10 Ιουλίου 2019

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ Η ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.


ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ

Η ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. 
Ἡ  μοναχὴ  Μακαρία  ἦταν  στην  Ἱερὰ Μονὴ  Κηρύκου  καὶ  Ἰουλίττης  Σιδηροκάστρου καὶ μετὰ πῆγε στὴν ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΜΕΡΑ στὴν Μακρυνίτσα (Σιδηροκάστρου)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΜΗΝ.

Σιδηρόκαστρο, Μ. Τρίτη 3 Ἀπριλίου 2018

Κύριε Μακάριε,
Ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀλλὰ κυρίως μετὰ τὴν ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ἐσεῖς καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἐπίσκοποι, πάσχοντες ἀπὸ ἄνοια Πίστεως, ὡς συνειδητοὶ οἰκουμενιστές, κωφεύετε στὴν διαστρέβλωση τῶν δογμάτων καὶ τῆς Πίστεως καὶ παράλληλα διατηρεῖτε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς παναιρετικοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποδίδοντας μία «ἄτιμον τιμήν» στὸν πατριάρχη ΚΠόλεως κ. Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη καὶ προωθεῖτε δουλικῶς καὶ αἰσχρῶς τὴν Παναίρεση, τὴν ὁποία αὐτὸς καὶ οἱ συνεργάτες του κηρύττουν. Ὑποστηρίζετε καὶ ἀκολουθεῖτε ἕναν ἄνθρωπο καταχραστὴ τῆς Θείας Οἰκονομίας, τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ τῶν Ἁγίων Συνόδων, διαστρεβλώνοντας αὐτὸς καὶ ἐσεῖς «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία καὶ λυμαίνοντας τὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου.
Ἀντὶ σὰν ἐπίσκοπος νὰ φρουρεῖτε τὴν ποίμνη τὴν ὁποία σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος –τοῦ ὁποίου ἔπρεπε νὰ εἶστε τύπος– ἐσεῖς τὴν ἀφήνετε βορὰ τῶν λύκων τοὐτέστιν κακοδόξων οἰκουμενιστῶν ψευδοποιμένων, τοὺς ὁποίους τιμᾶτε καὶ προβάλλετε ὡς ὀρθοτομοῦντες ἐνῶ αὐτοὶ κατήντησαν ἀλλόθρησκοι κηρύττοντας βδελυρὲς ἐκκλησιολογίες, ἀνώμαλες θεολογίες, ἀλλόκοτες ἑρμηνεῖες καὶ καινοφανεῖς ἀερολογίες.
Εἶστε λοιπὸν πρωτεργάτης τῆς παναιρέσεως. Εἶναι πλέον βέβαιο ὅτι καὶ ὁ Ἄρειος νὰ ἦταν πατριάρχης, καὶ ὁ Νεστόριος καὶ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βέκκος καὶ ὁ Καλέκας καὶ ὁ Μητροφάνης, τὸ ἴδιο θὰ κάνατε. Τυφλωμένος ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς Δεσποτοκρατίας ξεχάσατε, ὅτι ἡ ὑπακοή σας ὀφείλεται πρώτα στὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ θὰ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ὁ Ἕνας φύσει καὶ θέσει πρῶτος. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνετε χωρὶς ποτὲ νὰ ρωτήσετε, ἂν τὸ ποίμνιο ἀναπαύεται πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ μὲ αὐτές σας τὶς ἐνέργειες. Ὑποτιμᾶτε τὴν ἀπὸ τὸν Θεὸ δωρισμένη κρίση τοῦ ποιμνίου, τὴν νοημοσύνη του καὶ τὴν πίστη του. Ὅταν μάλιστα κάποιος τολμήσει νὰ διαμαρτυρηθεῖ δὲν τὸν ἀκοῦτε ὡς πατέρας, ἀλλὰ τὸν διώκετε καὶ τὸν ἐγκαταλείπετε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὡς νὰ ἀποτελεῖτε ἐσεῖς μόνος σας τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἔχετε ὡς νέος Χριστέμπορος καταντήσει ὡς ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως, οἰκόπεδο προδοσίας. Στὸ πρόσωπό σας ἐκπληρώνεται ὁ λόγος τοῦ Θείου Παύλου:
«...Διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου... οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα...» (Ρωμ. 1, 21-25).
Ὡς ἐκ τούτου δηλώνω μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους:
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ καταργοῦν τὸν σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἱερὸ καὶ διαχρονικὸ χαρακτῆρα τῶν Ἱερῶν Κανόνων Της καὶ τὴν ἰσοτιμεῖ μὲ τὶς αἱρέσεις στὸ ὀλἐθριο Π.Σ.Ε. 

-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ νοθεύουν καὶ ἀλλοιώνουν τὴν διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας καί προσβάλουν τὴν μνήμη, τὸ μαρτύριο καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων γιὰ τὴν Πίστη.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ὀνομάζουν φίλους αὐτούς, τοὺς ὁποίους ἡ Παναγία μας ὀνόμασε ἐχθροὺς τοῦ Υἱοῦ Της.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ἐξαφάνισε τὴν λέξη αἵρεση ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῆς Ἐκκλησίας.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ κλείνουν τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας τῶν 
συνανθρώπων μου καὶ ἀποτελοῦν μέγα κίνδυνο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη διαπαιδαγώγησή τους.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ γίνονται ἀρεστὲς στὸν σύγχρονο ἀποστάτη κόσμο ἀλλὰ δυσάρεστες στὸν Θεό.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ἐξυμνοῦν τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ παράλληλα ὑβρίζουν ὅποιον ἐναντιώνεται σὲ αὐτὲς.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, οἱ ὁποῖες ἀποφασίστηκαν ἀπὸ ἐμπαῖχτες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλούμενοι τοὺς Ἅγιους Πατέρες καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀψήφησαν τὰ λιτὰ κελιὰ τῶν μοναστηριῶν καὶ διέμεναν σὲ ἀκριβὰ ξενοδοχεῖα, μεταφέρονταν μετὰ ἀπὸ τὶς συνελεύσεις ἀπὸ δεξίωση σὲ δεξίωση καὶ ἀπὸ συναυλία σὲ συναυλία, προφυλάσσονταν ἀπὸ μύριους σωματοφύλακες, ἀπόλαυσαν, ὅ,τι καλὺτερο ὑπάρχει στὴν μαγειρικὴ σὲ μία χώρα ποὺ πλήττεται ἀπὸ τὴν ἀνεργία, τὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐξαθλίωση κουνώντας μάλιστα τὸ δάκτυλο  στὸν δοκιμασμένο λαό ἂν τυχὸν δὲν ὑπακοῦσε στὶς ἐντολές τους.
-Ἀρνοῦμαι να δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου καὶ τῶν ἐπισκόπων, ποὺ χαρίζουν κοράνια, συμπροσεύχονται μὲ μουφτῆδες, ποὺ εἶναι φίλοι τῶν δυναστῶν καὶ ἐχθροὶ τοῦ πτωχοῦ, ποὺ, ἐνὼ ἐτάχθησαν κανονικὰ γιὰ τὴν ὑπερὰσπιση τῆς Μίας Ἀλήθειας, τελικὰ ὑπερασπίζονται μὲ ρηχὲς πολιτικοῦ καὶ κοσμικοῦ περιεχομένου ἀνακοινώσεις τὸ ψέμα.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τοὺς ἀντιοικουμενιστὲς αὐτούς, ποὺ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς λεκτικὰ κατονομάζουν τὴν αἵρεση καὶ πρακτικὰ συλλειτουργοῦν ἢ χαριτολογοῦν μὲ τοὺς αἱρετίζοντες ἀφήνοντας μὲ τὴν διγλωσσία τους ἀνυπεράσπιστο τὸ ποίμνιο καὶ ἔκθετη τὴν Ἐκκλησία.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ, ὅτι ὡς ἁμαρτωλὴ δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ ὁμολογήσω τὸν Χριστό. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶμαι ἁμαρτωλή, θὰ τὸν ὁμολογήσω.
-Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ στὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἐξόδου ἢ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀγῶνας εἶναι πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες τὶς ἐντολὲς καὶ τὰ πρότυπα τῶν Ἁγίων.
Πρὸς ἀπόδειξη τῶν γραφομένων μου ἀναφέρω συγκεκριμένες πράξεις προβολῆς καὶ ἀποδοχῆς τῆς αἱρέσεως ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, ὄχι μόνον πρὸς στιγμὴν καὶ καὶ μεμονωμένα, ἀλλὰ σὲ διάρκεια χρόνου καὶ Συνοδικά, διὰ τῶν ὁποίων παγιώνεται βαθμιαίως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ κυριότερες οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες, ἑκάστη τῶν ὁποίων συνιστᾶ αὐτοτελῆ αἵρεση, εἶναι:
Ι) Ἡ συνοδικὴ ἄρση τὸ 1965, ἐπὶ πατριάρχου Ἀθηναγόρα, τῶν ἀναθεμάτων κατὰ τῶν Παπικῶν. Αὐτὴ ἡ ἄρση ἀντίκειται στὴν ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ δὴ στὸ Συνοδικὸ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐφ’ ὅσον δὲν ἤρθησαν οἱ αἰτίες ποὺ προκάλεσαν τὰ ἀναθέματα.
ΙΙ) Οἱ Συμφωνίες τοῦ Σαμπεζὺ (1991) καὶ τοῦ Μπάλαμαντ (1993), διὰ τῶν ὁποίων οἱ ἐκπρόσωποί μας ἀναγνώρισαν τὰ μυστήρια τῶν Μονοφυσιτῶν καὶ τῶν Παπικῶν ἀντίστοιχα. Ἀποδέχτηκαν τὸ «κοινὸ βάπτισμα» μὲ τοὺς Παπικούς, ὡσὰν νὰ ἔχουν καὶ οἱ αἱρέσεις ἔγκυρο Βάπτισμα καὶ νὰ παρέχουν σωτηρία, ὅπως ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία. Δηλαδὴ ἔγιναν ἀποδεκτὲς ἔκτοτε φανερὰ καὶ κατὰ κυριολεξία οἱ κοινότητες τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἀδελφὲς Ἐκκλησίες»· ἔγιναν ἀποδεκτὲς οἱ «θεωρίες τῶν κλάδων», τῶν «δύο πνευμόνων» καὶ τῆς «βαπτισματικῆς θεολογίας».
Ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω συνιστᾶ ἡ –κατόπιν ἐπισήμου Συνοδικῆς ἀποφάσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας– «μυστηριακὴ διακοινωνία μὲ τοὺς Μονοφυσίτες καί, ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ἡ «μερικὴ ἀναγνώριση μυστηρίων τῶν Μονοφυσιτῶν» Αἰγύπτου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναγνώριση στὴν Κων/πολη τῶν μυστηρίων τῶν Λουθηρανῶν τῆς Γερμανίας (2004).
ΙΙΙ) Ἡ ἰσότιμη ἔνταξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Π.Σ.Ε., πράξη ἡ ὁποία ἀκυρώνει πλῆθος εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καὶ Ἱερῶν Κανόνων, καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἀρνούμεθα τὴν μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλη τὴν δισχιλιετῆ ὀρθόδοξη Παράδοση. Αὐτὴ ἡ προδοσία τῆς ὀρθοδοξίας ἀποτυπώνεται στὴν ἀπόφαση τῆς 9ης Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. (Porto Alegre, ΦΕΒ 2006)· ἀπόφαση ποὺ ὑπέγραψαν ἢ ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα οἱ ἐκπρόσωποί μας ἐπίσκοποι καὶ τὴν ὁποία, τὸ μὲν Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διὰ τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀποδέχτηκε μὲ ἐνθουσιασμό, ἡ δὲ ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία τὴν ἔχει ἕως σήμερα ἀποδεχθεῖ σιωπηρῶς.
Στὸ Porto Alegre οἱ ἐκπρόσωποί μας διὰ τῶν Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου δέχθηκαν: 1) Ὅτι τὴν Ἐκκλησία τὴν ἀποτελοῦν ὅλες μαζί, οἱ 350 αἱρετικὲς “ἐκκλησίες” τοῦ Π.Σ.Ε.», ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες ἀριθμεῖται ὡς ἰσότιμος καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου, ἀρνήθηκαν ἐμπράκτως τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως διὰ τοῦ ὁποίου ὁμολογοῦμε «πίστιν εἰς “Μίαν Ἐκκλησίαν”! 2) Δέχθηκαν, ὅτι ἤδη «εἴμαστε ἑνωμένοι» (ἀοράτως!) μ’ αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα τῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων, ἀλλὰ ἀποβλέπουμε στὴν ἐπίτευξη “πλήρους ὁρατῆς ἑνότητας”. 3) Ὅτι ἡ πληθώρα τῶν κακοδοξιῶν τῶν “ἐκκλησιῶν” τοῦ Π.Σ.Ε., εἶναι “διαφορετικοὶ τρόποι διατυπώσεως τῆς ἰδίας Πίστης καὶ ποικιλία Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνευματος”! 4) Ὅτι αὐτὸ ποὺ ὁριοθετεῖ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ κοινὴ ὀρθὴ Πίστη, ἡ Παράδοση καὶ ἡ Ἀποστολικὴ διαδοχή, ἀλλὰ τὸ “βάπτισμα”!
IV) Ἐπίσης, ἐνέργειες ποὺ συντελοῦν στὴν παγίωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι καὶ οἱ συμπροσευχές καί συνιερουργίες, ποὺ δὲν ἀποτελοῦν πλέον μιὰ σπάνια καὶ κατ’ οἰκονομίαν ἐνέργεια, ἀλλὰ καθημερινή, σκόπιμη καταστρατήγηση εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καὶ θεοπνεύστων Κανόνων, ἐνσυνείδητη οἰκουμενιστικὴ προπαγάνδα, ποὺ δέχθηκαν οἱ ἐκπρόσωποί μας νὰ θεσμοθετηθεῖ ὡς νόμιμη ἐνέργεια καλυπτόμενη ἀπὸ “Κοινὲς Διακηρύξεις”. Στὸ Porto Alegre ἀποφασίστηκε: «Οἱ συμπροσευχὲς θεωροῦνται ἐπίτευγμα, κατάκτησις τοῦ Π.Σ.Ε.…Ἡ κοινὴ προσευχὴ σὲ ἕνα οἰκουμενικὸ περιβάλλον μπορεῖ νὰ γίνη κατανοητὴ ὡς καιρὸς ὁμολογίας στὴν ὁδὸ πρὸς τὴν πλήρη ἑνότητα».
V) Ἀκόμη, ἡ σταδιακὴ ἀλλοίωση τῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἐκκλησίας συντελεῖται:
α) Μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ παραμονή μας στοὺς Θεολογικοὺς Διαλόγους παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ συζητήσεις καὶ Διαλόγους μὲ αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄχι μόνο κακοπροαίρετοι, ἀλλ’ ἐμφανῶς δόλιοι καὶ ἀμετανόητοι. Ὅταν οἱ Διάλογοι, ποὺ διεξάγονται μὲ τέτοιες προϋποθέσεις, χρονίζουν, ἀμβλύνεται τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριο καί, ἡ ἐμμονὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν μας νὰ παραμένουν σὲ αὐτούς, ἀποδεικνύει τὴν ἀνυπακοή τους στὴν διαχρονικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸ βαθμὸ συμβιβασμοῦ τους μὲ τὴν αἵρεση: Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης δίδασκε, πὼς οἱ Διάλογοι μὲ τοὺς ἑτερόδοξους ἀπαγορεύονται ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴν ἐντολὴ «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσία …παραιτοῦ» (Τίτ. γ΄ 10-11). Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος ἀρνήθηκε νὰ κάνει διάλογο μὲ τοὺς εἰκονομάχους ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος.
β) Γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς τὸ μέγεθος τῆς ἐξαπάτησης τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους, σημειώνουμε ὅτι, παρὰ τὴν ὡς ἄνω ἀπαγόρευση συμμετοχῆς μας στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους, οἱ «ὀρθόδοξοι» ἐκπρόσωποί μας, ὄχι μόνο ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγουν τοὺς διαλόγους, ἀλλὰ ἀνέχονται νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτοὺς οἱ Οὐνίτες, παρὰ τὴν ρητὴ ἀπόφαση τῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως τῆς Ρόδου (1963), ὅτι προϋπόθεση ἐνάρξεως τοῦ Διαλόγου ἦταν ἡ κατάργηση τῆς Οὐνίας. Ἡ Οὐνία, λοιπόν, ὄχι μόνο δὲν καταργήθηκε, ἀλλὰ ἀναβαθμίστηκε καὶ συμμετέχει μὲ ἰσότιμο(!) ἐκπρόσωπό της στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους! Ἀφῆστε πού «ὀρθόδοξοι» ταγοί δωρίζουν συμβολικά  δῶρα σέ Οὐνίτες (δισκοπότηρα, ἄμφια κλπ) σέ ἐκκλησιαστικές πανηγύρεις ὅπως γιά παράδειγμα στή Σύρο κ.α.
γ) Μὲ τὴν ἄρνηση ἐφαρμογῆς τῆς Ἐντολῆς τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ συνυπογράψαμε «συμφωνία» μὲ τοὺς ἑτερόδοξους διὰ τῆς «Οἰκουμενικῆς Χάρτας» (τὸ 2001) ἡ ὁποία λέγει τὰ ἑξῆς: «ὑποσχόμεθα νὰ μὴ προτρέπωμεν ἀνθρώπους νὰ ἀλλάσσουν τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν»! (Βασιλειάδη Νικ., Πανθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός, σελ. 18, 30). Ἔτσι, ὅμως, ἀποτρέπουμε τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅσων ἑτεροδόξων καλλιεργοῦν κάποια τέτοια σκέψη ἢ ἐπιθυμία.
δ) Μὲ τὴν ἀκύρωση τοῦ ἑνὸς νομίμου γάμου καὶ τὴν ὑπογραφὴ διαζυγίων γιὰ ποικίλους λόγους πλὴν τῆς μοιχείας, ἐνέργεια ποὺ ἀντίκειται στὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Ἐπίσης μὲ τὴν καθιέρωση τῶν μικτῶν γάμων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀδιανόητοι στὴν ὀρθοδοξη Παράδοση.
VI) Τέλος, ἡ ἐπίμονη ἄρνηση τῆς Ἱ. Συνόδου νὰ πάρει ἐπίσημα θέση στὸ ἐρώτημα ἂν ἀποτελοῦν αἱρέσεις ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς —ἐρώτημα ποὺ ἐπανειλλημμένως ἐτέθη τὰ τελευταῖα χρόνια— καὶ ἡ ἄρνησή της νὰ καταδικάσει αὐτὲς τὶς αἱρέσεις, εἶναι ἐνέργεια ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ἔνδειξη τῆς ἐμπεδώσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στοὺς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας.
Ἐσεῖς εἰδικά: Α) Δὲν καταγγείλατε δημοσίως τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης παρ’ὅλο ὅτι ἔχουν περάσει σχεδὸν δύο χρόνια ἀπὸ τὴν σύγκλησή της, Β) Ἀποδεχθήκατε στὴν πράξη τὴν ψευδοσύνοδο, μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέψετε τὴν διανομὴ τῆς ψευδοανακοινώσεως πρὸς τὸν λαό, τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. στοὺς Ι.Ναοὺς τῆς Μητροπόλεως καὶ ἔτσι κηρύξατε τὴν αἵρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ. Γ) Προσκαλεῖτε, τιμᾶτε καί προβάλλετε τοὺς οἰκουμενιστὲς (ἤτοι κακῶς συναναστρέφεσθε) στὸ ποίμνιό σας, ἀντὶ νὰ τοὺς πολεμᾶτε μὲ τὰ ὄπλα τῆς Πατερικῆς Ἀληθείας καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνετε ἀπὸ τὸ ποίμνιο. Δ) Δὲν καταγγείλατε, οὔτε κἄν ἐλέγξατε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ τοὺς Μητροπολῖτες ποὺ ἐκάλεσαν τοὺς αἱρετικούς καὶ ἀλλοθρήσκους σὲ συμπροσευχὴ ἐντὸς τῶν Ἱ.Ὀρθοδόξων Ναῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μολύνεται τὸ ποίμνιο. Ε) Δικαιολογεῖτε τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς συμμετέχοντες σ’ αὐτές.
Ὅλες αὐτὲς τὶς ἐνέργειες ἔχουν καταγγείλει ἀπὸ χρόνια οἱ ἀγωνιζόμενοι κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πνευματικοὶ πατέρες καὶ ἔχουν διαπιστώσει θεολογικὰ ὅτι —ἐφόσον οἱ ἕως τώρα διαμαρτυρίες δὲν ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσμα— ἡ μόνη καὶ ἔσχατη ἐνδεδειγμένη ἐνέργεια κατὰ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν καὶ αἱρετιζόντων ἐπισκόπων, ἀφοῦ μόνο ἔτσι ἀποφεύγουμε τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὴν αἵρεση καὶ ὑπερασπιζόμαστε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις καὶ ἐξελίξεις καὶ παρὰ τὴν ἁμαρτωλότητά μου, συναριθμῶ καὶ ἐγώ ἡ ἀπλὴ καὶ ἐλαχίστη τῶν μοναχῶν τὸν ἑαυτό μου μὲ τὸν ἀριθμὸ ἐκείνων ποὺ ὡς τώρα ἔχουν ἀποτειχισθεῖ —εἴτε τοὺς γνωρίζουμε, εἴτε ὄχι— ἀκολουθώντας τοὺς Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ’ ὅσον ἡ αἵρεση καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς αἱρετίζοντες (σύμφωνα μὲ τὴν Πατερικὴ διδασκαλία) μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Θεό.
Γνωστοποιῶ, λοιπόν, τὴν ἀπόφασή μου νὰ ἀποτειχιστῶ ἀπὸ σᾶς καὶ τοὺς κατὰ τόπους ὑπόλοιπους αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καὶ νὰ μὴν ἔχω ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία μαζί τους, ἕως ὅτου καταδικάσουν Συνοδικὰ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ τὴν ὑπηρετοῦν καὶ τὴν προωθοῦν.
Τὸ κείμενο αὐτό, ἀποτελεῖ Δήλωση Ὁμολογίας καί Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς κοινωνοῦντας μὲ τὴν αἵρεση, ἀλλὰ καὶ Δήλωση συντάξεως διὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως μὲ τὴν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι (γιὰ νὰ παραμένουμε στὴν Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια καὶ Πίστη) θὰ ἀπέχω ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς πράξεις καὶ μυστήρια ποὺ τελοῦνται ἀπὸ ἱερωμένους ποὺ κοινωνοῦν καὶ μνημονεύουν αἱρετικοὺς καὶ αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καὶ θὰ ἀναζητῶ ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ποὺ δὲν τοὺς μνημονεύουν καὶ ἀποκηρύσσουν τὸν Οἰκουμενισμό, σύμφωνα μὲ τὴν συμβουλὴ τῶν Ἁγίων: «Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας… σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι… εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
Ἡ ἀπόφασή μου αὐτή, ξέρω πὼς θὰ διαστρεβλωθεῖ ἀπὸ ἐσᾶς καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους (ἤδη ἔχει γίνει σὲ πολλὲς περιπτώσεις) καὶ θὰ παρουσιασθεῖ ὡς σχίσμα ἢ ἀπείθεια στὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, καὶ ὡς οἰκειοθελὴς ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό:
Δηλώνω μὲ ἔμφαση ὅτι παραμένω στὴν Ἐκκλησία, τὴν «κιβωτὸ τῆς σωτηρίας», δὲν διανοηθήκα οὔτε πρὸς στιγμὴν νὰ δημιουργήσω παράταξη μέσα στὴν Ἐκκλησία, οὔτε προσχωρῶ στὶς παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη Σύνοδο. Πιστεύω ἀπολύτως, ὅτι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἐξέρχονται οἰκειοθελῶς ὅσοι ἀποδέχονται συνειδητὰ οἱαδήποτε αἵρεση καὶ ὅσοι χαράσσουν ἄλλη ὁδὸ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ὁριοθέτησαν οἱ Πατέρες διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν—Τοπικῶν Συνόδων καί, ἐπίσης, ὅσοι ἐν ἐπιγνώσει τοὺς ἀκολουθοῦν.
Ἐπεξηγῶ ἐπαρκῶς καὶ μὲ σαφήνεια ὅτι δὲν κάνω τίποτα ἄλλο, παρὰ νὰ ἐφαρμόζω τὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας, τῶν Ἁγίων Του καὶ τοὺς περὶ ἀποτειχίσεως ἰσχύοντες Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 31ο Ἀποστολικὸ καὶ ΙΕ΄ τῆς ΑΒ Συνόδου, τοὺς ὁποίους καθόρισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὡς ἀσφαλῆ ὁδὸ στὶς ἑκάστοτε περὶ Πίστεως καινοτομίες τῶν ἐπισκόπων καὶ τοὺς ἐφάρμοσαν οἱ  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ καὶ μιμούμενοι αὐτούς, ἔχουν ἐπίσης ἐφαρμόσει χιλιάδες κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν
Ἡ ἐλαχίστη μοναχή Μακαρία

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Γ.Ο.Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Γ.Ο.Χ. ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ. ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Γ.Ο.Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Γ.Ο.Χ. ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.

ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ, ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Οι ορθόδοξοι χριστιανοί όταν κοινωνούν το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Θεού και Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, πρέπει να το λαμβάνουν από Ορθόδοξο Ιερέα ή Επίσκοπο. Προσοχή εδώ. Να μην κοινωνούν οι ορθόδοξοι χριστιανοί από τους αιρετικούς και σχισματικούς οικουμενιστές επισκόπους και ιερείς και να μην κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια και από τους ιερείς και επισκόπους που.....
μνημονεύουν και συγκοινωνούν με τους πρωτοστάτες αιρετικούς και σχισματικούς οικουμενιστές. Δεν πρέπει να κάνουν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ορθόδοξη μετάληψη αιρετικής και σχισματικής οικουμενιστικής κοινωνίας, αλλά ορθόδοξη μετάληψη ορθόδοξης κοινωνίας. 
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας και από τους επισκόπους και ιερείς όλων των συνοδικών παρατάξεων της παρασυναγωγής και από τους ιερείς και επισκόπους που μνημονεύουν και συγκοινωνούν με τους πρωτοστάτες της παρασυναγωγής όλων των παρατάξεων. Να μην κάνουν ορθόδοξη μετάληψη παρασυνάγωγης κοινωνίας, αλλά ορθόδοξη μετάληψη ορθόδοξης κοινωνίας από Ιερείς και Επισκόπους με Αποστολική Διαδοχή, σύμφωνα την κανονικότητα και το Δίκαιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 
Τα Άγια μυστήρια οι ορθόδοξοι πρέπει να τα λαμβάνουμε από ορθόδοξους και όχι από αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους, για να μην καταδικαστούμε μαζί τους. Τα μυστήρια των αιρετικών, σχισματικών και παρασυνάγωγων είναι έγκυρα εάν δεν έχουν καταδικαστεί, αρκεί να έχουν κανονικές χειροτονίες με Αποστολική Διαδοχή. Εάν καταδικαστούν από Αγία και όχι ληστρική Ορθόδοξη Σύνοδο, τότε τα μυστήρια τους  είναι άκυρα. Η εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους είναι πορεία προς την κόλαση και χωρίς να έχουν καταδικαστεί, για όλους αυτούς που γνωρίζουν. Ο κολάσιμος μολυσμός μεταδίδεται από την εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς, σχισματικούς και παρασυναγώγους και όχι από την εγκυρότητα των μυστηρίων. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε τα μυστήρια του Θεού από ορθόδοξους και όχι από κακόδοξους, για να μην καταδικαστούμε μαζί τους. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ.

1) ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

2) ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΣΧΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

3) ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ :

1) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1833.

2) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1924.

3) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ Γ.Ο.Χ. ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1935.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ :

1) ΤΗΣ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

2) ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ 

3) ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ :

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ

ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΠΛΑΝΕΣ :

1) ΤΗΣ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

2) ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

3) ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΕΣ

ΤΟ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΛΛΙΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ :    

1) ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

2) ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

3) ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Γ.Ο.Χ.

1) Αν αφαιρεσουμε απο την Εκκλησια της Ελλαδος τους αιρετικους οικουμενιστες και ολους αυτους που συγκοινωνουν μαζι τους θα μεινουμε μονο οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι.

Αυτο το πετυχαινουμε με την αποτειχιση και την διακοπη μνημοσυνου και κοινωνιας απο την αιρεση των οικουμενιστων επισκοπων.

Δηλαδη περναμε απο το καινοτομο πληρωμα των αιρετικων οικουμενιστων της Εκκλησιας της Ελλαδος, στο Ακαινοτομητο πληρωμα των Ορθοδοξων Χριστιανων της Εκκλησιας της Ελλαδος.

Δηλαδη παμε στην Εκκλησια της Ελλαδος πριν απο το 1833 και πριν απο την αρχη της υπερ - παν - αιρεσης των οικουμενιστων επισκοπων.

2) Αν αφαιρεσουμε απο την Εκκλησια της Ελλαδος τους νεο - ημερολογιτες σχισματικους οικουμενιστες και ολους αυτους που συγκοινωνουν μαζι τους θα μεινουμε μονο Ορθοδοξοι Χριστιανοι με το παλαιο ημερολογιο.

Αυτο το πετυχαινουμε παλι με την αποτειχιση και την διακοπη κοινωνιας  με τους σχισματικους οικουμενιστες επισκοπους κρατωντας το παλαιο ημερολογιο.

Δηλαδη παλι περναμε απο το καινοτομο πληρωμα των νεο - ημερολογιτων σχισματικων οικουμενιστων της Εκκλησιας της Ελλαδος στο Ακαινοτομητο πληρωμα των Ορθοδοξων Χριστιανων παλαιο - ημερολογιτων της Εκκλησιας της Ελλαδος.

Δηλαδη παμε στην Εκκλησια της Ελλαδος  πριν απο την αρχη του νεο - ημερολογιτικου σχισματος του 1924 των οικουμενιστων επισκοπων.

Αυτη ειναι η  Εκκλησια της Ελλαδος χωρις την κοινωνια της  υπερ - παν - αιρεσεως και του νεο - ημερολογιτικου σχισματος των οικουμενιστων.

3) Αυτη η Εκκλησια της Ελλαδος δεν εχει εκκλησιαστικη κοινωνια με καμια παλαιο - ημερολογιτικη ιεραρχια, συνοδο και παραταξη παρασυναγωγης των λεγομενων Γ.Ο.Χ.

Αυτη ειναι η Εκκλησια της Ελλαδος και πριν απο την αρχη της πρωτης παρασυναγωγης παραταξης επισκοπων του  1935.

Οσοι αποτειχιστουν και διακοψουν το μνημοσυνο και την κοινωνια με την παρασυναγωγη των παραταξιακων επισκοπων, εαν εχουν κανονικη αποστολικη διαδοχη και αφου κρατανε το παλαιο ημερολογιο, μπορουν να βρισκονται και αυτοι μεσα σε αυτη την Εκκλησια της Ελλαδος, την παλαια, την κανονικη και την νομιμη που ηδη υπηρχε.

Αφου αφαιρεσουμε  και την παρασυναγωγη ολων των παραταξεων Γ.Ο.Χ. εχουμε την Εκκλησια της Ελλαδος μακρια απο τις τρεις πλανες της εποχης μας.

Οι επισκοποι ολων  των ιεραρχιων, συνοδων και παραταξεων παρασυναγωγης των Γ.Ο.Χ. εαν θελουν να ερθουν σε αυτη την Εκκλησια της Ελλαδος που παει με το παλαιο ημερολογιο,  χωρις να εχει κοινωνια με τους αιρετικους και σχισματικους νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες, και εαν εχουν κανονικη αποστολικη διαδοχη, πρεπει να καταβιβαστουν στο βαθμο του πρεσβυτερου, διοτι πηραν αντικανονικα και παρανομα την αρχιεροσυνη, επειδη βρισκοντουσαν μεσα σε παρασυναγωγη, ενω οικονομικα μπορουσαν να παρουν μονο την ιεροσυνη για τις αναγκες των μυστηριων, αφου επρεπε να αγωνιζονται ως αποτειχισμενοι κατα των οικουμενιστων μεσα σε αυτη την Εκκλησια της Ελλαδος.

Αυτη η Εκκλησια της Ελλαδος που λεμε ειναι σημερα γνωστη ως ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Σε αυτο το πληρωμα της Εκκλησιας της Ελλαδος σημερα δεν υπαρχει επισκοπος.

Μακαρι να βγουν επισκοποι.

Εαν θελουν να ερθουν σε αυτη την Εκκλησια της Ελλαδος επισκοποι απο το καινοτομο πληρωμα των αιρετικων νεο - ημερολογιτων σχισματικων οικουμενιστων, πρεπει να αποτειχιστουν απο την κοινωνια της υπερ - παν - αιρεσεως και του  νεο - ημερολογιτικου σχισματος ολων των συνεπισκοπων τους, ειτε βρισκονται στο  καινοτομο πληρωμα  της Εκκλησιας της Ελλαδος, ειτε σε ολα τα αλλα καινοτομα πληρωματα των Ορθοδοξων Τοπικων Εκκλησιων, και να γυρισουν με το παλαιο ημερολογιο.

Ετσι θα εχουμε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ χωρις την υπερ - παν - αιρεση των οικουμενιστων.

Ετσι θα εχουμε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  με το παλαιο ημερολογιο, χωρις το νεο - ημερολογιτικο σχισμα των οικουμενιστων.

Ετσι θα εχουμε την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και οχι καποια παραταξη ιεραρχιας και  συνοδου παρασυναγωγης Γ.Ο.Χ. 

ΑΥΤΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΚΡΑ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ  Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΝΕΣ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ. ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ.
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ.
Τόσα χρόνια βλέπουμε ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στους οικουμενιστές και τους παραταξιακούς. Στην παρασυναγωγή όλων των συνόδων γνωρίζουν πολύ καλά και λένε την αλήθεια για το άλλο άκρο ότι έχει πέσει στην αίρεση του οικουμενισμού: δηλαδή είναι αιρετικοί οι ορθόδοξοι που έχουν κοινωνία με τους πρωτοστάτες του.....
οικουμενισμού πατριάρχες και αρχιεπισκόπους επειδή αναγνωρίζουν ομολογούν και κοινωνούν με όλο το παγκόσμιο συνοθύλευμα των αιρέσεων, των αντιχρίστων,των μασόνων και των σατανιστών. Επίσης πολύ καλα λένε ότι είναι και σχισματικοί οι οικουμενιστές αφού το θέμα του ημερολογίου διέκοψε την ενότητα της Μίας Εκκλησίας. Μέχρι εδώ τα λένε πολυ καλά. Γιατί όμως δεν βλέπουνε τον εαυτό τους που έχουνε δημιουργήσει καινούριες οργανωμένες συνόδους-Ιεραρχίες και Εκκλησίες παράλληλες ως προς την Μία Εκκλησία; Δεν βλέπουνε ότι ανήκουν σε παρασυναγωγή κοινωνόντας με τους πρωτοστάτες της παρασυναγωγής, ενώ έπρεπε να βρίσκονται απότειχισμένοι από τους οικουμενιστές εντός του Σώματος της ομολογίας Της Μίας Ορθοδόξου Εκκλησίας; Οπως και οι κοινωνοί της αιρέσεως και του σχίσματος λένε την αλήθεια για το άλλο άκρο ότι έχει δημιουργήσει παρασυναγωγή με καινούριες χειροτονίες επισκόπων δημιουργία μητροπόλεων και κατασκευή συνόδων παράλληλων ως προς την Μία Εκκλησία. Αυτά τα γνωρίζουν καλά και λένε την αλήθεια αλλά γιατί δεν βλέπουν τον εαυτό τους ότι κοινωνούν με όλο το μολυσματικό, μασονικό και σατανικό παγκόσμιο συμβούλιο των αιρετικών μέσω των οικουμενιστών πατριαρχών και αρχιεπισκόπων; Δεν γνωρίζουν ότι σχίζουν την ενότητα της Μίας Εκκλησίας και γίνονται σχισματικοί αφού ακολουθούν τους πρωτοστάτες του νεο-ημερολογίτικου σχίσματος του οικουμενισμού; Έτσι λοιπόν τα δύο άκρα λένε την αλήθεια μόνο για τους άλλους και όχι για τον εαυτό τους. Ενώ το κάθε άκρο έχει το δοκάρι μπροστά του πολεμάει να βγάλει από τους άλλους το δοκάρι. Υπάρχουν όμως και καλοπροαίρετοι που έχουν διακόψει την κοινωνία της κακοδοξίας της πλάνης και της διαστροφής των δύο άκρων. Μόνο αυτοί αγωνίζονται κανονικά νόμιμα και θεάρεστα. Είνα όλοι αυτοί που τιμούν και σέβονται στην πράξη την τάξη της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει: εάν οι επίσκοποι, οι κληρικοί, οι μοναχοί και οι λαϊκοί των δύο άκρων έκαναν υπακοή στην πράξη τους κανόνες του Παναγίου Πνεύματος και εφάρμοζαν την πρακτική των Αγίων Πατέρων τότε θα βρισκόντουσαν αυτόματα στο διαχρονικό πλήρωμα της ομολογίας της Μίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.
Οι επίσκοποι όλων των συνόδων παρασυναγωγής έχουν ασφαλίσει τους αιρετικο-σχισματικούς οικουμενιστές επισκόπους στους πατριαρχικούς, αρχιεπισκοπικούς και μητροπολιτικούς θρόνους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το ίδιο....
μασονικό σατανικό κέντρο πλασάρει τους επισκόπους του οικουμενισμού και των παρατάξεων.
 Λένε με τα έργα τους οι οικουμενιστές επίσκοποι:
ότι όσο οι παραταξιακοί συνάδελφοι μας, αφού δημιούργησαν τις συνόδους των Γ.Ο.Χ., συντηρούν τις Εκκλησίες τους προσπαθώντας να βάλουν τρικλοποδιά στους πιστούς, μαζεύοντας πολλούς από τους αντιδρώντες του οικουμενισμού στις παρατάξεις τους, τόσο εμείς θα δουλεύουμε για τον οικουμενισμό και εφόσον είναι συνέταιροι και σύμμαχοι μας, φυσικά και δεν θέλουν να μας καταδικάσουν, διότι γι' αυτό έκαναν καινούριες εκκλησίες και δεν βρίσκονται στο Ακαινοτόμητο Πλήρωμα, που αγωνίζεται με σκοπό να συγκροτήσει Αγία Σύνοδο για να μας καταδικάσει. 
Ενώ οι παραταξιακοί επίσκοποι λένε με τα έργα τους ότι:
κάναμε καινούριες εκκλησίες για να εμποδίζουμε τους πιστούς να πάνε στο Ακαινοτόμητο Πλήρωμα, γιατί έτσι και καταδικάσει τον οικουμενισμό το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα, αφού πρώτα συγκροτηθεί, τότε πως θα δικαιολογήσουμε την ύπαρξη των δικών μας Εκκλησιών, αφού χωρίς την ύπαρξη των συνεταίρων και συμμάχων μας οικουμενιστών δεν μπορούμε να υπάρχουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να σαμποτάρουμε τους πιστούς και να τους μπερδέψουμε, ώστε να μην πάνε στο Ακαινοτόμητο Πλήρωμα που αγωνίζεται μέχρι και για να καταδικάσει τους συναδέλφους μας οικουμενιστές, γιατί μετά αφού τους καταδικάσει και έρθει ξανά η κανονικότητα στην Εκκλησία, τότε θα γίνουμε ρεζίλι επειδή θα μας λένε να η Μία Εκκλησία που θέλετε χωρίς την αίρεση και το σχίσμα του οικουμενισμού, άρα ποιος ο λόγος της υπάρξεως των Εκκλησιών σας; 
Γι' αυτό και το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα των αποτειχισμένων, όταν το επιτρέψει ο Άγιος Θεός και συγκροτηθεί, εκτός από τους οικουμενιστές θα καταδικάσει και τους παραταξιακούς, αφού και αυτοί είναι υπόδικοι μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου. 
Αυτό το σατανικό και μασονικό ζευγάρι οικουμενιστών και παραταξιακών κάνει όλη την ζημιά στην Εκκλησία. Η μοναδική υποχρεωτική ακριβής και κανονική πράξη είναι η αποτείχιση από τους υπόδικους καινοτόμους και κακοδόξους των δύο άκρων μέχρι να συγκροτήσουμε Αγία Σύνοδο για να τους καταδικάσουμε και για να επιστρέψει η κανονική τάξη στην Εκκλησία.

Τον Αγιο Βασιλεα Ιωαννη που αναμενουμε συμφωνα με τις προφητειες, δεν εχει καμια σχεση με τον Αγιο Ιωαννη τον Βατατζη απο το Διδυμοτειχο. Ο Βασιλιας Ιωαννης για τον οποιο μιλανε οι προφητειες δεν ειναι ο Αγιος Ιωαννης ο Βατατζης.Τον Αγιο  Βασιλεα   Ιωαννη  που αναμενουμε συμφωνα με τις προφητειες,  δεν εχει καμια σχεση με τον  Αγιο Ιωαννη τον Βατατζη απο το Διδυμοτειχο.
Ο Βασιλιας Ιωαννης για τον οποιο μιλανε οι προφητειες δεν ειναι ο Αγιος Ιωαννης ο Βατατζης.
Προφητεια Αγιου Μεθοδιου :
.................φορων πενιχρα............
..............συνησατε αυτον Βασιλεα............
Λεει η προφητεια καθαρα οτι φορα φτωχικα ρουχα.
Ο αγιος Ιωαννης ο Βατατζης φορουσε βασιλικα ρουχα και μεσα στον ταφο.
Ανακηρυξατε αυτον Βασιλια λεει η προφητεια,
ενω ο Αγιος Ιωαννης ο Βατατζης ητανε Βασιλιας.
Προφητεια Αγιου 98 ετων :
................και τον ειρηνικον στεψει βασιλεα............
..............δωσει δε αυτω το σκηπτρον και το ξιφος..............
...............και εις τον μεγαν ναον της Αγιας Σοφιας απαγαγοντες, στεκουσιν Αυτον Βασιλεα.
Λεει καθαρα η προφητεια οτι και στο μεγα ναο της Αγιας Σοφιας θα τον φερουν και θα καταστησουν αυτον Βασιλια.
Προφητεια Αγιου Ανδρεου κατα Χριστον σαλου:
Εν γαρ ταις εσχαταις ημεραις αναστησει ο Θεος Βασιλεαν απο πενιας.
Το λεει πεντακαθαρα η προφητεια του Αγιου Ανδρεα οτι στις εσχατες μερες θα αναδειξει ο Θεος Βασιλεα απο τη φτωχεια.
Ο Αγιος Ιωαννης ο Βατατζης ητανε και  κοιμηθηκε Βασιλιας.
Λογος του αυτου Λεοντος, περι του θρυλουμενου πτωχου και εκλεκτου βασιλεως του κατοικουντος εν τω πρωτω ακρω της Βυζαντιδος.
Το λεει πολυ καθαρα η επικεφαλιδα :
Λογος του Λεοντος για τον θρυλουμενο φτωχο και εκλεκτο βασιλια που κατοικει στο πρωτο ακρο του Βυζαντιου.
Λεει λοιπον :
Ον εδιωξαν οι ανθρωποι εκ της αυτου οικιας και δεδωκασιν την στρωμνην αυτου εν ταις νησοις, πλεοντα και αλιευοντα εβδομηκοστον χρονον................
Λεει λοιπον : Αυτον τον εδιωξαν οι ανθρωποι απο το σπιτι του και εδωσαν το στρωμα του στα νησια, να πλεει και να ψαρευει στον εβδομηκοστο χρονο.................
Λεει λοιπον : ..............το ειδος αυτου γυναικειον..................
Λεει καθαρα οτι δεν εχει γενεια ο Βασιλιας Ιωαννης ενω ο Αγιος Ιωαννης ο Βατατζης ειχε γενεια πως βλεπουμε και στην εικονα του που τον αγιογραφουνε με γενεια.
Λεει πιο κατω παλι :
..................πηνης κεκαθαρμενος και ρακη ενδεδυμενος δια το μη χρησιμευειν....................
Λεει δηλαδη : ...............οτι ειναι εξαγνισμενος απο πεινα και ντυμενος κουρελια γιατι ασκητευει.......................
Ολα ειναι δηλαδη αντιθετα απο τον Αγιο Βασιλεα Ιωαννη Βατατζη.
Λεει ξανα : ............,...αγενειος................
Δηλαδη : ............χωρις γενεια........................
Λεει παλι : Ον εδοκουν οι ανθρωποι ουδεν οντες οντα και ουδεν χρησιμευοντα, και επιθησει επι την κορυφην αυτου, και χρισει αυτον τον ελαιον τα τελη των ημερων. Ος γραφησεται ηλειμμενος..............
Λεει δηλαδη : Αυτον, οι ανθρωποι που υπηρχαν, τον θεωρουσαν τιποτα και αχρηστο και θα επιθεσει στην κορυφη του και θα τον χριση με λαδι στο τελος των ημερων. Αυτος θα αναγραφη χρισμενος ( αλειμμενος).............................
Πιο κατω παλι : ..................
και κηρυξει τον Αγιον αυτου ηλειμμενον, τον χρησμον και αχρηστον, τον πτωχον και απειροβιον, τον ελεουντα και ιλεουμενον, τον γυμνον και βυσσινα φορουντα,....................
......... ο προκαταρξας και εις ουδεν χρησιμευων,....................................ο εκ μητρας δουκικης και εκ γενους βασιλικου καταγομενος, ......................και εν τη ταξει πεφυκεν Ιλλουστριος, ......................ο προκαταρξας και μηδεν χρηματισας ον εξουθενουσιν οι ανθρωποι ως νεκρον οντα και μηδεν χρησιμευοντα....................
....Ος εστιν ηλειμμενος ζωην γαστρος ελαιου αγιου αυτου......
Ποσο καθαρα τα λεει : .......................... ..θα κηρυξει τον Αγιο αυτου χρισμενο, τον προφητευομενο και μη χρησιμοποιουμενο, τον φτωχο και αποκοσμο, τον ελεουντα και ελεουμενο, τον γυμνο και βυσσινι φορουντα ( δικαιωματα αγιου), ...............................  ο πρωην αρχων και μη κυβερνησας,...................ο απο μητρα δουκισσας και γενους βασιλικου καταγομενος..............
στην ταξη ανωτατου αυτοκρατορικου αξιωματος,......
ο πρωην ηγετης και μη ηγηθεις, τον οποιον οι ανθρωποι εξουθενωσαν σαν να ειναι νεκρος και σε τιποτα χρησιμος.................και θα χρισει αυτον με το λαδι..............
Πιο κατω παλι : ..............και αναβιβασαντες αυτον εφ' υψηλου τοπου, καλεσουσιν αυτον Βασιλεα...........
.............και θα ανεβασουν αυτον σε υψηλο μερος και θα τον αποκαλεσουν βασιλια..............
Ειδατε ποσσες   διαφορες εχουν μεταξυ τους ο  προφητευομενος Αγιος  Βασιλιας Ιωαννης με τον Αγιο Ιωαννη τον Βατατζη ?????????
Καμια σχεση δεν εχουν τα χαρακτηριστικα των προφητειων που αναφερονται για τον Βασιλια Αγιο Ιωαννη με τον Αγιο Ιωαννη τον Βατατζη.
Η βιβλιογραφια ειναι απο το βιβλιο του Γεωργιου Τελειωνη
.........Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ........

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ. Κοιταξτε την μεγαλη διαστροφη που εκαναν στα λογια της Θειας Λειτουργιας οι μασονοι πατριαρχες και αρχιεπισκοποι του σατανα. Ενω το κειμενο της Θειας Λειτουργιας του εν Αγιοις Πατρος Ημων Ιωαννου του Χρυσοστομου γραφει :


ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ.

Κοιταξτε την μεγαλη διαστροφη που εκαναν στα λογια της Θειας Λειτουργιας  οι μασονοι πατριαρχες και  αρχιεπισκοποι του σατανα.

Ενω το κειμενο της Θειας Λειτουργιας του εν Αγιοις Πατρος Ημων Ιωαννου του Χρυσοστομου γραφει :

Ο Διακονος λεγει.

Εν Ειρηνη του Κυριου δεηθωμεν.

Υπερ της ανωθεν ειρηνης........

Υπερ της ειρηνης του συμπατος κοσμου.............

Υπερ του αγιου Οικου τουτου.........

Υπερ των ευσεβων και Ορθοδοξων Χριστιανων...........

Υπερ του Αρχιεπισκοπου ημων..........

Και ενω μετα ητανε οι δυο παρακατω ευχες :

1)  Υπερ των ευσεβεστατων και Θεοφυλακτων βασιλεων ημων, παντος του παλατιου και του στρατοπεδου αυτων, του Κυριου δεηθωμεν.

2)  Υπερ του συμπολεμησαι και υποταξαι υπο τους ποδας αυτων, παντα εχθρον και πολεμιον, του Κυριου δεηθωμεν.

Αυτοι λοιπον ξηλωσαν απο την φυλλαδα της Θειας Λειτουργιας αυτες τις δυο ευχες και προσθεσανε μια δικη τους ευχη που λεει :

(Υπερ του ευσεβους ημων Εθνους,

"ΠΑΣΗΣ  ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝ ΑΥΤΩ",

  του κατα ξηραν θαλασσαν και αερα φιλοχριστου ημων στρατου, του Κυριου δεηθωμεν).

Δηλαδη με αυτην την πορνικη και βλασφημη μνημονευση να μνημονευονται με το ζορι ολες οι πολιτικες αρχες και εξουσιες, των Ελληνων ειτε ειναι  αντιχριστοι, ειτε ειναι βλασφημοι, ειτε ειναι πλανεμενοι,  ειτε ειναι κακοδοξοι, ειτε ειναι  μασονοι, ειτε ειναι  σατανιστες, ειτε ειναι  μαγοι, ειτε ειναι αιρετικοι  οικουμενιστες.

Και οι καημενοι οι πιστοι συμφωνουν και συμετεχουν και αυτοι και ακολουθουν χωρις να αντιδρουν και χωρις να διαμαρτυρονται.

Προβατα οι πιστοι  που σφαζονται απο την  δικη τους βλακεια.

Οταν ακουει ο Θεος να μνημονευονται μεσα στην Θεια Λειτουργια εκτος απο την αιρετικη ηγεσια της Εκκλησιας και ολες οι αιρετικες λαικες ηγεσιες,  οι μασονοι οι σατανιστες, και ολοι οι διεστραμενοι και αρρωστοι πολιτικοι αδιακριτως απο τους πιστους στις Εκκλησιες και στα μοναστηρια τοτε και ο Θεος επιτρεπει  ολους αυτους να καταστρεφουν και να ριμαζουν  ψυχικα και σωματικα του  Ελληνες ορθοδοξους,  διοτι την καταστροφη τους την ζητανε απο τον Θεο με δεησεις μονοι τους, οι ιδιοι, οι λεγομενοι ορθοδοξοι χριστιανοι κληρικοι μοναχοι και λαικοι σημερα.
Ενω ο Χριστος μας εδωσε οπλα για αυτες τις περιπτωσεις.
Και οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι δεν τα χρησιμοποιουν.
Υπαρχουν στις Αγιες Οικουμενικες και Τοπικες Συνοδους της Μιας Ορθοδοξου Ανατολικης Εκκλησιας οι Ιεροι  Κανονες,  οι Αποτειχισεις, τα Αναθεματα, οι Αφορισμοι και οι Καθαιρεσεις.
Γιατι μας τα εδωσε ο Θεος για να τα κρυβουμε στα ντουλαπια ?????????????????????????????
Δεν κοβουμε κοινωνια μονο με τους αιρετικους εκκλησιαστικους ηγετες, αλλα και με τους λαικους πολιτικους αιρετικους ηγετες πασης αρχης και εξουσιας.

Ειναι γραμμενα για να διαβαζονται απο τους λειτουργους στα δυπτιχα και στις δεησεις στην Θεια Λειτουργια :

...........υπερ των πιστοτατων και φιλοχριστων ημων βασιλεων, παντος του παλατιου και του στρατοπεδου αυτων.  Δος αυτοις, Κυριε, ειρηνικον το βασιλειον, ινα και ημεις, εν τη γαληνη αυτων, ηρεμον και ησυχιον βιον διαγωμεν, εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι.

Εαν αγαπουσαμε πραγματικα τους εχθρους της πιστεως εκκλησιαστικους και πολιτικους αρχοντες επρεπε να βαλουμε σε ισχυ ολα αυτα τα Αγιο-Πνευματικα οπλα, αρχιζοντας με την Αποτειχιση απο την κοινωνια τους.
Ο Αγιος Τριαδικος Θεος μας εδωσε ολα αυτα τα οπλα που τα χρησιμοποιησαν παρα πολλες φορες ολοι οι Αγιοι Πατερες των Ιερων Συνοδων  στην ιστορια : Αποτειχιση, Αφορισμο, Καθαιρεση και Αναθεμα για να ασφαλιζομαστε οι Ορθοδοξοι μεσα στην Εκκλησια κοβοντας κοινωνια με τους διεστραμενους και αρρωστους στην πιστη, αλλα και για να χτυπηθουν απο τον σατανα ολοι οι κακοδοξοι και οι πλανεμενοι με σκοπο να γυρισουν  μετανοημενοι μεσα στην Εκκλησια.
Γιαυτο πρεπει οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι να χρησιμοποιουμε τα Αγιο-Πνευματικα οπλα που μας εδωσε ο Αγιος Θεος αμα θελουμε να μην καταστραφουμε ψυχικα και σωματικα απο τους εχθρους της πιστεως, εκκλησιαστικους και πολιτικους αρχοντες, αλλα και για να μετανοησουν και αυτοι.

βιβλιογραφια :

1)  Η Θεια Λειτουργια,   περιεχουσα τον εσπερινον, τον ορθρον, την προσκομιδην, τας τρεις λειτουργιας Ιωαννου του Χρυσοστομου, Βασιλειου του Μεγαλου και των προηγιασμενων,    ως και πολλα αλλα χρησιμα εις τους Ιερεις και Διακονους.   Επιμελεια  Νικ.
Παπαδοπουλου.    Πρεσβυτερου εφημεριου  Αγιου  Γεωργιου  (Καρυτση).  Εκδοτης  Βασ. Σαλιβερος. Εκδοσις νεα  Γ. Καρυοφυδη.

2)  Θεια  Λειτουργια Αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου 
Το πρωτοτυπο κειμενο με νεο-ελληνικη αποδοση του μακαριστου Μητροπολιτου Σερβιων και Κοζανης Διονυσιου (κοιμ.1998).
Διπτυχα και δεησεις.