22 Μαρτίου 2017

Θαῦμα εἰς ἐν Βηρυτῷ πόλιν Ἀντιοχείας

Κατανοήσατε τὴν ἄπειρον ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καὶ θρῆνον μετ΄εὐφροσύνης ἀναλάβετε. Χριστιανὸς τις εἰς τὴν οἰκία του , ἐποίησε τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ. Μετὰ χρόνον, μετεκόμησε εἰς ἄλλη οἰκία. Κατ΄οἰκονομίαν Θεοῦ ὁ χριστιανὸς λησμόνησε τὴν εἰκόνα, Ἰουδαῖος τις ἔλαβε τὴν οἰκία ταύτην καὶ ἔμενε ἐκεῖ, οὐδόλως παρετήρησε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἐρχομένων ἄλλων Ἰουδαίων εἶδον καὶ ὑβρίζοντες τὸν θεάνθρωπον ἐφιλονείκησαν μὲ τὸν Ἰουδαῖον λέγοντες: «Διατὶ ἔχεις τὴν εἰκόνα ταύτην». Ἐκεῖνος με ὅρκο εἶπε: «Τώρα τὴν βλέπω, μέχρι τῆς ὥρας ταύτης οὐδέποτε ἐπρόσεξα αὐτήν». Μαθόντες οἱ ἱερεῖς καὶ νομοδιδάσκαλοι τῶν Ἰουδαίων ἦλθον ὅλοι εἰς τὴν οἰκία μετὰ ὄχλου καὶ εἰσελθόντες βιαίως ἐξέβαλον τὸν Ἰουδαῖον ποὺ εἶχε τὴν οἰκίαν μὲ τὴν εἰκόνα καὶ ἤρξαντο νὰ ἐμπαίζουν τὴν εἰκόνα λέγοντες: «Ὅσα ἔπραξαν οἱ πατέρες ἡμῶν, τὰ ὅμοια ποιήσομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν εἰκόνα του». Καὶ ἄρχισαν νὰ βλασφημοῦν, νὰ ὑβρίζουν νὰ πτύουν, νὰ καρφώνουν μὲ καρφιὰ χείρας καὶ πόδας τοῦ Κυρίου, ἔθετον καὶ ὄξος εἰς τὸ στόμα, εἰς τὴν εἰκόνα, μὲ κάλαμον ἔτυπτον τὴν κεφαλήν, μὲ μάχαιρα τρύπησαν τὴν εἰκόνα εἰς τὴν πλευρά (ὅπως τότε ἐπὶ Σταυροῦ ἐγένετο) καὶ ὢ τῆς μεγαλειότητος τοῦ Σωτῆρος! Παρευθὺς ἐξέβλυσε αἷμα καὶ ὕδωρ εἰς πλῆθος πολύ. Πάντες μὲ τοῦτο τὸ θαῦμα ἐξεπλάγησαν καὶ τότε διὰ νὰ διαπιστώσουν τὴν θαυματουργικὴ δύναμη τοῦ αἵματος, ἀμφιβάλλοντες καὶ χλευάζοντες ἔλαβαν αἶμα καὶ ὕδωρ εἰς ὕφασμα ἔχρισαν ἕνα παράλυτον τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι ἐγνώριζον ἐκ γενετῆς. Εὐθὺς ὁ παράλυτος ἐγένετο ὑγιής. Τότε ἔφεραν καὶ ἄλλους πολλοὺς ἀσθενεῖς, τυφλούς, δαιμονιζομένους καὶ ὅλοι χριόμενοι ἐθεραπεύοντο. Τότε ὅλοι ἐπίστευσαν δοξολογοῦντες καὶ ὁμολογοῦντες τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τῶν Χριστιανῶν. Προσῆλθον ἅπαντες εἰς τὸν ἐπίσκοπο καὶ ζήτησαν νὰ βαπτισθοῦν, ὁμολογοῦσαν δὲ ἅπαντες μὲ μεγάλη φωνὴ τὴν ἀλήθεια τῶν θαυμάτων. Μετὰ ἀπὸ κατήχησι πολλῶν ἡμερῶν ἐβάπτισαν ὅλους καὶ ἡ Συναγωγὴ αὐτῶν μετετράπη εἰς Ἐκκλησίαν. Ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῇς! Ἄς εὐχαριστήσωμεν τῷ Θεῷ ἐκ καθαρᾶς πίστεως φυλάττοντες τᾶς ἐντολὰς Αὐτοῦ. ΑΜΗΝ. (Ἅγιος Ἀθανάσιος πατρ Migne τόμ.28,797)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου