12 Φεβρουαρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥΑΠΟΚΡΕΩΒ' ΝΗΣΤΕΙΩΝΓ' ΝΗΣΤΕΙΩΝΖΑΚΧΑΙΟΥΘΩΜΑ Α'ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΒΑΪΩΝΔ' ΝΗΣΤΕΙΩΝΕ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣΘΩΜΑ Β'ΘΩΜΑΠΑΡΑΛΥΤΟΥ - ΑΞΙΑ ΦΙΛΙΑΣΠΑΡΑΛΥΤΟΥ - ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΕ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝΑΠΟΚΡΕΩΑΣΩΤΟΥΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣΤΥΡΙΝΗΣΑΠΟΚΡΕΩΑΣΩΤΟΥΒ' ΝΗΣΤΕΙΩΝΚΡΙΣΕΩΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΤΥΡΙΝΗΣΑΣΩΤΟΥΗ' ΛΟΥΚΑΘ' ΛΟΥΚΑ - ΕΙΣΟΔΙΑΙΓ' ΛΟΥΚΑΛΑ' ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΒ' ΛΟΥΚΑΓ' ΛΟΥΚΑΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝΣΤ' ΛΟΥΚΑΑ' ΛΟΥΚΑΒ' ΛΟΥΚΑΔ' ΛΟΥΚΑΕ' ΛΟΥΚΑΖ' ΛΟΥΚΑΣΤ' ΛΟΥΚΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΑΠΟΚΡΕΩΑΣΩΤΟΥΖΑΚΧΑΙΟΥΣΤΑΥΡΟΥΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΨΑΛΜΩΔΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΒ'ΑΠΟΚΡΕΩΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ 2006Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥΘ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕ'ΑΣΩΤΟΥΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΤΕΙ' ΛΟΥΚΑΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΤΥΡΙΝΗΣΙΒ' ΛΟΥΚΑ - 10 ΛΕΠΡΩΝΙΕ' ΛΟΥΚΑ - ΖΑΚΧΑΙΟΥΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΙΕ ΔΑΥΙΔΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥΓ' ΛΟΥΚΑΔ' ΛΟΥΚΑΖ' ΛΟΥΚΑΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣΕΥΛΟΓΗ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου