό ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει καί ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν: «Ἡ Κοινωνία - γράφει - ἔχει παύσει νά εἶναι αὐταπόδεικτος ὁλοκλήρωσις τοῦ Εὐχαριστιακοῦ Μυστηρίου (τό 90% τῶν Εὐχαριστιακῶν μας Λειτουργιῶν τελοῦνται χωρίς νά μεταλαμβάνει κανείς), ἀνεπτύχθη μία πρόσθετος καί οὐσιαστικῶς ἀνεξάρτητος Θεολογία τῆς Εὐχαριστίας ὡς θυσίας, ἐγκύρου καθ’ ἑαυτήν, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας ἤ τῆς συμ-μετοχῆς τοῦ λαοῦ» (π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, «Θεολογία τῆς Εὐχαριστίας»· βλ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 1962, σελ. 116).
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ τό α’ μέρος τῆς ὅλης ἐργασίας (τήν συχνότητα συμμετοχῆς στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας). Βασίζεται στίς παραδόσεις τοῦ α’ ἑξαμήνου τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2011 - 2012 καί προσπαθεῖ νά φωτίσει ὅσο τό δυνατόν περισσότερες πτυχές αὐτῶν τῶν δύο ζητημάτων, ὑπό τό φῶς τῆς σχετικῆς Πατερικῆς διδασκαλίας, τῆς αἰωνοβίου ἐκκλησιαστικῆς πράξεως καί τοῦ Ἱεροκανονικοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας.
Τό κείμενο ἀναρτᾶται πρό τελικῶν διορθώσεων, ὁπότε θά ἦταν «εὐχῆς ἔργον» ἡ καλοπροαίρετος ὑπόδειξις τῶν σημείων πού χρειάζονται μεγαλύτερη ἀνάπτυξη ἤ περισσότερη ἐπεξεργασία.

Καθηγητής Ἀντώνιος Μάρκου

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2012

28 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ.!!!!!!!!! ΚΙΝΔΥΝΟΣ.!!!!!!!! ΘΑΝΑΤΟΣ.!!!!!!!!! ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΕΩΣΕκτος απο τους Ιερους Κανονες της Αποτειχισεως προ Συνοδικης Διαγνωσεως και Καταδικης : τον ΛΑ' των Αγιων Αποστολων, τον ΙΕ' της Α'Β' Συνοδου και τον  ΙΑ' της εν Καρθαγενης Συνοδου,

Ο δε Γ' της Γ' Οικ. Συνοδου παραγγελει οπως : μηδολως υποκεισθαι τοις αποστατησασιν η αφισταμενοις επισκοποις εκ της Ορθοδοξου Αληθειας.

Τους ουν τολμωντες ετερως (της Ορθοδοξιας) φρονειν η διδασκειν, η κατα τους εναγεις αιρετικους τας εκκλησιαστικας παραδοσεις αθετειν και καινοτομιαν τινα επινοειν, η αποβαλλεσθαι τι εκ των ανατιθεμενων τη Εκκλησια... η επινοειν σκολιως και πανουργως προς το ανατρεψαι εν τι των ενθεσμων παραδοσεων της Καθολικης ( Ορθοδοξου ) Εκκλησιας... επισκοπους μεν οντας η κληρικους καθαιρεισθαι προστασσομεν, μοναζοντας δε η λαικους της κοινωνιας αφοριζεσθαι.
(Ορου Ζ' Οικ. Συνοδου, Mansi, 13,380) Νομοκανονικης Επιτροπης Ελληνων Πολιτων, Αναιδης επιθεσις κατα Ορθοδοξιας και Πολιτειας, σελ.36

Ει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει, μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν, και χαιρειν αυτω μη λεγετε, ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις.
Β' Καθολ. Επιστ. Ιωαν. 10-11

...αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζεται υμιν παρ' ο ευγγελισαμεθα υμιν, αναθεμα εστω. ως προειρηκαμεν, και αρτι παλιν λεγω, ει τις υμας ευαγγελιζεται παρ' ο παρελαβετε, αναθεμα εστω.
( Γαλ. α', 8-9 ).

Και ουκ ειπεν ( ο Αποστολος Παυλος ), εαν εναντια καταγγελωσιν η ανατρεπωσι το παν, αλλα καν μικρον τι ευαγγελιζωνται παρ' ο ευηγγελισαμεθα, καν το τυχον παρακινησωσιν, αναθεμα εστωσαν.
( Ιερου Χρυσοστομου, P.G. 61, 234 ).

Ειμεθα μαθηται Παυλου και Πετρου ; Γινωμεθα γνησιοι παιδες, αλλα μη νοθοι. Προσεχετε απο των αιρετικων. Αυτοι ειναι κυνες ενεοι, λαθροδηκται ( δαγκωνουν χωρις να φωναζουν ), οφεις συρομενοι, δρακοντες, βασιλισκοι, σκορπιοι, ανθρωπομιμοι πιθηκοι. 
( Αγ. Ιγνατιου Θεοφορου, προς Εφεσιους Επιστολη Bihlmeyer p. 82, M. 5 644.)

Οιτινες την υγιη ορθοδοξον πιστην προσποιουντες ομολογειν, κοινωνουσι δε τοις ετεροφροσιν, τους τοιουτους, ει μετα παραγγελιαν μη αποστωσιν, μη μονον ακοινωνητους εχειν, αλλα μηδε αδελφους ονομαζειν.
( Μ. βασιλειου)

Πως ουν ο Παυλος φησι (λεγει) πειθεσθεω τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε ; Ανωτερω ειπων, ων αναθεωρουντες την εβασιν της αναστροφης μιμεισθε την Πιστην , τοτε ειπε πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε. Τι ουν, φησιν, οταν πονηρος η (ειναι) και μη πειθωμεθα; Πονηρος, πως λεγεις; Ει μεν Πιστεως ενεκεν, φευγε αυτον και παραιτησαι, μη μονον αν ανθρωπος η (ειναι), αλλα καν αγγελος εξ ουρανου κατιων (κατελθων), ει δε βιου ενεκεν, μη περιεργαζου, κατακριτικως. Διοτι και το μη κρινετε, ινα μη κριθητε, περι βιου εστιν, ου περι Πιστεως.
( Ιερου Χρυσοστομου, P.G. 63, 231-232).

Ταυτην (την Ορθοδοξον) εν εαυτοις αναζωπυρουντες αει την Πιστην, ασπιλους και αμωμους εαυτους τηρησατε, μητε κοινωνουντες τω μνημονευθεντι (αιρετικω πατριαρχη Κωνσταντινουπολεως Νεστοριω), μητε μην (βεβαιως) ως διδασκαλω προσεχοντες, ει μενει λυκος αντι ποιμενος.
(Αγ. Κυριλλου Πατριαρχου Αλεξανδρειας, Πρακτικα Γ' Οικουμενικης Συνοδου, Mansi, 4, 1096.)

Ο Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος λεγει : 
Φευγετε και υμεις, αδελφοι, την προς τους ακοινωνητους κοινωνιαν και το μνημοσυνο των αμνημονευτων.
Απαντες οι της Εκκλησιας διδασκαλοι, πασαι οι Συνοδοι, πασαι αι θειαι Γραφαι, φευγειν τους ετεροφρονας παραινουσι και της αυτων κοινωνιας διιστασθαι. (P.G. 160, 105 C). 

Ο δε Θεοδωρος ο Στουδιτης γραφων προς τον ηγουμενον Θεοφιλον σημειοι :
Εχθρους γαρ Θεου ο Χρυσοστομος, ου μονον τους αιρετικους, αλλα και τους τοιουτοις κοινωνουντας μεγαλη τη φωνη απεφηνατο.

Επιστολη Οσιομαρτυρων  Αγιορειτων Πατερων προς τον Λατινοφρονα Αυτοκρατορα Μιχαηλ Παλαιολογον (1259-1282) 
Προτιμησαν να καουν ζωντες η να κρεμασθουν, παρα να συλλειτουργησουν με τους συνοδοιπορους του Βεκκου, η να μνημονευσουν απλως τουτου :
Ει γαρ το απλως χαιρειν κοινωνιαν διδωσι τοις εργοις τοις πονηροις, ποσον η διατορος αυτου μνημοσυνη, αυτων των θειων Μυστηριων φρικτως προκειμενων ; Ει δε ο προκειμενος αυτος εστιν η αυτοαληθεια, πως αν το μεγα τουτο ψευδος εικαζειν εικος, το συνταττειν αυτον ως Ορθοδοξον Πατριαρχην, μεταξυ των λοιπων Ορθοδοξων Πατριαρχων, εν καιρω φρικτων Μυστηριων, σκηνικως παιξωμεν ; Και πως ταυτα ανεξεται Ορθοδοξου ψυχη και ουκ αποστησεται της κοινωνιας των μνημονευσαντων αυτικα και ως καπηλευοντας τα θεια τουτους ηγησεται ; Και τι αν ειη ταυτης της οικονομιας ζημιωδεστερον;

Παραγγελιαν γαρ εχομεν εξ αυτου του Αποστολου, εαν τις δογματιζη η προστασση ποιειν ημας, παρ'  ο  οι Κανονες των κατα καιρους Συνοδων, καθολικων τε και τοπικων οριζουσιν, απαραδεκτον αυτου εχειν και μηδε λογιζεσθαι εν κληρω αγιων. Αγ. Θεοδωρος Στουδιτης, ( P.G. 99, 988 Α.)

Εαν ο επισκοπος η ο πρεσβυτερος, οι οντες οφθαλμοι της Εκκλησιας, κακως αναστρεφωνται και σκανδαλιζωσι τον λαο, χρη αυτους εκβαλλεσθαι.
Συμφερον γαρ ανευ αυτων συναθροιζεσθαι εις ευκτηριον οικον, η μετ' αυτων εμβληθηναι, ως μετα Αννα και Καιαφα, εις την γεενναν του πυρος.  Μ. Αθανασιος, ΒΕΠΠΕΣ, 33, 199.

Το μη διαστελλεσθαι κατα τον Θεολογον Γρηγοριον, προδοσια της αληθειας σαφης και των κανονων παραλυσις...
Διο ισθι, μη ειναι σχισμα της Εκκλησιας, αλλ' αληθειας επικρατησιν και Θειων νομων εκδικησιν...

Ο Θειος Βασιλειος λεγει ...Και οι φιλοι κατα Θεον, πως τη κοινωνια των ετεροδοξων κοινωνουντες ;

Ο Μεγας Φωτιος παραγγελει σαφως :   Αιρετικος εστιν ο ποιμην ; λυκος εστιν, φυγειν εξ αυτου και αποπηδαν δεησει, μηδ' απατηθηναι προσελθειν καν ημερον περισαινειν δοκει, φυγε την κοινωνιαν αυτου και την προς αυτον ομιλιαν ως ιον οφεως.

Ο Αγιος Υπατιος λεγει : αφ' ου εγνων οτι αδικα λεγει περι του Κυριου μου, ου κοινωνω αυτω ουτε αναφερω το ονομα αυτου, εκεινος γαρ ουκ εστιν επισκοπος.

α) Ο Αγιος Θεοδωρος ο Στουδιτης λεγει : Ουδ' αν ολα τα χρηματα του κοσμου παρεξει τις και κοινωνων ειη τη αιρεσει, φιλος Θεου ου καθισταται, αλλ' εχθρος. Και τι λεγω κοινωνιας; Καν εν βρωματι και ποματι και φιλια συγκατεισι τοις αιρετικοις, υπευθηνος. ( στλ. 1205.Α)

β) Φυλαξατε ετι εαυτας της ψυχοφθορου αιρεσεως, ης η κοινωνια αλλοτριωσις Χριστου. ( στλ. 1275 C )

γ) Οι μεν τελειον περι την πιστην εναυαγησαν, οι δε, ει και τοις λογισμοις ου κατεποντισθησαν, ομως τη κοινωνια της αιρεσεως συνολλυνται. ( 1164 Α )

δ) τη δε αιρετικη κοινωνια εξ ημισειας δεει σωματικου θανατου, συγκινδυνευοντες ...(1157 C).

27 Μαρτίου 2020

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ : ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ : Η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ https://youtu.be/xviNP9FXtV8 Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ε ΤΟΥ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Ε Σ Τ Ο Ν Υ Ι Ο Σ Ο Υ Κ Α Ι Θ Ε Ο Μ Α Σ Υ Π Ε Ρ Ο Λ Ω Ν Η Μ Ω Ν Τ Ω Ν Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ 

ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΘΑΥΜΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΠΕ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ : 


ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 


ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 


ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ 


ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ


ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 


ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ :


                         Η


            ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 
                      ΣΤΟ

 
                    ΑΙΓΑΙΟ


https://youtu.be/xviNP9FXtV8          Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ε

                        ΤΟΥ
            
                  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

               Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Ε

           Σ Τ Ο Ν    Υ Ι Ο  Σ Ο Υ

           Κ Α Ι   Θ Ε Ο   Μ Α Σ 

             Υ Π Ε Ρ    Ο Λ Ω Ν 

                       Η Μ Ω Ν
  
                         Τ Ω Ν    

               Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ω Ν 

26 Μαρτίου 2020

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

https://youtu.be/Tum8lyz9nKI 

Ο ΑΓΙΟΣ Ο ΕΝΑΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΗΤΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΤΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ?????????? ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΨΕΥΤΟ - ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΙΤΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ.?????????? ΤΟΣΟ ΜΥΑΛΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΠΟΡΕΙΑ ΘΑ ΓΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΤΟ ΜΕΔΟΥΛΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ. ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ. ΒΑΣΑΝΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ.!!!!!!!!!!!!!!


ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΤΕΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ.
ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΤΕ Η ΕΙΣΤΕ ΒΑΛΤΟΙ Η ΔΟΥΛΕΥΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ.

ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.

ΣΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ.

ΕΙΝΑΙ 10 000 ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ.

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΤΑΛΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ.

ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.

ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ.

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΡΝΕΣ.

ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΕΣΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.


θεατρο εχουμε και ενα συνεχη πολεμο  απο την παγκοσμια σατανικη μασονια.  Ολα ειναι σχεδιασμενα.
Την εξουσια του πλανητη την εχουν 10 ατομα, τρεις "πρωθυπουργοι" και 7 "υπουργοι", οχι διεθνων κρατων, αλλα στην γλωσσα της στοας. Ο αναποδος λεει στους δικους του,  το προγραμα που εχει και εκεινοι μεσω των στοων δινουν διαταγες στους υποτακτικους τους.
Μονο τα δυο ακρα ξερουν τι γινεται και εχουν την γνωση. Απο την μια ειναι οι Αγιοι, οι Πατερες, και οι Δικαιοι του Αληθινου Τριαδικου Θεου και απο την αλλοι ειναι οι σατανιστες  οι μαγοι και οι μασονοι του διαβολου.  Δηλαδη το ασπρο και το μαυρο.  Ο υπολοιπος κοσμος ειναι στο γκρι χρωμα δηλαδη στον κοσμο του, χειραγωγουμενη  μαζα.
  Οι σατανιστες μασονοι  εχουν  αγορασει την ιεραρχια  των διοικησεων στους θεσμους  της εκκλησιας  και της πολιτειας, στην ελλαδα εδω και πολλα χρονια.  Ειναι συναιτεροι του εκαστοτε αρχιεπισκοπου στην εκκλησια της ελλαδος μεσω της εθνικης τραπεζας.
Ολοι αυτοι εσωτερικοι και εξωτερικοι εχθροι της ελλαδος στην εκκλησια και στην πολιτεια στηριζονται σε ελληνες που τους δουλουεουν ψιλο γαζι και τους εχουν κανει φυτα.
Τοσα χρονια ψεκαζουν τους Ελληνες για να συνεχιζουν τον υπνο τους λενε. Μια τηλεοραση τους βαλαμε στα σπιτια τους και τους καναμε πλυση εγκεφαλου.
Σε εναν μασονο  καποιος ελληνας  μια φορα οταν πηγε στο σπιτι του,  τον ρωτησε γιατι δεν εχετε τηλεοραση ??????  και εκεινος του απαντησε ως εξης : για δυο λογους δεν εχουμε τηλεοραση στο σπιτι μας. 1)  επειδη τα παιδια μας θα διοικησουν τον κοσμο δεν εχουμε ωρα για να δουμε και 2)  ειναι οτι οποια διαβρωση αρχιζει στα εθνη απο εμας ξεκιναει, γιατι λοιπον εμεις  να την δουμε???????
Ολα του λεει ειναι δικα μας.
Σας βαλαμε τα ναρκωτικα, σας ανοιξαμε πορνεια, σας καναμε τις γυναικες σας  αντρες με την μοδα που σας πλασαρουμε,  σας καναμε σωματεια φεμινισμου για να διαλυσουν οι γυναικες τα σπιτια σας, αφου την γυναικα την βγαλαμε στον δρομο να δουλεψει γιατι σας κοψαμε το χρημα με σκοπο να σας καταστρεψουμε τις οικογενειες.
Ο στοχος μας ειναι να σας καταστρεψουμε ολους τους θεσμους σας, γιαυτο βαλαμε δικα μας ατομα παντου και ελληνες προδοτες που σας πουλανε για τα λεφτα που τα εχουμε εμεις,  επειδη προσκυναμε τον διαβολο μεσα στις μασονικες στοες.
Μονο εμεις κοβουμε χρημα και εσας σας λεμε ψεματα οτι για να κοψεις νομισματα πρεπει να εχεις χρυσο !!!!!
Ποιος μας δινει αυτη την εξουσια ωστε μονο εμεις να κοβουμε χρημα η ποιος σας λεει οτι το δικο μας το χρημα  να ειναι το γνησιο και τα αλλα ολων να ειναι πλαστα ????
Ποιος ειναι αυτος  και απο που βγαινουν αυτες οι αποφασεις του  ????????
Ειναι ο ιδιος ο σατανας που ειπε στον Θεος σας οτι εαν τον προσκυνουσε θα του εδινε ολα τα βασιλεια του κοσμου στους τρεις πειρασμους του Ευαγγελιου σας !!!!
Δεν ειναι επιτυχια δικια μας που σας τραβαμε το Σαββατο το βραδυ στα μπουζουκια, στα ξενυχταδικα και στα μπουντρουμια της πορνο-σαρκο-λατρειας για να μην μπορειτε την Κυριακη το πρωι  να σηκωθειτε να λατρευσετε τον Θεο σας ???
Εσεις μπορειτε να μας εμποδισετε να παμε στις στοες μας ????
Δεν ξερετε οτι σε ολες τις θρησκειες οι ανθρωποι τηρουν αυστηρα το προγραμα της προσευχης ????? οπως και εμεις λατρευουμε τον σατανα στις στοες για να μας δωσει εξουσια ????
Εμεις πιο πολυ καταλαβαινουμε τους τρεις πειρασμους που ειχε ο  Χριστο σας απο τον αρχηγο μας τον διαβολο.
Γιαυτο τον προσκυναμε για να μας δωσει ολες τις εξουσιες πανω στη γη.
Μονο εσεις οι Ορθοδοξοι δεν τηρητε σωστα το προγραμα σας, διοτι εσας πολεμαει ο διαβολος επειδη πιστευετε στον Αληθινο Θεο, και σας παει κοντρα,  αμα σας νικησει χασατε τον Χριστο, ενω αμα νικησετε γινεστε Αγιοι,  ενω τους αλλους γιατι να τους πολεμησει που πιστευουνε σε ψευτικους και ανυπαρκτους θεους ?????
εκεινους δεν τους πειραζει καθολου γιατι και ολη μερα να προσευχονται παλι δικοι του ειναι, οπως εμεις !!!!
Την εχετε πατησει οπως κοροιδευαμε τους μαυρους, που τους διναμε ψευτικα μπιγλιμπιδια για να τους παρουμε οτι ειχε αξια.
Αφου σας ξεκοψουμε απο τον αληθινο  Θεο διοτι ειστε ο μεγαλυτερος μας εχθρος,  θα μπορουμε πιο ευκολα να κινηθουμε και να κανουμε την δουλεια μας.
Σας βαλαμε επισκοπους και ιερεις στην Εκκλησια σας, που τους αγορασαμε για να σας μολυνουν και για να σας μιανουν αφου σας εχουν  ενωσει   με ολους τους αιρετικους του κοσμου  που πιστευουν σε ψευτικους θεους μεσω του "παγκοσμιου συμβουλιου εκκλησιων" για να προδιδετε τον δικο σας αληθινο Θεο, εκτος οτι πνευματικα νεκρωνεστε κιολας αφου φευγετε απο την Ορθοδοξια !!!!
Και κραταμε με τα λεφτα  τους επισκοπους και τους ιερεις σας, και μολυνουμε και αυτους ενω αυτοι μολυνουν  εσας,  σας κοροιδευουν και  παρουσιαζονται σαν παραδοδιακοι και σαν αγωνιστες ενω στην ουσια ειναι δικοι μας και αυτοι διοτι ο ενας μνημονευει και κοινωναει με τον αλλον χωρις ποτε να διακοψουν την κοινωνια μεταξυ τους !!!!!
Ειστε πολυ ευκολα θυματα αφου οτι σας λεμε με τα μεσα κοινωνικης δικτυωσης που ελεγχουμε τα εφαρμοζετε.
Αυτους που μισουμε και πολεμουμε ειναι ολοι οσοι μας χαλανε το μαγαζι που εχουμε φτιαξει.
Υπαρχουν Αγιοι δικαιοι και σωστοι ανθρωποι του Θεου αναμεσα σας, που σας λενε την αληθεια, αλλα καταφεραμε να τους γελοιοποιησουμε στα ματια σας βαζοντας ταμπελες οπως : γραφικοι, φανατικοι, φονταμενταλιστες,  ταλιμπαν, εθνικιστες, ζηλωτες.
Εδω σας βαλαμε στην αγορα σας, ολα τα σατανικα σηματα μας.
Σας βαλαμε να αγοραζετε και να οδηγατε αυτοκινητα και μηχανες σχεδιασμενα εξωτερικα και εσωτερικα με την μορφη του αρχηγου μας διαβολου, και εσεις κοιμαστε ορθιοι, αφου χαμπαρι δεν εχετε παρει, εκτος απο λιγους που σας τα λενε, αλλα παλι σας κατευθηνουμε για να τους ειρωνευεστε ενω σας λενε την αληθεια.
Στα κινητα τηλεφωνα τα ιδια καναμε.
Ελεγχουμε τα σχολεια των παιδιων σας αφου σας διαβρωσαμε την υλη των βιβλιων σας.
Και ενω φωναζετε δεν μπορειτε τιποτα να αλλαξετε αφου ολοι οι πολιτικοι και τα κομματα ειναι δικα μας και εσεις τα κοριδα μαλωνετε μεταξυ σας.
Σας βαλαμε τις παγκοσμιες ημερες εορτων για να ξεχασετε τις δικες σας.
Σας ψεκαζουμε με σατανικο αγιασμο και με χημικα και εσεις ακομα αναρωτιεστε αν υπαρχουν ψεκασμοι ????
Οσοι απο σας κοινωνανε τον Χριστο μονο αυτους δεν μπορουμε να κοιμησουμε !!!!!!
Μα τοσο κοροιδα ειστε ????
Σας φτιαχνουμε τεχνικες αρρωστιες για να σας δινουμε και τα αναλογα εμβολια για την μειωση του πληθισμου της γης αφου εχουμε και αγαλμα που σας θελουμε μονο 500 000 πανω στη γη.
Εμεις δολοφονουμε  οσους μας χαλανε το μαγαζι και ειναι αρσενικοι!!!!
Δουλευουμε να κανουμε τους λαους ομοφυλοφιλους ανωμαλους κτηνοβατες, παιδεραστες.
Επιτρεπεται ολες οι επιστημες οι ερευνες και τα πανεπιστημια να ελεγχονται απο τους σατανιστες της μασονιας ???
Το ξερετε με αποδειξεις για τους ψαγμενους γιατι τα ελεγχουν ???
Γιατι φοβουνται την αξιοκρατικη και ρεαλιστικη ερευνα των επιστημονων οτι θα ξεχωρισουν το ασπρο του Θεου απο το μαυρο του διαβολου, και θα δειξουν την Ορθοδοξια !!!!!!!
Αυτοι ομως θελουν να μπερδεουν τον κοσμο και να τον κανουν  αχταρμα χρωματος γκρι, ουτε ασπρο ουτε μαυρο.
Ειναι εγωιστικο αλλα πρεπει να το παραδεχτουμε : ανθρωπος που εχει νοητικο επιπεδο και ειναι ψαγμενος πηγαινει με 1000 στην Ορθοδοξια.
Αυτοι που δεν βρισκουν την Ορθοδοξια εχουν χοντρο προβλημα ψυχικων διαταραχων.
Ολη η πολιτικη και εκκλησιαστικη ηγεσια των ελληνων  ειναι μαριονετες της σατανικης μασονικης ηγεσιας του πλανητη.
Αναρωτηθηκατε ποτε γιατι εχουν στοχο τους Ελληνες και παθαινουν αμοκ με την Ελλαδα????????????????
Μηπως φοβουνται κατι που θα αρχισει απο τους Ελληνες ?????
Θυμαστε τι εκανε ο Ηρωδης μολις εμαθε οτι γεννηθηκε ο Χριστος ???????????
Εσφαξε 14.000 νηπια.
Οσο βρηκε τον Χριστο ο Ηρωδης για να τον σφαξει αλλο τοσο θα εμποδισουν τις προφητειες του Θεου για να μην εκπληρωθουν !!!!!
Αυτο κανουν αγαπητοι μου σημερα στην Ελλαδα.
Σκοτωνουν τους ελληνες και πνευματικα και σωματικα  χωρις φαινομενικο πολεμο.
Η εντολη ειναι καθαριστε τους ελληνες.   Ελεγχουν ολες τις διοικησεις και τις ιεραρχιες σε ολους τους θεσμους στην ελλαδα. Αν δεν γινοταν αυτο θα ειχαμε πολεμο κανονικο οπως στα παλια χρονια που ειχαμε αρσενικες στρατιωτικες διοικησεις.
Σημερα ενω η αστυνομια και ο στρατος πληρωνονται απο τον ιδρωτα του λαου  αυτοι δουλευουν για τον διαβολο και φυλανε ολους αυτους  που καστρεφουν την πιστη και την πατριδα.
Εχουν ολοκληρα επιτελεια οι μασονοι  που ασχολουνται με τις προφητειες.
Και τις πιστευουν τις προφητειες γιατι το μεγαλυτερο ποσοστο των προφητειων εχουν βγει αληθινες, με αποδειξεις απο την ιστορια των χρονων. Ενα μικρο μερος των προφητειων  απομενει,  και ξερουν πολυ καλα οτι οι προφητειες εκπληρωνονται με μαθηματικη ακριβεια. Αυτο ομως το μικρο κομματι των προφητειων που μενει, θαβει την μασονια του σατανα παγκοσμιως και φερνει σε ολη την γη ξανα την ανοθευτη πιστη του Ευαγγελιου και της Ορθοδοξιας απο τους Ελληνες και την σωστη αξιοκρατια σε ολους τους θεσμους της κοινωνιας.
Γιαυτο πολεμουν την Ελλαδα με τοσο μισος, για να μην ερθει το τελος τους,  συμφωνα με τις προφητειες που παντα βγαινουν αληθινες  με αποδειξεις, επειδη ειναι απο τον Αγιο Τριαδικο Θεο με σιγουρη την νικη σε οσους τον ακολουθουν.
Ενω βγαινουν τοσοι Αγιοι και ενω
γινονται τοσες Θειες Λειτουργιες στην Ορθοδοξη Εκκλησια καθημερινα  σε ολα τα μερη του κοσμου η οργη ομως του Θεου ερχεται και δεν κοβεται.
Ο Θεος ζητει καθαρη  θυσια στα Αγια Θυσιαστηρια των Ορθοδοξων και οχι αιρετικο-σατανικη θυσια, οπως επισης  καθαρο και εναρετο βιο ζωης των ανθρωπων.
Η αμαρτια, τα αισχη,  η ασωτεια και η πνευματικη πορνικη κοινωνια με ολους τους αιρετικους του κοσμου  κλεινει τα ματια των ανθρωπων, τους κανει δειλους, με φοβο στην ψυχη,  ραθυμους και νεκρωμενους  με χλιαρη πιστη για πολεμικους αγωνες  για το Αγιο και το Δικαιο !!!!
Η οργη του Θεου  ερχεται διοτι υπαρχει η αμαρτια χωρις την μετανοια παρεα με την πνευματικη πορνικη κοινωνια, και οι ανθρωποι αφησαν τις διοικησεις και τις ιεραρχιες των θεσμων στην  Εκκλησια και στην  πολιτεια στα χερια των σατανιστων μασονων και ουτε αγωνιζονται, ουτε πολεμανε για να διωξουνε την σαβουρα και τα σκουπιδια ετσι ωστε να αναλαβουνε οι Αγιοι και οι Δικαιοι του αληθινου Τριαδικου Θεου !!!!!!!

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ
Οταν   ο  Βασιλιας  και    ο αυτοκρατορας  στην  ιστορια της  Εκκλησιας  ητανε  Ορθοδοξοι και δεν ητανε αιρετικοι,  σε ολοκληρη την Εκκλησια  επικρατουσε δυναμικα, ανθιζε, δοξαζοταν   και κυριαρχουσε σταθερα η Ορθοδοξη  Πιστη ανοθευτη και  εξαφανιζονταν  ολοι οι πλανεμενοι, ενω
οταν ο Βασιλιας και  ο αυτοκρατορας  ητανε αιρετικοι, κακοδοξοι και διεστραμενοι,  σε αριστη συνεργασια με την σατανικη εκκλησιαστικη  ηγεσια της διαχρονικης πονηρας συναγωγης,  ολοι οι Αγιοι Ορθοδοξοι  Ενισταμενοι Πατερες που αγωνιζονταν κανονικως και νομιμως  ητανε σε διωγμους, σε φυλακες και σε μαρτυρια και επικρατουσε για λιγο  μονο εκεινο τον καιρο  στην Εκκλησια, η αιρεση, η πλανη και η διαστροφη.
Ετσι βγαινει το συμπερασμα οτι η καθε εκκλησιαστικη ηγεσια των  πατριαρχων, αρχιπισκοπων, και μητροπολιτων,   αναλογα με την προαιρεση της  ψυχης  που διαθετουν,  γινονται  καθε φορα    η,   ουρα της εξουσιας του  διαβολικου   συστηματος, η,  ομολογουν Χριστο και Αληθεια χωρις συμβιβασμους και βιωνουν ολα τα αναλογα παθηματα  που θα ακολουθησουν.
Σημερα γενικα στην παγκοσμια ορθοδοξη  Εκκλησια και ειδικα  στην Ελλαδα  επικρατει η παναιρεση και το  σχισμα των οικουμενιστων επισκοπων του νεου ημερολογιου και η παρασυναγωγη των παραταξιακων επισκοπων του παλαιου ημερολογιου, επειδη ολα τα κομματα  οι κυβερνησεις και οι πολιτικες ηγεσιες  στην Ελλαδα και στο εξωτερικο ειναι σατανο-μασονο-κρατουμενες.
Για να εχουμε σημερα ελευθερη Ορθοδοξη Εκκλησια χωρις αιρεση, σχισμα και παρασυναγωγη, πρεπει ολοι μαζι πρωτα  απο ολα να προσπαθησουμε να αγωνισθουμε παντα με την βοηθεια του Αγιου Θεου και των Αγιων,  για να καταργησουμε, να ξηλωσουμε και να διαλυσουμε ολες τις σατανικες και μασονικες διοικησεις και ιεραρχιες ολων των θεσμων εξουσιας στην Ελλαδα και σε συνεργασια με τους ξενους στο εξωτερικο.
Αυτο θα γινει και ειναι το μονο σιγουρο, αλλα την υποθεση θα την αναλαβει ο ιδιος ο Αγιος Τριαδικος Θεος με τους Αγιους και   με το σχεδιο που εχει. 
Σε διαφορες εποχες  στην ιστορια της Εκκλησιας ενω φαινοταν οτι η πλειοψηφια των κακοδοξων και σατανιστων εκκλησιαστικων και πολιτικων αρχοντων   θα επικρατουσε  και  οι λιγοι Αγιοι Ορθοδοξοι ομολογητες θα εχαναν την μαχη, αναλαμβανε ο ιδιος ο Αγιος Τριαδικος Θεος και ανετρεπε ριζικως την κατασταση, ετσι ωστε να δοξαζεται παντα και συνεχως η Ορθοδοξη Εκκλησια με την Ακαινοτομητη  Πιστη και να εξαφανιζονται τελικα  ολοι οι διεστραμενοι σατανιστες πολιτικοι και εκκλησιαστικοι αρχοντες μαζι με τις πλανες τους.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΠΑΝ-ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΗ ΔΥΝΑΜΗ.


Καποιος ανθρωπος εαν εχει καλη προαιρεση και τιποτα να μην ξερει, λιγο να ψαχτει θα βρει την αληθεια σε χρονο ρεκορ.

Για παραδειγμα : θα δει οτι ολοι οι αρχηγοι των θρησκειων ειναι μεσα στους ταφους τους και βρωμανε, διοτι τους εφαγε και  τους κατασπαραξε ο θανατος και ο αδης !!!
Με αληθινες αποδειξεις ειναι αυτα,  ολος ο κοσμος τα ξερει απο την ιστορια ρεαλιστικα !!!!
Και σου λενε μετα οτι εχουν την αληθινη θρησκεια !!!!!
Τι λετε  ρε παραμυθαδες  ?????
Αφου οι αρχηγοι των  θρησκειων  σας εχουν πεθανει και βρισκονται μεσα στους ταφους  τους?????
Μας δουλευετε  ????????

Που ειναι ο βουδας σας ? 
Που ειναι ο μωαμεθ σας ?
Που ειναι ο ζωροαστρης σας ?
Που ειναι ο κομφουκιος σας ?
Που ειναι ο καλβινος σας ?
Που ειναι ο παπας σας του βατικανου ?
Που ειναι ο ρασελ σας?
Που ειναι τα φιδια σας ?
Που ειναι οι αγελαδες σας ?
Που ειναι οι πετρες σας ?
Που ειναι τα ξυλα σας ?
Θρησκειες ειναι αυτες η καρναβαλια και σκιαχτρα ?????
Κανενας ποτε αρχηγος απο τις ψευτικες θρησκειες δεν ξεπερασε τον θανατο, αφου ολους  τους φυλακισε ο θανατος και ο αδης.

Ο Μοναδικος Αρχηγος σε ολη την ιστορια του κοσμου που ελιωσε,  πατησε, ξευτιλησε, διελυσε, κατακοματιασε, συντριψε, εξαφανισε, κατακαψε και καταργησε τον θανατο, τον αδη και την δυναμη του διαβολου,   ειναι μονο ο Αληθινος Θεανθρωπος Κυριος Ημων Ιησους Χριστος ο Υιος του Αληθινου Θεου του Ζωντος της Μιας και Μοναδικης Αγιας Ορθοδοξου Ανατολικης Εκκλησιας.
Για αυτο και ο Παναγιος Ταφος του Κυριου μας ειναι Κενος- αδειος και Καινος-καινουργιος.
Μονο η Ορθοδοξη Εκκλησια ειναι αληθινη και πραγματικη
και γιαυτο τοσους αιωνες μας δινει το Αγιο Φως ο Θεος σε εμας τους Ορθοδοξους ενω ολοι οι αλλοι τρωνε πορτα !!!!!
Πέντε φορες στην ιστορια πηγανε αλλες θρησκειες να το παρουν με τσαμπουκα, και βγαζανε εξω τον Πατριαρχη των Ορθοδοξων.
Και εκτος οτι δεν τους εδινε ο Θεος το Αγιο Φως,  το εδινε ο Θεος  παλι  στον Ορθοδοξο Πατριαρχη που ηταν εξω απο τον Παναγιο Ταφο στην κολωνα που  σχιστηκε  και παραμενει ετσι μεχρι και σημερα !!!!!!!!!!!!!!

Και αντι να μετανοησουν  οπως μερικοι ηρθαν και βαπτισθηκαν Ορθοδοξοι οι ανθρωποι,  αυτοι οι αιρετικοι και ανοητοι δεν καταλαβαινουν να  πουνε παμε να φυγουμε απο τις ψευτικες και αχρηστες θρησκειες που βρισκομαστε για να παμε στην Μια Αληθινη την Ορθοδοξη, αφου εδω δεν μας βγαινει τιποτα και ειναι ενα μεγαλο παραμυθι ενος τρελλου που μας κοροιδεψε ???????
Τι δεν καταλαβαινουν ????????

Αγιασμο που δεν χαλαει ποτε μονο εμεις οι Ορθοδοξοι εχουμε απο τους Επισκοπους και ιερεις που εχουν Κανονικη Αποστολικη Διαδοχη.
Κρατα αγιασμο που θα σου κανει ο πιο αμαρτωλος Παππας που υπαρχει, και ανοιξε τον μετα απο 100 χρονια.
Θα μοσχοβολαει !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ολοι οι αλλοι βαζουν αλατι στο νερο μπας και κρατησει μερικες ημερες χωρις να χαλασει. Μετα πιανεις την μυτη σου απο την μποχα και ψαχνεις καδο στα κρυφα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ολοι οι ψευτομαγκες που το παιζουν αθεοι και υλιστες οταν τους ελεγα ελατε για τον αγιασμο να βαλουμε ενα στοιχημα σε οτι θελετε, οτι δεν χαλαει ποτε, γινοντουσαν λαγοι !!!!!!!!!!
Η οταν τους ελεγα φερτε μου ενα νερο διαβασμενο απο οποια θρησκεια  θελετε και αν κρατησει στο χρονο θα κερδισετε το στοχημα !!!!!!!!!
Παλι γινοντουσαν λουιδες !!!!!!!!!
Ολοι αυτοι μονο μπλα μπλα ειναι φρου φρου και αρωματα.

Οι δαιμονισμενοι φωναζουν και χτυπιουνται οταν ο Ορθοδοξος Κληρικος τους διαβαζει τις ειδικες ευχες της Εκκλησιας.
Κανενας αλλος να το πουμε  "κληρικος"  στον κοσμο δεν μπορει να βγαλει τον σατανα απο τον ανθρωπο εκτος απο τον Ορθοδοξο Κληρικο !!!!!!!!!

2020 Μετα Χριστον.
Παντα ολος ο κοσμος μετραει τα χρονια σε ολα τα βιβλια, τα σχολεια και τα πανεπιστημια  και λεει για διαφορες χρονολογιες Προ Χριστου και Μετα Χριστον.
Δεν λεει τιποτα  για ολους τους αλλους τους πλανεμενους και διεστραμενους των ψευτικων θρησκειων της απατης και της πλανης !!!!!!!!!!

Αφθαρτα Αγια Λειψανα δεν εχει καμια λεγομενη θρησκεια.
Μονο η Ορθοδοξη Εκκλησια βγαζει Αγιους που να κανουν τα πιο απιθανα και υπερ-λογα αληθινα και πραγματικα Θαυματα με αποδειξεις, να μυροβλυζουν, να εχουν θερμοτητα, να εχουν ευκαμψια, να εμφανιζονται συνεχεια σε ανθρωπους για πολλες υποθεσεις και περιπτωσεις οπου υπαρχουν αναγκες που κρινει ο Θεος ποτε, που, σε ποιον και γιατι γινεται ενα μεγαλο Θαυμα συμφωνα παντα με την Αγια Θεικη  Πανσοφια του !!!!!!!!!!!!!

Τωρα ενω βλεπουμε οτι μονο στην Ορθοδοξια γινονται αυτα και πουθενα αλλου στον κοσμο, πρεπει ολοι οι Ορθοδοξοι να ειμαστε σουζα και να κανουμε ακριβως υπακοη στις εντολες του Χριστου στην πραξη χωρις να προσθετουμε και να αφαιρουμε τιποτα απο ολα αυτα που μας παρεδωσαν οι Αγιοι Πατερες μας.

Ποιος εισαι εσυ τωρα ρε τιποτενιε ξεφτιλα, μασονε, αντιχρηστε, βλασφημε, πλανεμενε και κακοδοξε ειτε εισαι πατριαρχης, ειτε εισαι ιερεας,ειτε εισαι μοναχος, ειτε εισαι λαικος,  να αγωνιζεσαι να κανεις ολα αυτα τα δαιμονικα που σε βαζει ο διαβολος να τα κανεις, αφου τον κανεις υπακοη στην πραξη  μεχρι θανατου για να κανεις  αιρετικη, σχισματικη, και παρασυναγωγη την Μια Αγια Αληθινη Ορθοδοξη Ανατολικη Εκκλησια του Χριστου ?????????
Τιποτα ξεφτιλες του σατανα δεν θα καταφερετε, διοτι εαν συνεχισετε ετσι  θα καταστραφειτε ψυχικα και σωματικα,  θα καταδικαστειτε και θα κολαστειτε παρεα με το αφεντικο σας, αυτον με την ουριτσα !!!!!!!!!!

Προσοχη εδω !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Οσοι γνωριζουν καλα την κατασταση,   ακολουθουν και εχουν κοινωνια εκκλησιαστικη με ολους αυτους  τους οικουμενιστες και παραταξιακους  πατριαρχες, ιερεις, μοναχους και λαικους της μασονιας που δουλευουν για το στρατοπεδο του σατανα, της αιρεσεως, του σχισματος και της παρασυναγωγης, εαν δεν μετανοησουν στην πραξη και δεν κοψουν κοινωνια συμφωνα με τις Αγιες Εντολες του Νομοθετη Θεου μας, οπως επραξαν και οι Αγιοι μας,  θα εχουν το ιδιο τελος με ολους αυτους που ακολουθουσαν !!!!!!!!

25 Μαρτίου 2020

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΤΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΞΥΛΟ ΜΕΧΡΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ.

ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΠΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΜΕ  ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΘΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΤΟΝ ΘΕΟ Η ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.

ΕΝΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ :

ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.

ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΥΛΟ.

ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ.

ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΡΕΓΟΥΛΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟ ΤΙ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ.
https://youtu.be/MVPl2WQNcu8 

23 Μαρτίου 2020

ΝΑ ΤΡΑΝΤΑΞΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ : ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΕΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ? ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΦΑΞΕ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΧΘΡΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1821 ?????? ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1940 ?????? ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΑ. ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΝΑ ΤΡΑΝΤΑΞΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ  :

ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ

ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΕΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ?

ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΦΑΞΕ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΧΘΡΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1821 ??????

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1940 ??????

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΑ.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.


ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.!!!!!!!

ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΜΟΥΝΕ.!!!!!!!

ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝΕ.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ.

ΓΙΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ.

ΦΩΝΑΖΕ ΕΝΑΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΣΣΟ ΟΣΟ ΟΤΑΝ ΚΟΙΝΩΝΑΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΑ ΞΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΡΩΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΞΥΛΟ.


Η παγκόσμια πονηρά συναγωγή της μασονίας του σατανά βρίσκετε σε πανικό.!!!!!!!!

Τον ιό τον φτιάξανε ως σχέδιο για να τοποθετήσουν το τσιπάκι στους ανθρώπους μέσα από το εμβόλιο που ετοιμάζουν για τον ιό.

Δεν τους βγαίνει όμως το σχέδιο. 

Πρώτα λένε το τσίπακι, μετά λένε την φτώχεια, μετά λενε τον παγκόσμιο πόλεμο.

Έχουν αμηχανία πιέζονται από την δύναμη του Θεού.
Είναι σε πανικό.
Έχει χτυπήσει συναγερμός εναντίον τους.

Καταλαβαίνουν ότι τελειώνει η θητεία τους.
Γι'αυτό τα κάνουν όλα αυτά για να φοβερίσουν τον κόσμο.

Μην φοβόμαστε.
Θα το ξαναπώ.

Έχουμε τον Αληθινό Θεό.
Το πιστεύουμε ΝΑΙ Η ΟΧΙ ????

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.!!!!!
ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ.


Οταν στους Ρότσιλντ στις ανταλλαγές με τον διάβολο και τους δαιμονες δινόταν το παγκόσμιο νομισματοκοπείο, του λέγανε θα φέρνεις κόσμο σφραγισμένο αλλιώς θα τρως ξύλο.

Αυτές είναι οι συναλλαγές τους.

Θέλουνε τους ανθρώπους σφραγισμενους και μετά πεθαμένους.

Την Ελλαδα του λένε χτύπα πιο πολύ και τους Ελληνες γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας.

Αυτοί χαλάνε την δουλειά.

Τους έχω έλεγε και ενοούσε τους προδότες των διοικήσεων όλων των θεσμών.

Δεν τελείωσες όμως την δουλειά του λένε.

Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπανω λέει.

Δεν μου βγαίνει και δεν ξέρω γιατί.

( Θα το μάθεις σύντομα διαβολάνθρωπε ).

Σαν τους μάγους που όταν οι Χριστιανοί κάνουν προσευχή οι μάγοι τα παρατάνε διότι λένε σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε την δουλειά μας.

Κλείνουν τον κόσμο μέσα για να χτυπήσουν στον Έβρο και στα νησιά.

Χτυπάνε τους Έλληνες με την φτωχεια.

Λοιπόν το σχέδιο δεν τους βγαίνει γιατί παρά  την προδοσία που υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν οι ανθρωποι που κατεβάζουν τον ουρανό στην γη με τις προσευχές τους, μα πιο πολύ υπάρχουν οι Άγιοι Ανθρωποι και οι Άγιοι Άγγελοι που βοηθούν πραγματικά και πιο πολύ υπάρχει η μητέρα μας η Θεοτόκος που πρεσβεύει αδιαλείπτως στον Υιό της και Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό.

Οι Άγιοι παρουσιάζονται σε ευλογημένους γέροντες και ανθρώπους της προσευχής και τους αποκαλύπτουν το σενάριο για να παίρνουμε εμείς τα ουράνια μηνύματα.

Πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να το πιστέψουμε διότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τον κόσμο.

Είναι αλήθεια και όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Ο Θεός μόνο με ένα νεύμα του ακαριαία τους τελειώνει.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.?????

Εμάς περιμένει ο ΧΡΙΣΤΟΣ.!!!!!

ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ ?????

ΝΑΙ Η ΟΧΙ ??????

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ.!!!!!!!

ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ 5 ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΔΑΡΟ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ?????

ΝΤΡΟΠΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ. !!!!!!!!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ.!!!!!!!!


ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΕ ΤΡΙΑΔΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΛΗΘΙΝΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕ ΖΩΝΤΑΝΕ ΘΕΕ ΜΑΣ 

ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΩΝ  ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ : 

ΣΩΣΟΝ ΕΛΕΗΣΟΝ ΦΩΤΙΣΟΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΝ ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ ΑΓΙΑΣΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΟΝ ΟΔΗΓΗΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΟΝ ΦΡΟΥΡΙΣΟΝ ΔΥΝΑΜΩΣΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΟΝ ΟΧΥΡΩΣΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΟΝ 

ΠΑΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΣΟΥ.


22 Μαρτίου 2020

Προφητεία Μ. Αθανασίου Η απιστία, το μίσος, η φιληδονία και η κοσμικότης θα συσκοτίσουν τον νουν των ανθρώπων, δια να μη βλέπουν το φως της Αληθείας, την λαμπρότητα της Χάριτος και το κάλλος της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν του κονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικής αντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονται εν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίαν και ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα του κοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών. Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτε την ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσις ταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψιν γνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η Ορθόδοξος Εκκλησία θα περιέλθει εις λήθην δια τους πολλούς των ανθρώπων. Η λήθη της εκκλησίας αποτελεί επίμονον επιδίωξιν των δαιμόνων. Οι δαίμονες συνεργάζονται εις το πονηρόν έργον των, του οποίου σκοπός είναι να απωλεσθεί η ψυχή του ανρθώπου, να επιφέρουν εις ημάς αιωνίαν πνευματικήν πανωλεθρίαν και να παραδώσουν εις την λήθην το εν τω κόσμω εργαστήριον της εν Χριστώ σωτηρίας, ήγουν την Ορθόδοξον του Θεού Εκκλησίαν. Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία εν τω κόσμω, τότε αίρεται και το έτερον εμπόδιον, δια την έλευσιν του Αντιχρίστου. Λήθη της Εκκλησίας σημαίνει λήθην του Ευαγγελικού κυρήγματος, η δε λήθη αυτού αποτελεί προυπόθεσιν και της σποράς, αλλά κυρίως της καρποφορίας των αντιχρίστων ζιζανίων. Μεγάλου Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 32

Προφητεία Μ. Αθανασίου

Η απιστία, το μίσος, η φιληδονία και η κοσμικότης θα συσκοτίσουν τον νουν των ανθρώπων, δια να μη βλέπουν το φως της Αληθείας, την λαμπρότητα της Χάριτος και το κάλλος της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν του κονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικής αντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονται εν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίαν και ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα του κοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών. Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτε την ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσις ταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψιν γνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η Ορθόδοξος Εκκλησία θα περιέλθει εις λήθην δια τους πολλούς των ανθρώπων. Η λήθη της εκκλησίας αποτελεί επίμονον επιδίωξιν των δαιμόνων. Οι δαίμονες συνεργάζονται εις το πονηρόν έργον των, του οποίου σκοπός είναι να απωλεσθεί η ψυχή του ανρθώπου, να επιφέρουν εις ημάς αιωνίαν πνευματικήν πανωλεθρίαν και να παραδώσουν εις την λήθην το εν τω κόσμω εργαστήριον της εν Χριστώ σωτηρίας, ήγουν την Ορθόδοξον του Θεού Εκκλησίαν. Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία εν τω κόσμω, τότε αίρεται και το έτερον εμπόδιον, δια την έλευσιν του Αντιχρίστου. Λήθη της Εκκλησίας σημαίνει λήθην του Ευαγγελικού κυρήγματος, η δε λήθη αυτού αποτελεί προυπόθεσιν και της σποράς, αλλά κυρίως της καρποφορίας των αντιχρίστων ζιζανίων.

Μεγάλου Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 32

Μνημη των Αγιων μεγαλων Τεσσαρακοντα Μαρτυρων, των εν τη λιμνη Σεβαστειας μαρτυρησαντων. Συναξαριον : Τη Θ' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων μεγαλων Τεσσαρακοντα Μαρτυρων, των εν Σεβαστεια τη πολει μαρτυρησαντων. Στιχ. Πληρουμεν υστερημα σου Σωτερ παθους, Τεσσαρακοντα, συντριβεντες τα σκελη. Αμφ' ενατη εαγη σκελη ανδρων τεσσαρακοντα. Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου Μαρτυρος Ουρπασιανου. Στιχ. Ο κλωβος αρμα πυρος, αι δ' αυ λαμπαδες, Ουρπασιανε, σοι τεθριππος ανωδου. Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου Καισαριου, αδελφου του Αγιου Γρηγοριου του Θεολογου. Στιχ. Ο Γρηγοριου προς νεκρον Καισαριου, Γλωττης χαλινοι της εμης λογους, λογος. Τη αυτη ημερα, οι Αγιοι Μαρτυρες Παππος, Μαμμη, Πατηρ, Μητηρ, και δυο τεκνα ξιφει τελειουνται. Στιχ. Δια ξιφους ηθλησε συγγενες γενος, Η παππομαμμος πατρομητροτεκνια. Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας, Αμην.

Μνημη των Αγιων μεγαλων Τεσσαρακοντα Μαρτυρων, των εν τη λιμνη Σεβαστειας μαρτυρησαντων.

Συναξαριον :

Τη Θ' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων μεγαλων Τεσσαρακοντα Μαρτυρων, των εν Σεβαστεια τη πολει μαρτυρησαντων.

Στιχ. Πληρουμεν υστερημα σου Σωτερ παθους,
Τεσσαρακοντα, συντριβεντες τα σκελη.
Αμφ' ενατη εαγη σκελη ανδρων τεσσαρακοντα.

Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου Μαρτυρος Ουρπασιανου.

Στιχ. Ο κλωβος αρμα πυρος, αι δ' αυ  λαμπαδες,
Ουρπασιανε, σοι τεθριππος ανωδου.

Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου Καισαριου, αδελφου του Αγιου Γρηγοριου του Θεολογου.

Στιχ. Ο Γρηγοριου προς νεκρον Καισαριου,
Γλωττης χαλινοι της εμης λογους, λογος.

Τη αυτη ημερα, οι Αγιοι Μαρτυρες Παππος, Μαμμη, Πατηρ, Μητηρ, και δυο τεκνα ξιφει τελειουνται.

Στιχ. Δια ξιφους ηθλησε συγγενες γενος,
Η παππομαμμος πατρομητροτεκνια.

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας, Αμην.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Ηχος πλ. α'. Χαιροις ασκητικων αληθως... Χαιροις ο ζωηφορος Σταυρος, της Εκκλησιας ο ωραιος παραδεισος, το ξυλον της αφθαρσιας, το εξανθησαν ημιν, αιωνιου δοξης την απολαυσιν, δι' ου των δαιμονων, αποδιωκονται φαλαγγες, και των Αγγελων, συνευφραινονται ταγματα, και συστηματα, των πιστων εορταζουσιν, οπλον ακαταγωνιστον, κραιτωμα αρρηκτον, των βασιλεων το νικος, των Ιερεων το καυχημα, Χριστου νυν τα παθη, και ημιν διδου προφθασαι, και την Αναστασιν. Χαιροις ο ζωηφορος Σταυρος, της ευσεβειας το αηττητον τροπαιον, η θυρα του Παραδεισου, ο των πιστων στηριγμος, το της Εκκλησιας περιτειχισμα, δι ου εξηφανισται, η αρα και κατηργηται, και κατεποθη, του θανατου η δυναμις, και υψωθημεν, απο γης προς ουρανια, οπλον ακαταμαχητον, δαιμονων αντιπαλε, δοξα Μαρτυρων, Οσιων, ως αληθως εγκαλλωπισμα, λιμην σωτηριας, ο δωρουμενος τω Κοσμω, το μεγα ελεος.


ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ'  ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Ηχος πλ. α'. Χαιροις ασκητικων αληθως...
Χαιροις ο ζωηφορος Σταυρος, της Εκκλησιας ο ωραιος παραδεισος, το ξυλον της αφθαρσιας, το εξανθησαν ημιν, αιωνιου δοξης την απολαυσιν, δι' ου των δαιμονων, αποδιωκονται φαλαγγες, και των Αγγελων, συνευφραινονται ταγματα, και συστηματα, των πιστων εορταζουσιν, οπλον ακαταγωνιστον, κραιτωμα αρρηκτον, των βασιλεων το νικος, των Ιερεων το καυχημα, Χριστου νυν τα παθη, και ημιν διδου προφθασαι, και την Αναστασιν.

Χαιροις ο ζωηφορος Σταυρος, της ευσεβειας το αηττητον τροπαιον, η θυρα του Παραδεισου, ο των πιστων στηριγμος, το της Εκκλησιας περιτειχισμα, δι ου εξηφανισται, η αρα και κατηργηται, και κατεποθη, του θανατου η δυναμις, και υψωθημεν, απο γης προς ουρανια, οπλον ακαταμαχητον, δαιμονων αντιπαλε, δοξα Μαρτυρων, Οσιων, ως αληθως εγκαλλωπισμα, λιμην σωτηριας, ο δωρουμενος τω Κοσμω, το μεγα ελεος.

21 Μαρτίου 2020

ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΝΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΕΡΕΣ ΕΔΙΝΑΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ Η ΠΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΟΛΛΗΣΕ Η ΕΠΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ : Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΕΡΕΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΠΟΤΕ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΠΙΣΤΗ. Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.


ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΝΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.

ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΕΡΕΣ ΕΔΙΝΑΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ Η ΠΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΟΛΛΗΣΕ Η ΕΠΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ : 

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΕΡΕΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΠΟΤΕ.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΠΙΣΤΗ.

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ.

ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ  ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΟΛΩΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ.

ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΑΙΚΟΙ ΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ.

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΝ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΙΚΑΝΟΙ.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΛΕΡΩΝΟΥΝ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.

ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ.

23 ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΑΕΙ ΑΞΙΩΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΕΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.

ΚΑΤΙ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΑΛΑΔΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ.

ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΣΙΑΣ.

ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΑΕΙ ΛΑΔΙ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ?
ΠΟΤΕ ?

ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Η ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΗΜΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΝΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΦΑΓΑΤΕ ΚΡΕΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΙΝΩΝΑΤΕ.

ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΩΜΕ ΚΡΕΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.


https://www.scribd.com/fullscreen/58026640?access_key=key-6viol0qny4zttann4r6
ΠΩΣ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Η νηστεια μεσα στην Αγια Τεσσαρακοστη ειναι χωρις λαδι δηλαδη ξηροφαγια.
Λαδι εχει μονο το Σαββατοκυριακο και την 25 Μαρτιου του Ευαγγελισμου εχει ψαρι.
Μονο εαν  πεσει ο Ευαγγελισμος μεσα στην Μεγαλη Εβδομαδα το ψαρι φευγει και γινεται λαδι.
Την Κυριακη των Βαιων δεν εχει ψαρι αλλα μονο λαδι.
Αιρετικο χερι ειναι λεει ο Αγιος Νικοδημος ο Αγιορειτης  αυτο που εγραψε οτι την Κυριακη των Βαιων καταλυουμε ψαρι.
Την Μεγαλη Πεμπτη δεν εχει λαδι. Συγχωρουνται αυτοι που θα καταλυσουν λιγο κρασι για τον Μυστικο Δειπνο. Αλλα αυτοι που νηστευουν και απο κρασι και απο λαδι κανουν το καλυτερο.
Το Μεγαλο Σαββατο ειναι το μονο Σαββατο του χρονου που δεν κανουμε καταλυση οινου και ελαιου.
Εβδομας Μεγαλη, πως πρεπει να νηστευεται.
Πηδαλιον :
ΚΑΝΩΝ  ΞΘ'
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Ερμηνεια, συμφωνια, σχολια,
σελ. : 91,  92, 93, 94, 95, 96.
Σχολια. σελ. 92 :
Σημειωσαι οτι εις ολην την  μ'.
μιαν μονον φοραν καταλουμεν οψαριον, εις την εορτην δηλ. του Ευαγγελισμου μονον, καθως τα χειρογραφα Τυπικα του αγιου Ορους διοριζουν.
Πλην  αν ο Ευαγγελισμος τυχη εις την μεγαλην εβδομαδα, οινον μονον και ελαιον καταλουμεν κατα τα Τυπικα, τα χειρογραφα και τυπωμενα.
Πηδαλιον :
ΚΑΝΩΝ  ΚΘ'.
ΤΗΣ   ΣΤ'.  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
Ερμηνεια, συμφωνια, σχολια.
Σελ.  243, 244, 245.
ΚΑΝΩΝ ΚΘ'. σελ. 243-244 :
...................... Μηδενος ουν ημας εναγοντος καταλιπειν την ακριβειαν, οριζομεν, Αποστολικαις, και Πατρικαις επομενοι παραδοσεσι, μη δειν εν Τεσσαρακοστη τη υστερα εβδομαδι την Πεμπτην λυειν, και ολην την Τεσσαρακοστην ατιμαζειν.
Ερμηνεια. σελ. 244 :
.........................οτι απαντες να νηστευωσι την αγιαν μ'. ( εν δε τη μ'. συμπεριλαμβανεται και η μεγαλη  ε'. και ολη η μεγαλη εβδομας ), οσον και εις τας των Πατερων, δηλ, εις τον ν'. Κανονα των εν Λαοδ. Πατερων, ος τις διοριζει, οτι δεν πρεπει τινας να λυη την νηστεια της  ε'. της υστερας εβδομαδος της μ'. ( δηλαδη της μεγαλης Πεμπτης ), και δια της λυσεως ταυτης να ατιμαζη και να αχρειοι την νηστειαν ολης της μ'. αλλα πρεπει ολην την μ'. να νηστευη μετα ξηροφαγιας, συν αυτη δηλ. τη μεγαλη  ε'.  ( 1 ).
Σχολια. σελ. 244-245 :
.......................Και ο πρωτος Διονυσιου λεγει, οτι αλλοι μεν Χριστιανοι τας εξ ταυτας ημερας διαπερνουσι τελειως χωρις τροφην, αλλοι δε τας τεσσαρας, αλλοι τας τρεις, και αλλοι τας δυω.
Αλλα και αι Διαταγαι των Αποστολων βιβλ. ε'. κεφ. ιη'. λεγουσιν, οτι τας εξ ταυτας του Παθους ημερας να μη τρωγη τινας αλλο, ει μη ψωμι, νερον, αλας, και λαχανα, χωρις να γευθη οινον, η κρεας. .................
..................( αγκαλα και τα ακριβεστερα χειρογραφα τυπικα των Βασιλικων, και μεγαλων Μοναστηριων του αγιου Ορους εις οινον μονον συγχωρουσι να καταλυεται η μεγαλη  ε'. αλλ' ουχι και εις ελαιον, εις τα οποια πρεπει και να ακολουθωμεν. Ουτω γαρ γεγραπται εν αυτοις, μεταλαμβανομεν οινου, και εψηματος ανευ ελαιου )..............
................Δια τουτο οι Θεοφοροι Πατερες οι τα τυπικα συγγραψαμενοι, ............
.............εδιωρισαν να γινεται καταλυσις εν αυτη εις οινον μονον, ποιησαντες συγκαταβασιν δια την τιμην του Κυριακου δειπνου οπου εις αυτην εγεινε. Πλην καλλιον καμνει εκεινος οπου νηστευει και τη μεγαλη  ε'. και απο οινον και απο ελαιον. Εκεινοι ομως οπου μετα την λειτουργιαν του μεγαλου Σαββατου καταλυουσιν οινον και ελαιον, προφανως παρανομουσιν. Οι γαρ Θειοι Αποστολοι εν ταις Διαταγαις βιβλ. ε'. κεφ. ιη'. ιθ'. προσταζουσι τους Χριστιανους να νηστευουν ολοκληρον την μεγαλην Παρασκευην και το μεγα Σαββατον, καθως και αυτοι νηστευουσιν αυτας, επειδη η νηστεια των δυω τουτων ημερων ειναι νομοθετημενη απο αυτον τον ιδιον Χριστον, ος τις ειπεν, ελευσονται ημεραι, οταν απαρθη απ' αυτων ο νυμφιος, και τοτε νηστευσουσι ( Ματθ. Θ'. ις'. ) εις την μεγαλην δε Παρασκευην, και μεγα Σαββατον, επαρθη ο Κυριος απο τους Ιουδαιους και εσταυρωθη και εταφη, δια την ημετεραν σωτηριαν. ....................
.................Πολλοι νηστευωσι τριημερα εν τη αγια μ'. και δια τι να μη νηστευωσι και το διμηρον της μεγαλης  ς', και του μεγαλου Σαββατου, οπου ειναι πλεον αναγκαιοτερον ; οχι και δεν ημπορουν να νηστευωσι και τα δυω, καλλιον να νηστευωσι τας δυω ταυτας ημερας, παρα να καμνουσι τριημερα. Λεγει γαρ ο Θειος Χρυσοστομος, ομιλια εις την μεγαλην εβδομαδα, οτι καθως η μεγαλη εβδομας ειναι κεφαλη και ανωτερα ολων των λοιπων εβδομαδων του χρονου, ετσι παλιν το μεγα Σαββατον ειναι κεφαλη της μεγαλης εβδομαδος. ......................
Αυτα ολα ειναι για τους φυσιολογικους.
Αυτα δεν ισχυουν για τους αρρωστους, για τις εγκυους και τα πολυ μικρα παιδια. 
Χρειαζεται διακριση απο εμπειρο πνευματικο για πολλες περιπτωσεις για καποια οικονομια, αρκει ο πνευματικος να γνωριζει το ενα τυπικο της νηστειας και να μην βγαζει δικα του τυπικα αδιακριτα για ολους.
Αυτα ειναι οσο αφορα τις τροφες.
Νηστεια χρειαζεται και για ολα τα παθη που μαστιζουν και πολεμουν τον ανθρωπο.
Εκει ο καθε ενας δινει τον αγωνα του με την βοηθεια παντα του Θεου.
Το να πεσεις ανθρωπινο λενε οι Πατερες,
το να μενεις πεσμενος ειναι σατανικο.
Επεσες σηκω, ξαναπεσες, ξανα σηκω επανω.
Λενε καποιοι : γιατι να παω στην Εκκλησια για μετανοια και εξομολογηση αφου μπορει να ξαναπεσω στις ιδιες αμαρτιες. Ασε θα παω στο τελος της ζωης μου,  για να μην κοροιδευω και τον Θεο. Ασε που το αυριο δεν ειναι δικο σου, αυτο που λες ειναι σατανικος λογισμος εκ δεξιων.
Αμα στραβοπατουσες και επεφτες στο χωμα θα ελεγες οτι  ασε να κατσω εδω στο χωμα μην τυχον ξαναπεσω κατω ??? Εκει θα σηκωνοσουν πονηρε.    Η αμα σου επεφτε το πορτοφολι με τα λεφτα κατω, θα το αφηνες κατω  γιατι ισως θα μπορουσε να σου ξαναπεσει η θα το επαιρνες στα γρηγορα να μην το βρει κανενας αλλος και θα το καθαριζες κιολας ???
Την ψυχη σου γιατι να την ριχνεις τοσο χαμηλα που ειναι αιωνια ???
Εισαι αδικος γιατι ενω εισαι ψυχη και σωμα, στο σωμα τα δινεις ολα και η ψυχη σου μενει πεινασμενη η και μπορει να της πετας κανενα ξεροκομματο.
Αγαπητε συναμαρτωλε μην παιζεις την ψυχη σου μαυρα κοκκινα λες και εισαι στο καζινο.
Δωσε και σε αυτη αυτα που της αξιζουν γιατι θα την εχεις αιωνια χωρις τελος.
Γιατι εαν φυγει απο το σωμα η ψυχη τοτε νεκρωνεται το σωμα. Αυτη δινει ζωη στο σωμα.  Και εαν την δουλευουμε συμφωνα με τις προδιαγραφες του Κατασκευαστη θα την  κανουμε καινουργια και θα μετεχουμε στην αιωνια και ουρανια χαρα Του,   ενω εαν την δουλευουμε με τον διαστροφικο πλαστογραφο και ψυχοεκτελεστη θα θρηνουμε με κλαματα στην αιωνιοτητα.
Η ελευθερια της επιλογης δικης μας.