9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΟΙ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ  ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗΤΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ

Το αληθες των προλεχθεντων καταφαινεται δια της Αγιας Ζ' Οικουμενικης Συνοδου, οτε ο Προεδρος Αυτης Αγιος Ταρασιος ειπεν : "δεχομεθα τους απο αιρετικων χειροτονηθεντας" μεχρι Συνοδικης κρισεως της αιρεσεως τουτων. "Εαν δε Συνοδικη εκφωνησις (αποφασις) γενηται και ομονοια των Εκκλησιων επι Ορθοδοξια" και κατα της αιρεσεως, τοτε "ο τολμων απο βεβηλων αιρετικων χειροτονεισθαι, τη καθαιρεσει υποπεσειται. Η Αγια Συνοδος ειπεν αυτη δικαια κρισις" (Μ. 12,

ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ......

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α.Δ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ "ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ " ΑΘΗΝΑΙ 1985 - Σελ 808 -815
   
"Ενστασις καί ενωσις έν τη έκκλησιολογία τών Πατέρων

Μεταξύ έορτολογικής καινοτομίας καί κακοδοξίας περί άκύρων Μυστηρίων, ίσταται ή άκαινοτόμητος καί ορθόδοξος οδός του Κυρίου τής ’Εκκλησίας Ίησου Χρίστου. Αύτη δεικνύεται εις τούς άνθρώπους προς σωτηρίαν διά τών 'Αγίων τής Μιας 'Αγίας Καθολικής (’Ορθοδόξου) καί Άποστολικής Εκκλησίας. 
’Ανευρίσκεται δε εις τήν διδαχήν τών άγιων Πατέρων, οιτινες είναι οί άσφαλείς διδάσκαλοι καί οδηγοί τής έν Χριστώ σωτηρίας πάντοτε, μάλιστα δε εις τούς έσχατους τούτους καιρούς τής άντιχρίστου άποστασίας. «Ούδέν γάρ» έστιν, «ο μή είρήκασιν (έχουσιν εΐπει) οί Πατέρες» 6156. Κατωτέρω έκτίθενται αί κατά τούς Πατέρας έκκλησιολογικαί θέσεις Ιεράρχου τής ορθοδόξου ένστάσεως, ώς αύται έδημοσιεύθησαν προσφάτως.

«Έ κ κ λ η σ ί α καί α ί ρ ε σ ι ς. Πιστεύομεν εις «Μίαν 'Αγίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Εκκλησίαν» 6157. «Μία» είναι «ή ’Εκκλησία, έν ούρανοίς, ή αυτή καί έπί γής» 6158, «καν έκ διαφόρων τόπων προσαγορεύηται (όνομάζηται)» 6159, ώς π.χ. Εκκλησία «τής Γαλατίας»6160, «έν Έφέσω» Εκκλησία 6161, έν Έλλάδι Εκκλησία. «Είς» είναι ό «Κύριος» τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος. «Μία» είναι ή «πίστις» τής Εκκλησίας, ή Όρδοδοξία των θεοπνεύστων ’Αποστόλων, των 'Αγίων Οικουμενικών Συνόδων καί τών δεοφόρων Πατέρων. «Έν» είναι το σωτήριον «Βάπτισμα» 6162, το ορθόδοξον Βάπτισμα «εις το όνομα του Πατρός καί τού Υιου καί του 'Αγίου πνεύματος» 6163

Ή καθ’ ολου Όρδόδοξος Εκκλησία είναι αλάθητος καί αήττητος. «Καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» 6164, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Οί Χριστιανοί, όμως, καί αί κατά τόπους Έκκλησίαι είναι δυνατόν να ήττηθούν έν πίστει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να νοσήσουν πνευματικώς καί να ΐδη τις «νόσημα έν τώ σώματι τής Εκκλησίας «πεφυτευμένον», ως λεγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσοστομος 6165. Να διαιρεθούν οί Χριστιανοί καί να έμφανισθούν εις τάς Εκκλησίας «σχίσματα», ως γράφει ό ’Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους 6166. Είναι δυνατόν αί τοπικαί Έκκλησίαι να καταπέσουν εις την αίρεσιν, όπως συνέβη μέ την πάλαι ποτέ Όρδόδοξον Δυτικήν Εκκλησίαν, ή οποία κατέρρευσεν εις τάς μεγάλας αιρέσεις τού Παπισμού καί τού Προτεσταντισμού, τελευταίως δε καί εις την παναίρεσιν τού Οίκουμενισμοΰ.

Αί πνευματικαί νόσοι έν τή Εκκλησία θεραπεύονται, ή διά μετάνοιας, ή διά κρίσεως. Μέχρι τής άποβολής τού αιρετικού, τού σχισματικού καί τού άμαρτάνοντος, εϊτε παρά τής Εκκλησίας, εΐτε παρά Κυρίου, προφανώς, ή γνώμη τού πιστού δεν δύναται νά άντικαταστήση την καταδικαστικήν άπόφασιν τής Εκκλησίας καί τού Κυρίου Αύτής Ιησού Χριστού, έστω καί αν ή άκριτος κατάστασις παραταθή μέχρι τής δευτέρας παρουσίας. Ώς γνωστόν ή Εκκλησία «ώμοιώδη» έν τή Γραφή προς άγρόν έχοντα «σίτον» καί «ζιζάνια» 6167, συμφώνως προς την θείαν καί έκκλησιαστικήν οικονομίαν.

Νοσούντα μέλη τής Εκκλησίας νοούνται οί πλανώμενοι μεν περί την όρδόδοξον πίστιν καί άμαρτάνοντες, μη κριθέντες δε είσέτι έκκλησιαστικώς. Τών άκριτων τούτων μελών τά Μυστήρια, κατά την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον, είναι ισχυρά, καθ’ ότι ταύτα, ώς π.χ. ή «χειροτονία» «έκ τού Θεού έστιν», 'οπως είπεν ο πρόεδρος ταυτης άγιος Ταρασιος 6168. Αντιθέτως, αι τυχόν ποιναί τών κηρυττόντων αίρεσιν κατά τών Όρδοδόξων ένισταμένων είναι έκκλησιαστικώς άκυροι καί άνυπόστατοι, «άφ’ ού τοιαύτα κηρύττειν ήρξαντο», ώς γράφει ο άγιος Κελεστίνος Ρώμης καί έδέχδη ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος 6169. Δηλαδή, άπό τής στιγμής πού ούτοι ήρχισαν νά κηρύττουν αιρετικά.

Έ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ι  και  έ ν ω σ ι ς. Οί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν εύαγγελικόν και κανονικόν δικαίωμα νά άποτειχισθούν, δηλαδή νά διακόψουν την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν καί το μνημόσυνον του Επισκόπου, οστις κηρύσσει «αϊρεσιν» «δημοσία» «καί γυμνή τή κεφαλή επ’ Εκκλησίας» 6170, ή κατηγορείται, ότι σφάλλει άμετανοήτως «έν εύσεβεία καί δικαιοσύνη», ώς λέγει ό ΛΑ' Άποστολικός Κανών 6171. Δηλαδή, όταν πράττη «παρά το καθήκον καί δίκαιον», όπως ερμηνεύει ο κανονολόγος Ζωναράς 6172. Εάν ό Επίσκοπος καί ό Κληρικός, λέγει ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, είναι «πονηρός» «πίστεως ένεκεν, φεύγε αύτόν καί παραίτησαι, μη μόνον αν άνθρωπος ή (είναι), άλλά καν άγγελος εξ ούρανοΰ κατιών (κατελθών) » 6173.

Οί κανονικώς άποτειχιζόμενοι 'Ορθόδοξοι, συμφώνως. προς τούς Ιερούς Κανόνας, δεν ύπόκεινται «τή κανονική έπιτιμήσει», ήτοι δεν τιμωρούνται κανονικώς, άλλά είναι άξιοι καί έκκλησιαστικής «τιμής», «πρεπούσης» «τοις Όρθοδόξοις (εις τούς ’Ορθοδόξους)». Ούτοι τιμώνται ώς άξιοι ’Ορθόδοξοι, διότι «ου σχίσματι την ένωσιν τής Εκκλησίας κατέτεμον, άλλά», τούναντίον, άπό «σχισμάτων καί μερισμών την ’Εκκλησίαν έσπούδασαν ρύσασθαι (νά σώσουν)» 6174. Δηλαδή, όχι «σχίσμα κατά τής Έκλησίας έποίησαν, άλλά μάλλον» άπό «σχισμάτων την Εκκλησίαν άπήλλαξαν, οσον το έπ’ αύτοίς», ήτοι όσον έξαρτάται άπό αύτούς, έρμηνεύει πάλιν ό Ζωναράς 6175. Ό κηρύττων αίρεσιν καί είσάγων εις την ’Εκκλησίαν καινοτομίαν διαιρεί την ’Εκκλησίαν καί καταλύει την ένότητα ή ένωσιν ταύτης. Ό ένιστάμενος κατ’ αύτου ή άποτειχιζόμενος σπουδάζει νά σώση την ένωσιν ή ένότητα τής Εκκλησίας. Σκοπός τής ένστάσεως καί άποτειχίσεως είναι ή κατα- πολέμησις τής αίρέσεως, ή ύπεράσπισις τής ορθοδόξου πίστεως καί ή διάσωσις τής ένότητος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι τής Όρθοδοξίας.

Ή οίκουμενιστική διαίρεσις τής Εκκλησίας. Ή έν Έλλάδι Εκκλησία είναι σήμερον, δυστυχώς, διηρημένη καί άσθενουσα. Το έτος 1924 σκοτειναί δυνάμεις την διήρεσαν διά τής έορτολογικής καινοτομίας τών δέκα τριών ημερών. Ή καινοτομία αΰτη ομοιάζει προς την καινοτομίαν τής αίρέσεως τής Είκονομαχίας. Ή είκονομαχική αιρεσις ένεφανίσθη ώς κατάργησις των ιερών εικόνων. Δεν «άνεφέρετο» όμως «μόνον εις την προσκύνησήν των εικόνων, άλλ ήτο εύρυτέρα θρησκευτική και εκκλησιαστική μεταρρύθμισις» (812). Ήτο, άληΘώς, «μεταστοιχείωσις τών άπάντων άύεωτάτη», ώς τήν χαρακτηρίζει ό άγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης 6176. Και ή σημερινή έορτολογική καινοτομία παρουσιάζεται ώς άθώα δήθεν χρονική άλλαγή. Καί όμως, αυτή είναι έκδήλωσις και άφετηρία τής αίρέσεως του Οίκουμενισμού. Δεν είναι άπλώς εύρυτέρα θρησκευτική καί εκκλησιαστική μεταρρύθμισις, άλλα οίκουμενιστική καινοτομία, μέχρις άφομοιώσεώς τής ’Ορθοδοξίας υπό των αιρέσεων καί υποταγής των ’Ορθοδόξων εις τον άντίχριστον αίρεσιάρχην Πάπαν. Είναι, όντως «άνατροπή τού παντός μέχρι του ’Αντίχριστου» 6177, όπως γράφει πάλιν ό αύτός άγιος διά τήν μοιχειανικήν αί'ρεσιν, ή οποία καταλύει τον νόμον του Θεού, όπως καί ή παναίρεσις τού Οίκουμενισμοϋ.

Διά τής έορτολογικής καινοτομίας, οί ’Ορθόδοξοι διηρέθησαν εις δύο. Εις νοσοϋντας εν πίστει καί ύγιαίνοντας. Εις καινοτόμους καί ένισταμένους. Εις οπαδούς τής καινοτομίας, εν έπιγνώσει ή εν άγνοια, καί εις ένισταμένους καί άποτειχιζομένους κατά τής αίρέσεως καί υπέρ τής ’Ορθοδοξίας. Δηλαδή εις άγωνιζομένους προς ένωσιν «των διεστώτων», όπως ονομάζει τούς ούτω διηρημένους ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος 6178, δι’ ορθοδόξου ένώσεως τής Εκκλησίας.

Οί οπαδοί τής έορτολογικής καινοτομίας τού 1924 δεν έκρίθησαν είσέτι είδικώς καί πανορθοδόξως, ώς προβλέπεται παρά τής ’Ορθοδοξίας. 'Όπως γράφει ό άγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, ο άθετήσας τά νόμιμα θεωρείται κατακεκριμένος, έφ’ όσον κριθή υπό «τού β' προσώπου, ήτοι τής Συνόδου» 6179.

Οί καινοτομήσαντες άπό τού 1924 κείνται υπό κρίσιν καί πρόκειται νά κριθοΰν, βάσει των Ί. Συνόδων, Τοπικών καί Οικουμενικών, καί τών αγίων Πατέρων, μάλιστα δε τών εκκλησιαστικών αποφάσεων τού ΙΣΤ' αίώνος κατά τών τότε παπικών προτάσεων περί έορτολογικής καινοτομίας. Διά τούτο οί άποτειχιζόμενοι εκ τούτων τών καινοτόμων διακόπτουν τήν κοινωνίαν «προ συνοδικής διαγνώσεως» αύτών, όπως γράφεται εις τον ΙΕ' Κανόνα τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου 6180. Δηλαδή οί καινοτόμοι ούτοι είναι είσέτι άκριτοι. Συνεπώς τά Μυστήρια αύτών είναι ισχυρά, αί τυχόν έπιβαλλόμεναι παρ’ αυτών ποιναί κατά των ένισταμένων άκυροι καί άνυπόστατοι, ή δέ μετάνοιά των καί ή άποκατάστασίς των έίς την ’Ορθοδοξίαν εύκολος, εάν θελήσουν την μακαρίαν επιστροφήν.

Μετάνοια καί επιστροφή. Παν καινοτόμον μέλος τής διηρημένης έν Έλλάδι Εκκλησίας δύναται. νά μετατραπή είς ένιστάμενον κατά τής οίκουμενιστικής καινοτομίας. Τούτο είναι δυνατόν νά πραγματοποίησή διά μετάνοιας, όπως έγίνετο πάντοτε εις την ’Ορθοδοξίαν. Εις την Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον, κατά τάς εργασίας αύτής, επίσκοποι ταύτης έβόησαν: «πάντες ήμάρτομεν, πάντες συγγνώμην αίτουμεν». «Καί άναστάς ο εύλαβέστατος έπίσκοπος Ίουβενάλιος άμα αύτοίς (μαζί με αυτούς), μετήλθεν εις το άλλο μέρος», ήτοι των ’Ορθοδόξων. «Καί άνεβόησαν οί άνατολικοί καί οί συν αύτοίς ευλαβέστατοι επίσκοποι...ο Θεός καλώς ήνεγκέ σε (σε έφερεν), ’Ορθόδοξε, καλώς ήλθες» 6181. Δηλαδή έγένοντο δεκτοί διά μετάνοιας καί προσχωρήσεως εις τούς ’Ορθοδόξους. Παρόμοιον τρόπον επιστροφής βλέπομεν καί εις τήν ΣΤ' Οικουμενικήν Σύνοδον. 
Ό πρόεδρος τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου άγιος Ταράσιος είπεν, ότι «οί πλείους (οί περισσότεροι)» τών άγιων Πατέρων τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου υπό αιρετικών «έκεχειροτόνηντο (είχον χειροτόνηθή)», μάλιστα «τών καθηγητών (αρχηγών) τής αίρέσεως τών μονοσελητών» 6182. Δηλαδή ένετάχσησαν εις τήν Όρθοδοξίαν διά προσχωρήσεως.

Προσέτι επιστροφή εις τήν Όρθοδοξίαν έγένετο καί διά ρητής άποκηρύξεως τής αίρέσεως. Ό άγιος Μελέτιος ’Αντιόχειας έχειροτονήθη υπό αιρετικών ακρίτων είσέτι καί διά τούτο λεγομένων «καινών αιρετικών» 6183. Επειδή ομως κατά τον ένθρονιστήριον λόγον του ύπεστήριξε τήν Όρθοδοξίαν, ήγήθη τών Όρθοδόξων τής ’Αντιόχειας καί κατόπιν έγινε πρόεδρος τής Β' Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή έγένετο δεκτός υπό τών Όρθοδόξων δι’ ομολογίας καί κηρύξεως τής Ορθοδόξου πίστεως.

Τα μυστηρια των ακριτων αιρετικων, σχισματικων, και παρασυναγωγων  ειναι εγκυρα ενεργα
( εαν εχουν φυσικα Κανονικη Αποστολικη Διαδοχη ) και δυνατα,  προ συνοδικης διαγνωσεως, διοτι δεν εχουν καταδικαστει απο Ορθοδοξη Συνοδο και Αγια.
Οποιος ομως ενω γνωριζει την κατασταση και εχει εκκλησιαστικη κοινωνια με τους ακριτους και δυναμει αιρετικους- σχισματικους και  παρασυναγωγους μολυνεται κολασιμα και αν δεν αποτειχιστει απο την κοινωνια τους προ-συνοδικης καταδικης θα καταδικαστει μαζι τους, διοτι δεν πηγανε στην κολαση μονο οι αιρετικοι-σχισματικοι και παρασυναγωγοι  αλλα και αυτοι που συγκοινωνουσανε μαζι τους. Οταν Μια Αγια Ορθοδοξη Συνοδος διαγνωσει δικασει και καταδικασει τους αμετανοητους  αιρετικους-σχισματικους και παρασυναγωγους τοτε αυτοματως γινονται κεκριμενοι και ενεργεια
αιρετικοι-σχισματικοι και παρασυναγωγοι  με ανενεργητα και  ακυρα  μυστηρια.
Η εκκλησιαστικη κοινωνια με τους δυναμει ακριτους κακοδοξους προ-συνοδικης διαγνωσεως μολυνει και κολαζει τους Ορθοδοξους και οχι τα εγκυρα και ενεργα μυστηρια τους.
Για να μην κολασθουνε οι Ορθοδοξοι ειναι υποχρεωμενοι
να λαμβανουν τα  πλουσιως εγκυρα  δυνατα και ενεργα με την Χαρη του Αγιου-Πνευματος  μυστηρια απο Ορθοδοξους  και οχι απο κακοδοξους  ακριτους εν δυναμει προ-συνοδικης διαγνωσεως ποσο μαλον απο κακαδοξους κεκριμενους εν ενεργεια μετα συνοδικης καταδικης με ανενεργητα και ακυρα  μυστηρια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ :

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΓΙΟΙ.

Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΕΣΑΙ ?????????????

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΗΘΕΛΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΔΑΞΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΙ ΛΕΕΙ.

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΒΛΑΛΑΝΕ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.

ΕΣΥ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.

ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΥΤΕ ΑΓΙΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΟΥΤΕ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΥΤΕ ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΙΚΑ.

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ ΟΤΙ 
ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΚΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Η ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ 
????????????????????????????

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ????????????????????????????

Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΛΗΠΤΗ.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗΤΑ ΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΚΥΡΑ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΛΗΠΤΗ.

ΡΩΤΑ ΚΑΠΟΥΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΟΥΝΕ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ.

ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΜΥΡΗΣΤΙΚΕΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΤΩΡΑ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ.

ΕΑΝ ΕΙΧΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣΕΣ.

ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΕΙ  ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ
ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.

ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΒΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ  ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

  
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ????????????

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙΣ ????????

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ?????????????????

ΠΕΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ???????????????????????????

ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ???????????????????

ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑΝ 19 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ????????????????????????????????????????????????????????????

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ?????????????????????????

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΟΣΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ΕΑΝ ΣΕ ΡΩΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΑΚΥΡΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ??????????????????????????

ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ????????????????????????????????????????????????????????????

ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕΣ???????????????????????????????????????????????????????????

ΚΑΙ  ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ??????????????????????????????

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ??????????????????????????????????????????????????????????

ΚΑΙ ΕΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ????????????????????????????????????????????????????????????

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ??????????????????????????????

ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΕ ΤΙ  ΧΑΟΣ  ΠΛΑΝΩΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΣΕΙ  ΣΩΤΗΡΑΚΗ ??????????????????????????????

ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ??????????????????????????????

ΜΗΠΩΣ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ????????????????????????????????????????????????????????????

ΕΑΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟ  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΠΑΘΑΙΝΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ. ΙΔΕΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΕΣΕΙ??????????????????????????????????????????????????????

ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΤΕ ΑΚΥΡΩΝΕΙΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ   ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ  ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΣΥΓΚΑΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΙΓΙΤΕΣ ΑΡΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ  ΕΛΠΙΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ  ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ  ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΓΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ  ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ  ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΑΒΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ. 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ.
ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ.

ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΙΩΤΕΣ Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΖΗΣΙΟΥΛΑΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ.

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επελεξε ο σατανας τον ροτσιλντ ως καταλληλωτερο και του λεει : σου δινω  ολα τα βασιλεια της γης.!!!!!

Ετσι δεν ειναι ????????

Λεει ο ροτσιλντ ναι αφεντικο.!!!!!!

Του λεει ο διαβολος : αφου εχεις τα παντα διπλα σου θελω να μου κανεις μια χαρη.

Λεει ο ροτσιλντ : οτι θελεις αφεντικο.

Θελω να καταστρεψεις μονο την Εκκλησια του αληθινου Θεου που ειναι η Ορθοδοξη.

Ολες τις αλλες ψευτο - εκκλησιες αστες να υπαρχουν διοτι ειναι δικες μου, και δεν με εμποδιζουν

στο εργο μου, που θελω να παρω περισσοτερους ανθρωπους απο τον κοσμο και να τους κανω δικους μου.

Μονο οι Ορθοδοξοι με πανε κοντρα γιατι πανε στην Αληθινη Εκκλησια του Θεου τους, αγιαζονται και δεν μπορω να τους κανω δικους μου και τους χανω, γιατι πανε στον αληθινο Θεο τους και στην Εκκλησια του.

Ακου λοιπον τι θα κανεις.!!!!

1) Θα κανεις συναιτερους σου τους αρχιεπισκοπους της Εκκλησιας της Ελλαδος.

Δωστους και τιτλους να λεγονται αντιπροεδροι της εθνικης τραπεζας.

2) Θα τους ανακατεψεις με ολους τους αιρετικους του κοσμου των ψευτικων εκκλησιων μας, ωστε να γινει μια εκκλησια μπερδεμενη, ανακατεμενη,  πονηρευομενων ανθρωπων, παγκοσμια ψευτο - εκκλησια αλλα με τους ορθοδοξους ομως να βρισκονται μεσα σε αυτη.

3) Θα τους σχισεις την Ορθοδοξη Εκκλησια τους, ετσι ωστε να εορταζουν με ολους τους δικους μας ενωμενοι στην μια παγκοσμια ψευτο - εκκλησια μας.

4) Οσοι αντιδρασουν Θεικα κατα αυτων των διαστροφων που σου λεω,  δωσε εντολη να φτιαξουν πολλους καινουργιους επισκοπους και αρχιεπισκοπους διπλα στην εκκλησια της ελλαδος, για να γινουν πολλες παραλληλες εκκλησιες της ελλαδος, ετσι ωστε να τους κομματιασεις, να τους μπερδεψεις και να τους μαντρωσεις μεσα στην παρασυναγωγη για να μην ξερουν τι τους γινεται, να μπερδευτουν  και να μην βγαζουν ακρη.

Και εχουμε λοιπον σημερα τα παιδια του σατανιστη ροτσιλντ "ορθοδοξους χριστιανους" ελληνες επισκοπους και αρχιεπισκοπους με το νεο και παλαιο ημερολογιο στην εκκλησια της ελλαδος και στην εκκλησια των Γ.Ο.Χ. ελλαδος, εχουμε ομως και τα εγγονια του ροτσιλντ που συγκοινωνουν με ολους αυτους τους επισκοπους.

Και ενω επρεπε ολοι να τρεχουν με χιλια στο Ακαινοτομητο πληρωμα της Μιας Εκκλησιας για να κανουμε Συνοδο Αγια και να βαλουμε στις θεσεις των πλανεμενων Ορθοδοξους Επισκοπους, αυτοι ολοι πετανε χαρταετο τρωγοντας παγωτο.